Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
(Szkole Podstawowej nr 20 i Młodzieżowym Domu Kultury)
w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1.09.2020 r.

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 • Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury

oraz analizy danych dotyczących aktualnego stanu epidemicznego dyrektor ZSiP02 ustala zasady funkcjonowania placówki oświatowej oraz podejmuje decyzję o hybrydowym lub zdalnym trybie nauki. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarto poniżej.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników ZSiP02, w roku szkolnym 2020/2021 wprowadza się szczegółowe rozwiązania organizacyjne, które pozwolą natychmiast zareagować na pojawienie się niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19 oraz pozwolą na sprawne dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć do aktualnej sytuacji epidemicznej z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania placówki.

§1

Przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19

 1. Dyrektor przed rozpoczęciem roku szkolnego:

 1. Opracowuje system szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19, którego podstawą są procedury zawarte w niniejszym dokumencie, w tym: opracowuje wzory zarządzeń do wdrożenia zdalnego lub hybrydowego trybu nauczania i do przywrócenia stacjonarnego trybu nauki (Dokument nr 1, 2, 3, ).

 2. Nawiązuje usystematyzowaną, odbywającą się w określonym trybie i na wspólnie uzgodnionych zasadach dostosowanych do obecnej sytuacji, współpracę z sanepidem, organem prowadzącym, kuratorium, rodzicami i środowiskiem szkolnym (patrz: Dok. nr 2 §2-§7; Dok. nr 4 §4-§9).

 3. Zapoznaje Radę Pedagogiczną ze strategią zarządzania placówką oraz zasadami zawartymi w systemie szybkiego reagowania obowiązującymi w placówce w czasie pandemii COVID-19. Szczegółowo przedstawia zadania dotyczące nauczycieli w zależności od przyjętego trybu pracy (patrz: Dok. nr 2 §3, Dok. nr 4 §4-§6 i §10).

 4. Zapoznaje pracowników administracji i obsługi z systemem szybkiego reagowania i ich obowiązkami w czasie kryzysu (patrz: Dok. nr 2 §4).

 5. Zabezpiecza niezbędne ilości sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów na wypadek konieczności wdrożenia zdalnego lub hybrydowego trybu kształcenia (z wyłączeniem wychowanków MDK),

 6. Przygotowuje nauczycieli od strony informatycznej do realizacji zadań związanych z nauczaniem zdalnym,

 7. Zapewnia wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt i środki sanitarne.

 1. Podstawą stwierdzenia gotowości placówki do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
  w warunkach pandemii COVID-19 jest stopień realizacji zadań dyrektora wymienionych wyżej.

§2

Wykaz działań dyrektora ZSiP02 przed podjęciem decyzji o trybie pracy placówki

Warunkiem podjęcia właściwej decyzji przez dyrektora jest bieżące monitorowanie danych oraz ciągła współpraca z wewnętrznymi środowiskami ZSiP02 oraz z instytucjami współpracującymi z placówką. Każda decyzja dyrektora o zmianie trybu nauki wymaga akceptacji organu prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu.

 1. Dyrektor ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się placówka, w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej może podjąć decyzję o :

 1. pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;

 2. wdrożeniu trybu nauczania zdalnego (patrz: Dok. nr 1);

 3. wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego (patrz: Dok. nr 2);

 4. ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki (patrz: Dok. nr 3).

 1. Jeśli placówka znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o zmianie trybu nauczania może podjąć:

 1. Dyrektor ZSiP02 – przy akceptacji organu prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu;

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, nakładając na placówkę obowiązek zmiany trybu nauczania;

 1. Jeśli placówka znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej dyrektor podporządkowuje organizację pracy placówki wytycznym i zaleceniom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie zalecenia i wytyczne Sanepidu powinny być wydawane na piśmie lub drogą mailową.

 2. Dyrektor ZSiP02 w roku szkolnym 2020/2021 na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną COVID-19 w środowisku placówki, którą zarządza.

 3. Dyrektor ZSiP02, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, opracowuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki oraz procedurę szybkiego powiadamiania o chorym uczniu lub wychowanku (patrz: Dok. nr 1: §15 i §16; Dok. nr 3: §10 – §12).

 4. Monitorowanie polega na gromadzeniu bieżących danych od przedstawicieli wszystkich organów placówki, jej pracowników oraz podmiotów z placówką współpracujących, związanych m.in. ze zmienną liczbą zachorowań, zmienną liczbą osób przebywających na kwarantannie w lokalnym środowisku (powiecie, gminie, miejscowości) oraz wszystkimi innymi nieprzewidzianymi sytuacjami związanymi z COVID-19, które mogłyby mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa członków społeczności placówki.

 5. Proces monitorowania prowadzony jest za pomocą narzędzia diagnostycznego opracowanego przez placówkę, jakim jest „Raport o stanie zagrożenia epidemicznego środowiska szkolnego”, zwany dalej Raportem (patrz: Dok. nr 4).

 6. Raport, sporządzany raz w tygodniu, służy do pozyskiwania danych na temat stanu epidemicznego i konsultowania ich z podmiotami współpracującymi z placówką, takich jak: organ prowadzący, służby sanitarne oraz organy szkoły i MDK w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczniom i wychowankom oraz wszystkim pracownikom placówki.

 7. W przypadku, jeśli placówka znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej dyrektor raz
  w tygodniu lub w miarę potrzeb przekazuje do powiatowych służb sanitarnych raport
  o stanie zagrożenia epidemicznego środowiska szkolnego zgodnie z ustalonymi zasadami.

 8. Jeśli placówka znajduje się poza strefą zagrożenia, dane z raportów stanowią podstawę podjęcia przez dyrektora decyzji o zmianie trybu nauczania. Decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W przypadku, jeśli placówka znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o zmianie trybu nauczania może podjąć dyrektor lub może ona zostać narzucona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 9. W sytuacjach nagłych, niecierpiących zwłoki, dyrektor placówki po telefonicznych lub e-mailowych konsultacjach z organem prowadzącym, służbami sanitarnymi może podjąć decyzję o natychmiastowym wprowadzeniu zdalnego trybu nauki.

 10. W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może zarządzić wprowadzenie zdalnego trybu nauczania z wyłączeniem oddziałów I-III ( oraz zajęć w kołach i zespołach MDK). Decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 11. W sytuacji konieczności zapewnienia na terenie placówki opieki uczniom w oddziałach I-III dyrektor wprowadza osobne zarządzenie wskazujące warunki reżimu sanitarnego, w jakich ta opieka ma się odbywać.

 12. Dyrektor ZSiP02 w celu usprawnienia systemu zarządzania placówką w sytuacji zagrożenia COVID-19 powołuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska ZSiP02, na czele którego stoi koordynator bezpieczeństwa.

§ 3

Powołanie i zadania zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska ZSiP02

Zarządzanie placówką oświatową w czasie kryzysu epidemicznego wymaga szczegółowych rozwiązań zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Jednym z nich jest powołanie pracowników placówki do pełnienia nowych funkcji, których celem nadrzędnym będzie koordynowanie prac związanych ze zwalczaniem i ograniczaniem zagrożeń COVID-19.

 1. Celem wsparcia i wzmocnienia działań zapobiegających oraz diagnozujących poziom zagrożenia COVID-19 dyrektor powołuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska ZSiP02.

 2. W skład zespołu wchodzą:

 1. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

 2. Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,

 3. Przedstawiciel Rady Rodziców,

 1. Dyrektor powołuje także koordynatora bezpieczeństwa, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska ZSiP02.

 2. Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie działań poszczególnych członków zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska ZSiP02 oraz ścisła współpraca z dyrektorem placówki.

 3. Szczególnym zadaniem koordynatora jest zbieranie bieżących informacji na temat stanu epidemicznego na terenie placówki oraz dokonywanie wstępnej oceny stanu bezpieczeństwa epidemicznego placówki i przekazywanie na bieżąco tych informacji dyrektorowi.

 4. Każdego dnia koordynator przekazuje informację o stanie epidemicznym środowiska ZSiP02 dyrektorowi lub osobie wyznaczonej w zastępstwie za dyrektora.

 5. Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do bezzwłocznego przekazywania bieżących informacji dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa epidemicznego powołanemu koordynatorowi bezpieczeństwa.

 6. Przyjmuje się następujące formy przekazywania informacji:

 1. podczas osobistej rozmowy;

 2. drogą telefoniczną;

 3. droga e-mailową.

§ 4

Zmiana nauki na tryb zdalny

Ze względu na bezpieczeństwo środowiska placówki dyrektor, w porozumieniu
z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb zdalny w wyniku zaistnienia następujących warunków (przy czym poniższe warunki nie muszą wystąpić jednocześnie).

 1. Dyrektor placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na zdalny.
 2. Jeśli placówka znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o wprowadzeniu trybu zdalnego może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub może zostać ona narzucona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 3. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju:
 1. wzrost liczby zachorowań na COVID-19,
 2. sugestia lub decyzja ministra zdrowia,
 3. sugestia lub decyzja ministra oświaty.
 1. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie (gmina, powiat):
 1. wzrost liczby zachorowań,
 2. sugestia lub decyzja kuratora,
 3. opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rady rodziców.
 1. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w placówce:
 1. odkryto ognisko zakażenia w placówce,
 2. odkryto ognisko zakażenia w gminie Katowice,
 3. sugestia lub decyzja Prezydenta Miasta Katowice,
 4. sugestia rady pedagogicznej,
 5. sugestia lokalnych służb medycznych,
 6. rekomendacja lokalnych służb sanitarnych.
 1. Dyrektor konsultuje swoją decyzję o zmianie trybu nauczania z zespołem ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska placówki(ZSiP02).

 2. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:
 1. organ prowadzący,
 2. lekarza gminnego,
 3. powiatowe służby sanitarne,
 4. organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 5. radę pedagogiczną,
 6. rodziców,
 7. uczniów i wychowanków.
 1. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia (Dok. nr 1).
 2. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej ZSiP02.
 3. Pracownicy placówki, nauczyciele, rodzice, uczniowie i wychowankowie mają obowiązek zapoznania się z w/w zarządzeniem.

§ 5

Zmiana nauki na tryb hybrydowy

Ze względu na bezpieczeństwo środowiska ZSiP02 dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb hybrydowy w wyniku zaistnienia następujących warunków (przy czym poniższe warunki nie muszą wystąpić jednocześnie). Tryb hybrydowy polega na naprzemiennej nauce w trybie zdalnym i stacjonarnym dla określonej grupy uczniów i wychowanków wedle sporządzonego harmonogramu.

Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na hybrydowy.

 1. Jeśli placówka znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o wprowadzeniu trybu hybrydowego może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub może zostać ona narzucona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 2. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju:
 1. wzrost liczby zachorowań na COVID-19,
 2. sugestia lub decyzja ministra zdrowia,
 3. sugestia lub decyzja ministra oświaty.
 1. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie (gmina, powiat):
 1. wzrost liczby zachorowań,
 2. sugestia lub decyzja kuratora,
 3. opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rady rodziców.
 1. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w placówce:
 1. odkryto ognisko zakażenia w placówce,
 2. odkryto ognisko zakażenia w gminie Katowice,
 3. sugestia lub decyzja Prezydenta Miasta Katowice,
 4. sugestia rady pedagogicznej,
 5. sugestia lokalnych służb medycznych,
 6. rekomendacja lokalnych służb sanitarnych.
 1. Dyrektor konsultuje swoją decyzję o zmianie trybu nauczania z zespołem ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska ZSiP02.
 2. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:
 1. organ prowadzący,
 2. powiatowe służby sanitarne,
 3. organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 4. radę pedagogiczną,
 5. rodziców,
 6. uczniów i wychowanków.
 1. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia (Dok. nr 2). 9. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej ZSiP02, SP20 i MDK oraz/lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 10. Pracownicy placówki, nauczyciele, rodzice, uczniowie i wychowankowie mają obowiązek zapoznania się z w/w zarządzeniem.

§ 6

Organizacja pracy placówki w czerwonych i żółtych strefach zagrożenia COVID-19

W momencie, gdy placówka znajdzie się w strefie czerwonej lub żółtej procedury powinny ulec modyfikacji i dostosowaniu do aktualnego stanu zagrożenia a organizacja pracy placówki powinna zostać podporządkowana wytycznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 1. W strefach czerwonych i żółtych organizacja pracy placówki jest ściśle podporządkowana wytycznym i decyzjom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Taką decyzję może podjąć również dyrektor, ale przy zgodzie organu prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu.

 2. Dyrektor placówki znajdującej się na terenie tych stref modyfikuje procedury bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 3. Dyrektor placówki ściśle współpracuje z wyznaczoną osobą ze strony sanepidu i przekazuje drogą pisemną, mailową lub w nagłych wypadkach telefoniczną bieżące raporty o stanie bezpieczeństwa epidemicznego placówki.

 4. Wyznaczony do kontaktu i koordynowania działań pracownik sanepidu na bieżąco przekazuje wytyczne i zalecenia, które należy wdrożyć w placówce.

 5. Wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa podejmowane przez dyrektora placówki lub ze strony Sanepidu powinny być ustalane drogą pisemną lub mailową. W sytuacjach nagłych dopuszcza się ustalenia drogą telefoniczną, pod warunkiem, że na podstawie telefonów zostanie sporządzona notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony.

Dok. nr 1

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH ……/2020

O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH.

Dyrektor ZSiP02 na podstawie

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

• Statutu Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

 1. Od dnia……………… do dnia…………… uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach będą brali udział w zajęciach online wedle ustalonego harmonogramu, który zostanie udostępniony na stronach internetowych placówki.

 2. Każdy z uczniów szkoły przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.

 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:

 1. powiadamiają o trudnościach dyrektora;

 2. pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;

 3. monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora placówki.

 1. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.

 2. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów(oraz chętnych wychowanków MDK) znajdujących się w placówce.

 3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.

 4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.

 5. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 6. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

§1

Warunki organizacji nauczania zdalnego

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga nowej organizacji pracy placówki i zbudowania spójnego systemu komunikacji pomiędzy wszystkimi organami placówki oraz pomiędzy placówką a uczniami/wychowankami i rodzicami. Z tego powodu na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 wprowadza się obowiązujące wszystkich pracowników pedagogicznych szczegółowe rozwiązania, które zapewnią sprawne funkcjonowanie placówki.

 1. Od dnia……………zobowiązuję wszystkich nauczycieli do podjęcia pracy w trybie zdalnym.

 2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem placówki:

 1. kontakt za pomocą e-dziennik,

 2. kontakt e-mail na adres: sp20@o2.pl

 3. kontakt telefoniczny: tel. 32 2547699 tel. kom. 573066733

 4. kontakt za pomocą komunikatora: Messenger, WhatsApp, Teems

 1. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.

 2. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, (niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora placówki, najpóźniej do dnia poprzedzającego wdrożenie trybu zdalnego. W takiej sytuacji dyrektor placówki (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie placówki, udostępni sprzęt służbowy do użytkowania w warunkach domowych lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej).

 3. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora placówki.

 4. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami/wychowankami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

 1. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami/wychowankami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie/wychowankowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem Teems, e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia/wychowanka lub rodziców.

 2. Nakazuję wszystkim nauczycielom do dnia poprzedzającego przejście w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (WhatsApps, Messanger).

 3. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów/wychowanków.

 4. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.

 5. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 2

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania(dotyczy szkoły)

W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i szkołą w sytuacji wdrożenia zdalnego nauczania określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Są one niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania placówki w sytuacji zagrożenia COVID-19.

       1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.

       2. Wychowawca ma obowiązek:

 1. niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,

 2. ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,

 3. monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.

 4. wskazania sposobu kontaktu (np. Teems, e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,

 5. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

 6. wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 3

Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 1. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów/wychowanków i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

 2. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu, na stronie internetowej placówki oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora placówki.

 3. Szczegółowe obowiązki pedagoga szkoły określa załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji

W chwili wystąpienia bezpośredniego zagrożenia COVID-19 współpraca dyrektora z pracownikami administracji ma zasadnicze znaczenie dla zachowania ciągłości funkcjonowania placówki. W związku z tym, w momencie wdrożenia zdalnego trybu pracy, wprowadza się szczegółowe rozwiązania w tym zakresie.

 1. Pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie.

 2. Dyrektor placówki może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do stawienia się w zakładzie pracy.

 3. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem placówki są: telefon: 32 2547699, 573066733e-mail: sp20@o2.pl

 4. Dopuszcza się po wcześniejszym ustaleniu także kontakt za pomocą komunikatorów społecznych (WhatsApps, Messanger, Microsofft365).

 5. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym.

 6. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi placówki informacje dotyczące funkcjonowania placówki, informując natychmiast o sytuacjach nagłych.

§ 5

Zasady współpracy placówki z sanepidem

Jednym z filarów bezpieczeństwa placówki w dobie pandemii COVID-19 jest jej współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej, określa się szczegółowe zasady współpracy placówki i sanepidu.

 1. Dyrektor placówki na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do jego zaleceń.

 2. Dyrektor placówki pisemnie ustala zasady przepływu informacji pomiędzy placówką i sanepidem.

 3. Wydział Edukacji i Sportu wskaże konkretnego pracownika sanepidu wyznaczonego do bezpośredniego kontaktu z placówką w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej oraz opiniowania stanu zagrożenia COVID-19 na danym terenie.

 4. Dyrektor placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem sanepidu w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 5. Korespondencja z pracownikiem sanepidu odbywa się drogą mailową.

 6. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między placówką a sanepidem zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony.

 7. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor placówki natychmiast telefonicznie, a następnie pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną.

 8. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów/wychowanków dyrektor placówki natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną.

 9. Dyrektor na bieżąco przekazuje pracownikowi sanepidu dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji.

 10. Wyżej wymienione zasady współpracy placówki z Sanepidem dotyczą zarówno placówek znajdujących się w strefie zagrożenia czerwonej i żółtej jak i poza nimi.

 11. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w placówce znajdującej się w czerwonej i żółtej strefie określone są w załączniku nr 9.

§ 6

Zasady współpracy dyrektora placówki z organem prowadzącym

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania placówką oświatową w dobie pandemii COVID-19 jest jej współpraca z organem prowadzącym. Chcąc podjąć decyzję o zmianie trybu nauki dyrektor placówki musi pozostawać w stałym kontakcie z przedstawicielem organu zarządzającego placówką. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej i zachowania ciągłości funkcjonowania placówki określa się szczegółowe zasady współpracy placówki z organem prowadzącym.

 1. Dyrektor placówki utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.

 2. Dyrektor placówki w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy placówką i organem prowadzącym.

 3. W drodze porozumienia wyznaczany jest konkretny pracownik do bezpośredniego kontaktu z placówką w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej oraz opiniowania stanu zagrożenia będącego podstawą do zmiany formy nauczania.

 4. Wszelka korespondencja odbywać się będzie drogą e-mailową bądź poprzez epuap.

 5. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między placówką a organem prowadzącym zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony.

 6. Dyrektor na bieżąco przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji i wydania rekomendacji przez organ prowadzący.

 7. Dyrektor Zespołu informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 8. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.

 9. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor Zespołu zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

Kontakt do przedstawiciela organu prowadzącego:

Króliczek Mariola – 32 7054186

imię i nazwisko, nr telefonu

§ 7

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

W celu uporządkowania zasad współpracy, oraz podniesienia efektywności komunikacji pomiędzy placówką a organem nadzoru pedagogicznego w sytuacji zagrożenia COVID-19, a szczególnie w zakresie szybkiego i sprawnego przepływu informacji i pozyskiwania fachowych opinii i rekomendacji na temat epidemii określa się zasady współpracy placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. Dyrektor Zespołu utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

 2. Dyrektor Zespołu w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem nadzoru pedagogicznego.

 3. Korespondencja z przedstawicielem organu sprawującego nadzór pedagogiczny odbywa się drogą mailową, telefoniczną bądź epuap.

 4. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między placówką a organem sprawującym nadzór pedagogiczny zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony.

 5. Dyrektor Zespołu informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

§ 8

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań placówki w trybie zdalnym

W celu wdrożenia jednolitego systemu prowadzenia dokumentacji procesu edukacyjnego do odwołania określa się szczegółowe zasady jej wypełniania

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji w placówce zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 9

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem/wychowankiem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

Dla utrzymania wysokiego poziomu kształcenia w trybie zdalnym oraz w celu zapewnienia uczniom/wychowankom stałej pomocy merytorycznej opracowuje się strategię prowadzenia konsultacji online w placówce na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19

 1. Placówka w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów/wychowanków i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, logopedą.

 2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego, platformę i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.

 3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, logopeda, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora Zespołu.

 4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez e-dziennik, platformę.

§10

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów nauczania

Podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz wynikające z niej programy nauczania wymagają dostosowania do realizacji w warunkach online, dlatego na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 wprowadza się szczegółowe procedury umożliwiające modyfikację treści kształcenia.

 1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów nauczania.

 2. Szczegółowe procedury określa załącznik nr 4.

§ 11

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki (dotyczy szkoły)

Zmiana trybu pracy nie oznacza przerwania ciągłości nauki, wręcz przeciwnie, wymaga zacieśnienia współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Gwarancją sukcesu edukacyjnego w trakcie nauki online są szczegółowe zasady monitorowania postępów w nauce.

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

 3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 5.

§ 12

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania(dotyczy szkoły)

Zdalne nauczanie wymaga dostosowania sposobu oceniania do zaistniałych warunków, więc na czas zmiany trybu nauki wszystkich nauczycieli obowiązują nowe zasady.

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

 2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 6.

§ 13

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy szkoły)

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga otoczenia szczególną opieką uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia. Z tego powodu na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 opracowuje się szczegółowe warunki pracy, które zagwarantują równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom w placówce.

 1. W placówce organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 7.

§ 14

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

Praca online wymaga wdrożenia dodatkowych rozwiązań dotyczących bezpiecznego korzystania ze sprzętu IT i Internetu, także w kontekście ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy placówki powinni zostać przeszkoleni w tym zakresie i restrykcyjnie przestrzegać

 1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

 2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników placówki.

 3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 8.

§ 15

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki

Moment zawieszenia zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – nie oznacza zamknięcia placówki oświatowej, a jedynie zmianę zasad jej funkcjonowania. Wszystkie osoby, które w tym czasie będą przebywać na terenie obiektu dla bezpieczeństwa własnego i innych muszą bezwzględnie stosować się do obowiązujących wytycznych.

 1. Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu.

 2. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom/wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 3. W placówce i na stronach internetowych placówki opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 4. Dyrektor Zespołu ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (np. praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).

 5. Pracownicy placówki przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora placówki lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów;

 6. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

 7. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

 8. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 9. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie placówki od dnia 1 września w sytuacji wdrożenia zdalnego trybu nauki:

 1. Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;

 2. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;

 3. Na terenie placówki nie obowiązuje noszenie maseczek;

 4. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników placówki objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;

 1. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

 1. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zarażenia COVID-19, lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii można również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach lub bezpośrednio z pracownikiem tej stacji

§ 16

Procedura szybkiego powiadamiania placówki o chorym uczniu/wychowanku

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności placówki ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia/wychowanka a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

  1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora Zespołu drogą telefoniczną
   (32 2547699, 573066733), o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora Zespołu o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  3. Dyrektor Zespołu powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia/wychowanka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.

  4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora placówki o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

  5. Rodzic/opiekun prawny ucznia/wychowanka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy/nauczyciela MDK, bądź sekretariat szkoły drogą telefoniczną.

  6. Wychowawca klasy/nauczyciel MDK przekazuje informację o uczniu/wychowanku z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

  7. Uczeń/wychowanek z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, może brać udział w lekcjach/zajęciach online.

  8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy/nauczyciela MDK telefonicznie.

  9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy/nauczyciel MDK informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Adresy stron, z których czerpiemy informację:

www.gis.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.men.gov.pl

www.gov.pl

www.kuratorium.katowice.pl

www. Adres strony szkoły

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpis dyrektora ZSiP02

Wykaz załączników:

 • Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.

 • Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji placówki w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.

 • Załącznik nr 3 Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego w czasie trwania nauczania zdalnego.

 • Załącznik nr 4 Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów nauczania.

 • Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

 • Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.

 • Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Załącznik nr 8 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 • Załącznik nr 9 Szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązuje w szkole znajdującej się w czerwonej i żółtej strefie. (do ustalenia)

Załącznik nr 1

Zasady komunikowania się nauczycieli ZSiP02 z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

  1. Nauczyciele ZSiP02 w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami ( w przypadku nauczycieli MDK w razie potrzeb).
  2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 • Platformy Microsofft 365
 • e-dziennika( dotyczy nauczycieli szkoły),
 • poczty elektronicznej e-maili,
 • komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger.
  1. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie placówki, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,

 2. jeśli nauczyciel pracujący zdalnie, nie posiada dostępu do papierowej dokumentacji a w szkole nie funkcjonuje jeszcze dziennik elektroniczny, ma on obowiązek prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po powrocie do placówki (dotyczy nauczycieli szkoły),

 3. dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia(dotyczy nauczycieli szkoły),

 4. inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.

3. Nauczyciele MDK mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać wskazanie zakresu treści nauczania z autorskiego programu nauczania oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji (wzór raportu poniżej). Raport powinien zawierać także informacje dotyczące wszelkich trudności w realizacji zadań.

1) wzór raportu dla nauczycieli MDK

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………….

Nazwa koła: …………………………………………

Data sporządzenia raportu:…………………………………………

Data

Tematyka zajęć lub rodzaj wykonywanych czynności

Ilość godzin

Wykorzystane narzędzia informatyczne

Uwagi

Załącznik nr 3

Obowiązki pedagoga szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego

  1. Pedagog szkolny ma obowiązek:

 1. ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora ZSiP02 w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,

 2. organizowania konsultacji online,

 3. świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

 1. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19,

 2. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

 3. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

 4. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

 5. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

 1. wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

Załącznik nr 4

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów nauczania

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych, zajęć w kołach i zespołach MDK przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.

 2. Wicedyrektorzy placówki są koordynatorami odpowiedzialnymi za proces modyfikacji programów; ich zadaniem jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.

 3. Nauczyciele przekazują koordynatorom informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami/wychowankami.

 4. Nauczyciele po konsultacji z koordynatorami dokonują korekt w istniejących programach nauczania i przekazują je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora ZSiP02.

 5. Dyrektor po konsultacjach z koordynatorami zatwierdza zmienione programy nauczania do realizacji.

 6. Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w systemie pracy na odległość.

Załącznik nr 5

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach (dotyczy szkoły)

 1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).

 2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.

 3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

 4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

 5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. platformę edukacyjną, poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

 6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

 7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez telefonicznie, e-mail, platformę edukacyjną, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

Załącznik nr 6

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość (dotyczy szkoły)

 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,

 2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,

 3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,

 5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,

 6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.

 7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,

 8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,

 9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 7

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Dyrektor ZSiP02 powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopeda, pedagog.

 3. Zespół powołuje przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem placówki.

 4. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.

 5. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 6. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.

 7. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi placówki.

 8. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do placówki.

 9. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.

 10. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.

 11. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora placówki.

 12. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom za pomocą platformy, drogą mailową i/lub poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 8

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 1. Każdy pracownik ZSiP02 korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.

 2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi placówki zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.

 3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.

 4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik placówki zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.

 5. Po zakończeniu pracy, pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,

 2. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
 1. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).

 2. Pracownicy placówki, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.

 3. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów/wychowanków, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników placówki, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.

 4. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej

 1. Każdy nauczyciel i każdy uczeń/wychowanek – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.

 2. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)

 3. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.

 4. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.

 5. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.

 7. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.

 8. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:

 1. wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
 2. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
  1. Hasła powinny składać się z co najmniej 8 znaków.
  2. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.

  3. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.

  4. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.

  5. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.

  6. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.

  7. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.

  8. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.

  9. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.

  10. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.

  11. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu

 1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom/wychowankom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów kl. I-III oraz uczniów niepełnosprawnych.

 2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.

 3. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).

 4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

 5. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.

 6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

 1. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy placówki powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.

 2. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.

 3. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.

 4. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.

 5. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.

 6. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.

 7. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.

 8. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!

 9. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.

 10. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.

 11. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.

 12. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

 13. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Dok. nr 2

ZARZĄDZENIE NR ……/2020 DYREKTORA ZSiP02 O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

Dyrektor ZSiP02 na podstawie:

•Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

•Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

• Rozporządzenia MEN z dnia………………………………………………………………………

• Statutu

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

 1. W okresie od dnia……….. do dnia……………….w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 2. Dyrektor placówki zawiesza zajęcia: grupy*, grupy wychowawczej*, oddziału*, klasy*, etapu edukacyjnego*, w zakresie: wszystkich*/poszczególnych zajęć*1.

 3. Zamiana: grup /oddziałów/klas/etapów edukacyjnych następuje co 2 tygodnie.

 4. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki (tryb zdalny: Dok. nr 2, tryb stacjonarny: Dok. nr 4).

 5. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów/wychowanków znajdujących się w placówce.

§ 2

 1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor placówki pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.

 2. Dyrektor placówki publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronach internetowych placówki i /lub Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów/wychowanków za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas oraz nauczyciele MDK bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora placówki zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom/wychowankom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

2. Wychowawcy/nauczyciele MDK uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 Katowice, dn. ……………………………

Podpis dyrektora placówki

1 Należy szczegółowo określić warunki podziału uczniów/wychowanków na tych, którzy będą uczyć się zdalnie oraz na tych, którzy nadal będą uczyć się w trybie stacjonarnym.

Dok. nr 3

ZARZĄDZENIE NR ……/2020 DYREKTORA ZSiP02 O PRZYWRÓCENIU STACJONARNEGO TRYBU NAUCZANIA W PLACÓWCE

Dyrektor ZSiP02 na podstawie

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

• Rozporządzenia MEN z dnia………………………………………………………………………

• Statutu ,

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19em występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

 1. Z dniem ………………… w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przywraca się stacjonarną formę nauczania.

 2. Uczniowie szkoły od dnia………..zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych z prowadzonych w obiektach placówki.

 3. Wychowankowie MDK od dnia…………..mogą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych z prowadzonych w obiektach placówki.

 4. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego.

 5. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów/wychowanków znajdujących się w naszej placówce.

§ 2

 1. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor placówki pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.

 2. Dyrektor ZSiP02 publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronach internetowych placówki i /lub Biuletynie Informacji Publicznej .
 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów/wychowanków za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas oraz nauczyciele MDK bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora ZSiP02 zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom/wychowankom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

2. Wychowawcy/nauczyciele MDK uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.


§ 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania(dotyczy szkoły)

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora wdrażającego uczniów i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego, jest również członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkoły i ściśle współpracuje w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

  1. Wychowawca klasy ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;

 4. sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem.

 5. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania,

 6. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa.

 7. Wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 8. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki nauczycieli MDK po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy wychowankiem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania nauczycieli MDK w tym zakresie. Nauczyciele wdrażają wychowanków i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego i ściśle współpracują w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w MDK ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz wychowankom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać wychowankom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie placówki i zobowiązuje wychowanków do ich przestrzegania;

 4. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu wychowanków do tradycyjnej formy nauczania,

 5. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję na swoich zajęciach i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać po każdych zajęciach koordynatorowi bezpieczeństwa.

 6. nauczyciel przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 7. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony sytuacji w grupie , przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 6

Obowiązki pedagoga po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

Rola i zadania pedagoga/psychologa w sytuacji kryzysowej, jaką jest czas COVID-19, są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i wsparcia uczniom. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zakres jego obowiązków został szczegółowo zaplanowany i zrealizowany w tym szczególnym czasie.

 1. Po powrocie uczniów/wychowanków do stacjonarnej formy edukacji pedagog monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.

 2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów/wychowanków do placówki pedagog diagnozuje trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.
 3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje dyrektora placówki.

 4. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów/wychowanków i rodziców zgodnie z harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.

 5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu w placówce, na stronie internetowej placówki.

 6. Pedagog jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego.

§ 7

Zasady współpracy placówki z sanepidem

Jednym z filarów bezpieczeństwa placówki w dobie pandemii COVID-19 jest jej współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej, określa się szczegółowe zasady współpracy placówki i sanepidu.

 1. Dyrektor pisemnie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o przywróceniu nauczania stacjonarnego.

 2. Dyrektor placówki na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do ich zaleceń.

 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor placówki niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów/wychowanków dyrektor placówki niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 5. Dyrektor drogą e-mailową nadal przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji i wydania rekomendacji przez stację.

 6. Dyrektor placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem sanepidu w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 7. Korespondencja z pracownikiem sanepidu odbywa się drogą mailową.

 8. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a sanepidem zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony. Wyżej wymienione zasady współpracy placówki z Sanepidem dotyczą zarówno placówek znajdujących się w strefie zagrożenia czerwonej i żółtej jak i poza nimi.

 9. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązuje w placówce znajdującej się w czerwonej i żółtej strefie określone są w załączniku nr 9.

Kontakt do pracownika sanepidu:…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko, nr telefonu

§ 8

Zasady współpracy dyrektora placówki z organem prowadzącym

Chcąc podjąć decyzję o powrocie do nauki w trybie stacjonarnym dyrektor placówki musi pozostawać w stałym kontakcie z przedstawicielem organu zarządzającego placówką. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej i zachowania ciągłości funkcjonowania placówki określa się szczegółowe zasady współpracy placówki z organem prowadzącym.

 1. Dyrektor placówki pisemnie informuje przedstawiciela organu prowadzącego o przywróceniu stacjonarnego trybu nauki w placówce.

 2. Dyrektor placówki utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z COVID-19.

 3. Wszelka korespondencja obywać się będzie drogą e-mailową lub poprzez epuap.

 4. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między placówką a organem prowadzącym zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony.

 5. Dyrektor codziennie przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji i wydania rekomendacji przez organ prowadzący.

Kontakt do przedstawiciela organu prowadzącego:

…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko, nr telefonu

§ 9

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

W celu uporządkowania zasad współpracy, oraz podniesienia efektywności komunikacji pomiędzy placówką a organem prowadzącym, zwłaszcza w zakresie szybkiego i sprawnego przepływu informacji i pozyskiwania fachowych opinii i rekomendacji, w celu podejmowania trafnych decyzji w zakresie zmiany formy nauczania w dobie pandemii, poniżej określono zasady współpracy placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

1. Dyrektor placówki utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów i form prowadzenia procesu dydaktycznego.

2. Dyrektor placówki w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy placówką i organem nadzoru pedagogicznego (KO).

3. 4. Wszelka korespondencja odbywać się będzie drogą e-mailową wspierana rozmowami telefonicznymi.

5. Dyrektor droga e-mailową przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji w wydania rekomendacji przez stację w celu podjęcia określonej decyzji przez dyrektora.

6. Korespondencja ta odbywa się drogą e-mailową zapewniającą potwierdzenie odbytej komunikacji pomiędzy stronami.

7. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się w kontakcie telefonicznym z którego sporządza się następnie notatki służbowe.

9. Dyrektor placówki informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania/przywracania nauczania stacjonarnego.

Kontakt do przedstawiciela organu prowadzącego:

…………………………………………………………………………..

imię i nazwisko, nr telefonu

§ 10

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego(dotyczy szkoły)

Zmiana trybu zdalnego na stacjonarny nauki wymaga absolutnego wsparcia nauczycieli względem uczniów w celu identyfikacji problemów, jakie mogły nastąpić w wyniku realizacji podstawy programowej online.

 1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.

 2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.

 3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 4. Organizują pomoc uczniom w celu wyrównania braków, poprzez modyfikacje planów wynikowych uwzględniając dodatkowe godziny na powtórzenia, organizowanie zajęć dodatkowych.

§ 11

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki

Moment powrotu do placówki po odwieszeniu zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – zwłaszcza w pierwszych dniach dyrektor, nauczyciele, pracownicy placówki oraz uczniowie /wychowankowie powinni skoncentrować uwagę na zasadach bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na terenie placówki

 1. Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

 2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom/wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, zachowania dystansu społecznego;

 3. W placówce i na stronach internetowych placówki opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 4. Dyrektor placówki ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.

 5. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

 6. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

 7. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 8. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie placówki od dnia 1 września w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:

 1. Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;

 2. Na teren placówki może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów/wychowanków i pracowników placówki;

 3. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;

 4. Jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego jest niemożliwe, np. w sytuacji apelu, akademii, zawodów sportowych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;

 5. Na terenie placówki nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych, za wyjątkiem osób powyżej 50 r. ż. oraz osób z tzw. grupy ryzyka, np. chorych na cukrzycę lub z niewydolnością naczyniowo-sercową;

 6. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;

 7. W rozkładzie zajęć dla uczniów/wychowanków należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami/zajęciami;

 8. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników placówki objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;

 9. W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów/wychowanków objawów infekcji należy:

 1. natychmiast odizolować go od reszty osób;

 2. zmierzyć mu temperaturę;

 3. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora placówki oraz opiekunów prawnych ucznia/wychowanka;

 4. w przypadku ucznia/wychowanka niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go z placówki;

 5. w przypadku ucznia/wychowanka pełnoletniego odesłać go do domu;

 1. Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf

§ 12

Procedura szybkiego powiadamiania placówki o chorym uczniu/wychowanku

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia/wychowanka a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

  1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  3. Dyrektor placówki powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia/wychowanka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.

  4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora placówki o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

  5. Rodzic/opiekun prawny ucznia/wychowanka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy/nauczyciela MDK na zajęcia którego dziecko uczęszcza, poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.

  6. Wychowawca klasy/nauczyciel MDK przekazuje informację o uczniu/wychowanku z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

  7. Uczeń/wychowanek z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.

  8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy/nauczyciela MDK poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

  9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy/nauczyciel MDK informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Katowice, dn. ……………………………

Podpis dyrektora placówki

Dok. nr 5

RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO ŚRODOWISKA PLACÓWKI

RAPORT Miesięczny/TYGODNIOWY/DZIENNY.

 

Analizowane

zdarzenie/kryterium

Wielkość mierzalna zdarzenia

Tendencja/ zmiana

Rekomendacje/ opinie.

Decyzja

MEN

GIS

KO

OP

R

Liczba zakażeń w kraju w tygodniu.

3000

wzrost

Z

Z

Z

C

C

Z

Liczba zakażeń w województwie w tygodniu.

Liczba zakażeń w mieście w tygodniu.

Występowanie ognisk zakażeń na terenie obwodu szkolnego.

Wystąpienie zakażeń wśród uczniów/wychowanków i ich rodzin.

Dzienna liczba zakażeń na terenie miasta ( terenu z którego pochodzą uczniowie/wychowankowie placówki)

OSTATECZNA DECYZJA DYREKTORA PLACÓWKI

ZMIANA

Słowniczek:

MEN-Ministerstwo Edukacji Narodowej

GIS/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

KO – Kurator Oświaty

OP – Organ prowadzący

R – rodzice/rada rodziców

Z – zmiana formy nauczania

C – zachowanie obecnej formy nauczania

 

INFOGRAFIKA

STRUKTURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM ZSiP02 A INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI

STRUKTURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM ZSiP02
STRUKTURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM ZSiP02

Dyrektor placówki konsultuje swoje decyzje z zespołem ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska placówki.

Skip to content