ZARZĄDZENIE NR 17/05/2021

DYREKTORA Zespołu Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach

z dnia 14 maja 2021r.

W SPRAWIE:  PRZYWRÓCENIA STACJONARNEGO TRYBU NAUCZANIA DLA KLAS IV i VII W PLACÓWCE

 

Dyrektor ZSiP02 na podstawie

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytycznych MEiN, MZ i GIS
 • Statutu Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19em występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§1

 

 1. Z dniem 17.05.2021r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przywraca się stacjonarną formę nauczania w klasach 4a, 4b, 7a, 7b, 7c.
 2. Uczniowie klas I – III (kontynuacja) oraz 4a,4b,7a,7b,7c od dnia 17.05.2021r.zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych.
 3. Wychowankowie MDK mogą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach prowadzonych
  w obiektach placówki.
 4. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku uczniów klas V, VI,VIII, którzy z uwagi na:

1) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, , w miejscu zamieszkania, będą zorganizowane zajęcia w szkole w taki sposób jak do 29.05.2021r

2) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, będą realizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 1. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z ustalonymi planami, harmonogramami i zasadami, o których poinformowani zostali nauczyciele, zaś oni są zobowiązani poinformować swoich uczniów.
 2. System nauczania stacjonarnego uwzględnia uczniów klas I – III oraz klas IV, VII i wychowanków MDK znajdujących się w naszej placówce.
 3. System nauczania zdalnego uwzględnia uczniów klas V, VI,VIII.§2
 1. Dyrektor ZSiP02 publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej placówki.

             §3

 1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora ZSiP02 zarządzenia
  w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki są zobowiązani do przekazania tej informacji rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą
  e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
 2. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania rodziców uczniów z obowiązującym planem zajęć.
 3. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.                                                                                                                                               §4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania
(dotyczy szkoły)

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora wdrażającego uczniów i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego, jest również członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkoły i ściśle współpracuje w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

 1. Wychowawca klasy ma obowiązek:
 • przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
 • przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
 • przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;
 • na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania;
 • diagnozować i monitorować problemy psychiczne uczniów związane z pandemią, zdalnym nauczaniem, izolacją;
 • podjąć działania w celu integracji zespołu klasowego po czasie zdalnego nauczania;
 • podejmować natychmiastowe kroki w celu objęcia pomocą dzieci wykazujące problemy natury psychicznej wynikające z sytuacji pandemicznej;
 • koordynować działania związane z organizacją pomocy dydaktycznej i psychologiczno – pedagogicznej w celu niwelowania u dzieci problemów związanych ze zdalnym nauczaniem, odosobnieniem, pandemią
 • na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa;
 • wychowawca przekazuje powyższe informacje dyrektorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową;
 • w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje dyrektorowi, a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.                                                                                                                                                     §5

Obowiązki pedagoga po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania  

Rola i zadania pedagoga/psychologa w sytuacji kryzysowej, jaką jest czas COVID-19, są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i wsparcia uczniom. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zakres jego obowiązków został szczegółowo zaplanowany i zrealizowany w tym szczególnym czasie.

 

 1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.
 2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów do placówki pedagog diagnozuje trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.
 3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje dyrektora placówki.
 4. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem
  i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.
 5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu
  w placówce, na stronie internetowej placówki.
 6. Pedagog jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego.

                          §7

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego(dotyczy szkoły)

 

Zmiana trybu zdalnego na stacjonarny nauki wymaga absolutnego wsparcia nauczycieli względem uczniów w celu identyfikacji problemów, jakie mogły nastąpić w wyniku realizacji podstawy programowej online.

 

 1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
 2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.
 3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.
 4. Organizują pomoc uczniom w celu wyrównania braków, poprzez modyfikacje planów wynikowych uwzględniając dodatkowe godziny na powtórzenia, organizowanie zajęć dodatkowych.

 

      §8

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki

 

Moment powrotu do placówki po odwieszeniu zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – zwłaszcza w pierwszych dniach dyrektor, nauczyciele, pracownicy placówki oraz uczniowie /wychowankowie powinni skoncentrować uwagę na zasadach bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na terenie placówki

 

 1. Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor placówki.
 2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom/wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, zachowania dystansu społecznego;
 3. W placówce i na stronach internetowych placówki opublikowano regulaminy dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią;
 4. Dyrektor placówki ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
 5. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;
 6. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;
 7. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
 8. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie placówki od dnia
  1 września w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:
 • Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;
 • Na teren placówki może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów/wychowanków i pracowników placówki;
 • Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;
 • Na terenie placówki obowiązuje noszenie maseczek;
 • Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;
 • W rozkładzie zajęć dla uczniów/wychowanków należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami/zajęciami;
 • W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników placówki objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
 • W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów/wychowanków objawów infekcji należy:
 1. natychmiast odizolować go od reszty osób;
 2. zmierzyć mu temperaturę;
 3. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora placówki oraz opiekunów prawnych ucznia/wychowanka;
 4. w przypadku ucznia/wychowanka niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go z placówki;
 5. w przypadku ucznia/wychowanka pełnoletniego odesłać go do domu;

Procedura szybkiego powiadamiania placówki o chorym uczniu/wychowanku

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia/wychowanka a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

 1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor placówki powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia/wychowanka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora placówki o wyzdrowieniu lub
  o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia/wychowanka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy/nauczyciela MDK na zajęcia którego dziecko uczęszcza, poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Wychowawca klasy/nauczyciel MDK przekazuje informację o uczniu/wychowanku
  z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację
  aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Uczeń/wychowanek z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje
  w domu.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy/nauczyciela MDK poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
 9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy/nauczyciel MDK informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Katowice, dn. 14 maja 2021 r.

Podpis dyrektora placówki

Skip to content