Zarządzenie nr 47/12/2021

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2021 r. poz. 2301)
• Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
• Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury
Zarządzam co następuje
§ 1
Wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§ 2
Zobowiązuję pracowników ZSiP2 do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§3
Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19jest dostępny w sekretariacie zespołu i na stronie internetowej.
§ 2
Zobowiązuję wychowawców klas I – VIII i opiekunowie MDK do poinformowania rodziców uczniów/wychowanków o konieczności zapoznania się i przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dostępnego na stronie internetowej ZSiP02.
§ 4
Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji w klasach I – III i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content