ZARZĄDZENIE NR  2/01/2022

DYREKTORA Zespołu Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach z dnia 10 stycznia 2022 r.
O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

Dyrektor ZSiP02 na podstawie
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn.zm.)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2021 r. poz. 2301)
• Wytycznych MEiN, MZ i GIS
• Statutu Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20,
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:
§ 1
1. W okresie od dnia 20.01.2022r. do dnia 28.01.2022r.w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach wprowadza się hybrydowy tryb nauczania, dla klas 1a, 2a i 2b polegającego na nauczaniu zdalnym dla:
10 uczniów z klasy 1a którzy pozostających na kwarantannie
9 uczniów z klasy 2a którzy pozostających na kwarantannie
6 uczniów z klasy 2b, którzy pozostających na kwarantannie
i nauki stacjonarnej dla pozostałych uczniów. w zakresie: wszystkich zajęć.
2. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki (tryb zdalny: Dok. nr 2, tryb stacjonarny: Dok. nr 4).
§ 2
1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor placówki pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor placówki publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej placówki.
3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów/wychowanków za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.
§ 3
1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora placówki zarządzenia
w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom
i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Skip to content