STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 20

IM. TADEUSZA REJTANA

W KATOWICACH

 

(tekst ujednolicony)

 

 

Załącznik do uchwały nr 10/2019/2020

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut szkoły opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954),

 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 

 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .

 6. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli – podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)

 7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, ze zm.),

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

  1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Tadeusza Rejtana z siedzibą
   w Katowicach przy ulicy Zarębskiego 2 ;

  2. oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej;

  3. dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach;

  4. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach;

  5. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);

  6. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr im. Tadeusza Rejtana w Katowicach;

  7. uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej;

  8. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

  9. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

  10. nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach.

§ 3.

 1. Szkoła została powołana Uchwałą nr XLIII/822/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1.06. 2017r.

 2. Szkoła podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana ma swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2.

 3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Katowice.

 4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. Na pieczęciach wskazuje się dokładny adres i numer telefonu, regon i NIP szkoły.

 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

 6. Szkoła jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym.

 7. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat.

 8. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie od 7 roku życia, ale nie wcześniej niż 6 roku życia. Szkoła może prowadzić oddziały przedszkolne po spełnieniu warunków określonych prawem oświatowym.

 9. Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia ogólnego można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W przypadku odroczenia dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

 10. Szkoła począwszy od pierwszej klasy, zapewnia uczniom naukę co najmniej jednego języka obcego, od klasy 7 naukę drugiego języka obcego.

 11. Szkołą może prowadzić klasy terapeutyczne.

 12. Szkołą prowadzi świetlicę z dożywianiem.

 13. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną potwierdzoną wpisem innowacji do rejestru w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 14. Szkoła umożliwia uczniom uzdolnionym realizację indywidualnego toku nauki
  i indywidualnego programu.

 15. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

 16. Na zasadach określonych w ustawie i odrębnych przepisach Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 17. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

 18. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 19. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 20. Szkoła jest jednostką budżetową i jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego.

 21. Zasady gospodarki finansowej oraz gospodarki składnikami majątkowymi określają odrębne przepisy.

 22. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

 23. W Szkole mogą być prowadzone odpłatne zajęcia organizowane przez podmioty spoza Szkoły (osoby prywatne, fundacje, stowarzyszenia, podmioty gospodarcze).

 24. Szkoła może prowadzić działalność dochodową, odpłatnie wynajmuje sale lekcyjne, obiekty sportowe i inne pomieszczenia.

 25. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 4.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

 1. prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

 2. rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

 3. zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

 4. rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;

 5. rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

 6. dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;

 7. wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety, uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;

 8. rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

 9. rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych;

 10. rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

 11. zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

 12. uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

 13. stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

 14. kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

 15. prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowana w szczególności przez:

 1. diagnozowaniem zagrożeń związanych z uzależnieniem,

 2. współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,

 3. informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii;

 1. kształtuje świadomość ekologiczną;

 2. wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

 3. kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

 4. rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;

 5. umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

 6. umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

 7. umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

 8. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności także dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

 9. stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

 10. zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

 11. kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

 12. wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

 13. kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

 14. rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

 15. rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

 16. wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

 17. ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

 18. wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

 1. Cele i zadania oddziałów przedszkolnych obejmują:

 1. wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka
  z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych;

 2. sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

 3. troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;

 4. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;

 5. przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole;

 6. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

 7. przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach wśród nauczycieli, rodziców i dzieci;

 8. zapewnienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:

 1. Do oddziału zerowego mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci;

 2. decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Dyrektor Szkoły, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:

 1. rozkład architektoniczny szkoły jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,

 2. istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów,

 3. w przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do oddziału zerowego, na wniosek nauczycielki oddziału , dyrektor jest zobowiązany skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie: przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do Przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej).

 1. Sposób realizacji zadań oddziału zerowego:

 1. Oddział zerowy umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowe, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności:

 1. prowadzi zajęcia w języku polskim,

 2. wprowadza w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu,

 3. pielęgnuje tradycje związane regionem,

 4. prowadzi nauczanie religii – katechezy w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie
  w najprostszej formie oświadczenia.

 5. nauczanie religii odbywa się na podstawie programu, opracowanego
  i zatwierdzonego  przez władze kościoła,

 6. nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć,

 7. nadzór pedagogiczny nad nauczycielem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły;

 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy również :

  1. właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z podstawą programową, mające na celu troskę o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci,

  2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz opracowania działań wspomagających,

  3. analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – diagnoza przedszkolna;

  4. zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz włączenie rodziców w proces korygowania i eliminowania zaburzeń,

  5. prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli w celu kształtowania świadomości zdrowotnej oraz dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach,

  6. spójne oddziaływania wychowawcze – systematyczne informowanie rodziców
   o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,

  7. uwzględnienie w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym,

  8. zaznajomienie nauczycieli z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole,

  9. współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej;,

  10. organizowanie nauki religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) oraz zapewnienie dzieciom nieuczęszczających na religię opieki nauczyciela,

  11. Odział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.

 1. W ramach wspomagania rozwoju dziecka:

 1. kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej , ruchowej i werbalnej,

 2. umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,

 3. stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poprzez działanie , odkrywanie i badanie,

 4. wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

 5. budowanie systemu wartości,

 6. prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,

 7. ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

 8. wykorzystywanie w pracy wychowawczo – dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

 9. umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych,

 10. organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego
  z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka ,stwarzanie warunków do niwelowania deficytów rozwojowych poprzez organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

 11. tworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka , od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

§ 5.

Do głównych zadań szkoły należą:

 1. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim;

 2. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki;

 3. Edukacja medialna czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

 4. Edukacja zdrowotna poprzez kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

§ 6.

 1. W celu zdobycia przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły organizuje proces dydaktyczny w oparciu o programy nauczania:

 1. zatrudnia nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach rady pedagogicznej, zespołów samokształceniowych, doradców metodyków, itp.;

 2. umożliwia nauczycielom doskonalenie zawodowe w ramach studiów, kursów itp.,

 3. stale modernizuje bazę dydaktyczną;

 4. dba o rytmiczną realizację programów nauczania organizując zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

 1. W celu kształtowania środowiska wychowawczego:

 1. utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami lub opiekunami uczniów i środowiskiem lokalnym;

 2. organizuje imprezy i uroczystości szkolne o charakterze wychowawczym zgodnie
  z celami pracy szkoły;

 3. uchwala i realizuje program wychowawczy oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska przygotowany przy współudziale rodziców i uczniów;

 4. kładzie nacisk na rozwijanie aktywności i samorządności wśród uczniów, poprzez między innymi stosowanie metod aktywnych, organizację różnych akcji i imprez, a przede wszystkim organizowanie działań samorządów uczniowskich klas I – III i klas IV – VIII.

 1. W celu podtrzymania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej i religijnej:

 1. rozwija wiedzę historyczną uczniów w oparciu o lekcje historii i konkursy historyczne, wystawy i wycieczki;

 2. eksponuje treści patriotyczne w realizacji programu nauczania;

 3. organizuje imprezy i uroczystości o charakterze rocznicowym;

 4. współdziała z rodzicami i parafią w wychowaniu religijnym dzieci.

 1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami w ramach:

 1. pracy świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizacji dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,

 2. zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych;

 3. wyjść i wycieczek szkolnych;

 4. organizacji tzw. „zielonych szkół”;

 5. organizacji zajęć opiekuńczych w ramach akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

 1. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów:

 1. w zależności od posiadanych środków finansowych prowadzi koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Decyzje o rodzaju podejmowanych zajęć uzależnione są od możliwości nauczycieli oraz zapotrzebowania i zainteresowań uczniów;

 2. chętni nauczyciele prowadzą nieodpłatnie zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach wolontariatu po złożeniu wniosku do dyrektora szkoły i otrzymaniu jego zgody;

 3. zajęcia pozalekcyjne, organizowane na terenie szkoły w tak zwanym czasie wolnym od obowiązkowych zajęć edukacyjnych są dobrowolnie wybierane przez ucznia, za zgodą jego rodziców (opiekunów).

 1. Uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu i w innych uzasadnionych zaświadczeniem lekarskim przypadkach szkoła na prośbę rodziców popartą orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, organizuje nauczanie indywidualne:

 1. rodzice po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego kierują podanie do dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania;

 2. nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych i zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na okres określony w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego;

 3. nauczanie indywidualne ucznia prowadzone jest przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły;

 4. zajęcia w ramach nauczania indywidualnego są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

 5. zajęcia nauczania indywidualnego prowadzi się zgodnie z zleceniami w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, na terenie szkoły lub w oddziale na niektórych zajęciach i w gabinetach.

 6. tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia określany jest w porozumieniu z organem prowadzącym, w oparciu o rozporządzenie w sprawie indywidualnego

 7. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 1. Uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia się indywidualny tok nauki.

 2. Szkoła udziela pomocy uczennicy będącej w ciąży wszelkiej niezbędnej pomocy do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień (ust. z 07 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny):

 1. nieobecność uczennicy na wszelkich zajęciach szkolnych, związana z jej sytuacją spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną, która umożliwi wyznaczenie egzaminu gimnazjalnego w terminach dogodnych dla uczennicy, ustalonych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy po upływie terminów obowiązkowych;

 2. poza zaświadczeniem lekarskim od uczennicy w ciąży nie mogą być wymagane inne zaświadczenia;

 3. w ramach pomocy szkoła ponadto umożliwia indywidualny tok nauczania oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

 1. Szkoła podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy.

 2. Działania te realizowane są poprzez:

 1. rozmowy z pedagogiem;

 2. udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia;

 3. udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;

 4. podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą;

 5. system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;

 6. współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;

 7. zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie;

 8. działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa, a w szczególności:

 1. współorganizowanie realizacji zadań wynikających z przyjętego programu działań,

 2. szkolenia dla środowiska szkolnego,

 3. koordynowanie prawidłowej realizacji zadań dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły związanych z bhp uczniów,

 4. współpraca z inspektorem do spraw bhp i społecznym inspektorem pracy.

 1. wskazywanie możliwych form wsparcia oferowanych przez szkołę oraz informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).

 1. Szczegółowe zasady systemu oceniania w szkole ujęte są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania stanowiącym część statutu.

 2. Szkoła zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 4. Poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjmuje się w szczególności zajęcia prowadzone:

 

 1. z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

 2. z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

 3. z wykorzystaniem materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem m.in. takich jak: OFFICE 365,

 5. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 1. W czasie zagrożenia epidemicznego oraz w czasie epidemii nauczyciele maja możliwość oceniania uczniów w sposób zdalny, na podstawie przedmiotowych zasad oceniania.

§ 7.

 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły dostosowany jest do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, uwzględnia obowiązujące w szkołach ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny.

 2. Uczniowie i wychowankowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 3. Poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę uczniowie oraz wychowankowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia:

        1. program wycieczki i listę uczestników określa karta wycieczki, którą na 3 dni przed planowanym wyjazdem zatwierdza dyrektor szkoły;

        2. każda wycieczka rozpoczyna się i kończy w szkole;

3) kierownik wycieczki i opiekunowie od zbiórki uczniów do czasu rozwiązania wycieczki czuwają nad zdrowiem i bezpieczeństwem jej uczestników i są za nich odpowiedzialni;

4) każda wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym
i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami. Z regulaminem wycieczki winni być zapoznani uczestnicy a poprzez nich rodzice.

Szczegółowe zasady dotyczące organizowania wycieczek określa „Regulamin wycieczek szkolnych” .

 1. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli dyżurnych, którzy mają obowiązek pełnić dyżur aktywnie, zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom; zwracać uwagę na sytuacje zagrażające przebywającym tam uczniom. Wychowankowie oddziału zerowego nie mają przerw śródlekcyjnych.

 2. Szczegółowy harmonogram dyżurów opracowuje komisja powołana przez radę pedagogiczną. Znajduje się on w pokoju nauczycielskim, gabinecie wicedyrektora szkoły
  i sekretariacie szkoły.

 3. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

 1. dyżur ranny rozpoczyna się o godz. 740;

 2. nauczyciel dyżurujący przebywa w miejscu i w czasie podanym na planie dyżurów, dokonuje lustracji całego obszaru objętego dyżurem;

3) nauczyciel dyżurujący odpowiada i ponosi konsekwencje w przypadku zaistnienia wypadku ucznia;

4) nauczyciele pełniący przydzielony im dyżur obowiązani są reagować na niewłaściwe zachowanie uczniów przebywających w przydzielonym rejonie;

5) w okresie korzystania przez uczniów z boiska szkolnego nauczyciele czuwają,
aby młodzież nie przebywała poza boiskiem;

6) w trakcie pełnienia dyżuru nauczyciele mogą korzystać z pomocy dyżurnych wyznaczonych przez samorząd uczniowski;

7) w czasie sprawowania dyżuru nie wolno rozmawiać z rodzicami i udzielać informacji o nauce, zachowaniu itp. oraz załatwiać innych spraw nie związanych
z dyżurem;

8) nauczyciel dyżurujący ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły
o zauważonej w rejonie jego dyżuru sytuacji stwarzającej zagrożenie dla dzieci, a w razie nagłej potrzeby podjąć stosowne działania;

9) dyżuru nie wolno opuścić bez zawiadomienia i uzyskania zgody dyrektora lub zastępcy;

10) harmonogram dyżurów nauczycielskich sporządza wice-dyrektor jest odpowiedzialny za kontrolę wypełniania dyżurów;

 1. do kontroli dyżurów upoważniony jest także szkolny inspektor BHP;

 2. nauczyciel dyżurujący powiadamia dyrektora szkoły o każdym nieszczęśliwym wypadku, udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu (jeśli jest sam na dyżurze prosi o pomoc innych pracowników szkoły).

 1. Nad bezpieczeństwem dziecka podczas pobytu w szkole czuwają i za przestrzeganie zasad zapewniających bezpieczeństwo odpowiedzialni są:

 1. przed rozpoczęciem zajęć szkolnych – nauczyciele dyżurujący;

 2. podczas lekcji – nauczyciele prowadzący lekcje;

 3. w czasie dodatkowych zajęć – nauczyciele prowadzący te zajęcia;

 4. w świetlicy szkolnej – wychowawczynie świetlicy wg swojego planu zajęć;

 5. podczas spacerów, wycieczek – nauczyciele opiekujący się grupą uczniów;

 6. w jadalni – pełniący dyżur na parterze nauczyciel i wychowawczyni świetlicy;

 7. w szatni – nauczyciel dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów.

 1. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z oddziału zerowego odbywa się na poniższych zasadach:

 1. dziecko może być przyprowadzane do oddziału zerowego i odbierane tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie);

 2. rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału zerowego osobę pełnoletnią, która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo;

 3. rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko;

 4. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W innym przypadku nauczyciel powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica, by ten odebrał dziecko;

 5. nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły lub   nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko;

 6. rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z zerówki przez upoważnioną przez nich osobę;

 7. o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego, godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy zerówki;

 8. rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci;

 1. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodziców pracują) dziecko może korzystać
  z opieki w świetlicy szkolnej.

 2. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. Dzieci rozpoczynające lekcje winny przychodzić do szkoły podczas przerwy poprzedzającej ich zajęcia lekcyjne lub dodatkowe zajęcia. Dzieci nie mające zapewnionej opieki w domu mogą być wcześniej, ale muszą udać się do świetlicy, gdzie będą pod opieką wychowawczyni. Bezpośrednio po zakończonych zajęciach uczniowie winni opuścić teren szkoły i udać się do domu lub pozostać w świetlicy szkolnej.

 3. Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować pomieszczenie, gdzie prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia powinien usunąć lub niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły i woźnemu.

 1. W salach gimnastycznych i na boisku nauczyciele mają obowiązek sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć (w szczególności drabinek, bramek i tablic do kosza) oraz zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;

 2. Wymagania i formę zajęć muszą dostosować do możliwości fizycznych uczniów;

 3. Przejście z budynku na boisko szkolne odbywa się w szyku pod opieką nauczyciela;

 4. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela;

 5. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz podczas zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

 1. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego każdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły który jest jego świadkiem zobowiązany jest do natychmiastowego wykonania obowiązujących czynności (pomoc dziecku poszkodowanemu, zabezpieczenie miejsca wypadku, zgłoszenie insp. BHP oraz dyrektorowi szkoły).

 2. W razie zgłoszenia alarmu spowodowanego np. pożarem nauczyciel ma obowiązek niezwłocznego wyprowadzenia uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi. Pracownicy obsługi i administracji zobowiązani są do pomocy w sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji.

 

§ 8.

 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;

 2. z niedostosowania społecznego;

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 4. ze szczególnych uzdolnień;

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 6. z zaburzeń komunikacji językowej;

 7. z choroby przewlekłej;

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 9. z niepowodzeń edukacyjnych;

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 1. Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (organizuje się je dla uczniów i wychowanków mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8);

 2. Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (organizuje się je dla uczniów i wychowanków z zaburzeniami oraz odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5);

 3. Zajęć logopedycznych (organizuje się je dla uczniów i wychowanków z zaburzeniami mowy, które powodują trudności w komunikacji językowej oraz nauce. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4);

 4. Zajęć rozwijających uzdolnienia (organizuje się je dla uczniów i wychowanków szczególnie uzdolnionych i prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8);

 5. Zajęć terapeutycznych (organizuje się je dla uczniów i wychowanków z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10);

 6. Porad i konsultacji dla uczniów i wychowanków;

 7. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

 8. Indywidualnych zajęć prowadzonych przez wolontariuszy.

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

 2. Dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej organizuje się klasy terapeutyczne.

 3. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.

 4. Nauczanie w klasach terapeutycznych prowadzone jest według obowiązujących
  w danych typach szkół programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb uczniów.

 5. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi od 10 do 15.

 6.  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, liczba uczniów w klasie terapeutycznej może być niższa.

 7. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.

 8. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innych szkół, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2-3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 9. Niezwłocznie po otrzymaniu opinii lub orzeczenia zespoły nauczycieli uczących wraz
  z pedagogiem opracują dla uczniów mających orzeczenia z PPP indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne.

 10. Dyrektor na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dla uczniów z orzeczenia mi PPP formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy.

 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 12. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

 13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

 14. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania
  i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 15. Szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa wewnętrzna procedura.

 16. Pomoc w oddziale zerowym udzielana jest w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych oraz porad i konsultacji. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to:

 1. rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych dzieci;

 2. rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia;

 3. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;

 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

 5. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
  w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

 6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

 7. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

 8. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
  z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 9. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 10. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 11. podejmowaniu działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 2, są realizowane we współpracy z :

 1. Rodzicami;

 2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

 4. innymi szkołami;

 5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Szkoła oraz oddział zerowy współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
  i rodzicom, w szczególności w zakresie:

 1. diagnozowania na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela i za zgodą rodziców przyczyn niepowodzeń szkolnych i konfliktów
  w środowisku rówieśniczym;

 2. prowadzenia zajęć indywidualnych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych;

 3. przeciwdziałania agresji i zachowaniom patologicznym;

 4. konsultowanie trudnych spraw dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Szkoła oraz oddział zerowy współdziała z rodzicami ucznia i wychowankami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, w szczególności:

 1. udziela pomocy w pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze;

 2. organizuje zebrania i konsultacje z rodzicami, których terminarz podany jest do wiadomości na początku roku szkolnego;

 3. ułatwia kontakt z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności
  w formie:

 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 3. zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów;

 4. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;

 5. porad dla uczniów;

 6. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

 7. indywidualnych zajęć prowadzonych przez wolontariuszy;

 8. organizacji klas terapeutycznych.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Dla zapewnienia opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkole zatrudniony jest pedagog.

 3. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są

szczególne formy opieki, szkoła organizuje w miarę posiadanych środków pomoc

materialną w postaci:

 1. bezpłatnego żywienia – na wniosek MOPS – u;

 2. doraźnej pomocy materialnej lub rzeczowej w miarę posiadanych środków

 3. pochodzących ze zbiórek organizowanych wśród nauczycieli, rodziców uczniów;

 4. stypendiów socjalnych;

 5. organizacji wypoczynku letniego i zimowego;

 6. wypożyczania kompletu podręczników z biblioteki szkolnej;

 7. zasiłków losowych.

 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w § 24 statutu oraz zgody rodziców.

 3. Opinię, o której mowa w ust. 29 sporządza się na piśmie.

 4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

 5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

 2. psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizację pracy szkoły, nauczania mniejszości etnicznych, , organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania, poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

§9.

 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły;

 2. Rada pedagogiczna;

 3. Rada rodziców;

 4. Samorząd uczniowski.

 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

 1. kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 4. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

 9. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

 10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

 11. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 1. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 2. Przepis ust. 3 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

 3. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.

 4. Przypadki , w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to w szczególności:

 1. uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów;

 2. uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;

 3. zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;

 4. uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone normy społeczne;

 5. wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia;

 6. inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły.

 1. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Zasady wyboru szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników określają odrębne przepisy.

 2. Dyrektor szkoły po przeanalizowaniu informacji otrzymanych od zespołu samokształceniowego nauczycieli i uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza
  na wniosek nauczyciela program do użytku w szkole.

 3. Dyrektor szkoły może podjąć działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. W świetle obowiązującego prawa organizowanie jakichkolwiek form sprzedaży podręczników na terenie szkoły (nawet sprzedaży bez zysku) przez dyrektora lub nauczycieli jest nielegalne.

 4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

 2. powierzania stanowiska wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych;

 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;

 4. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela oraz pracownika szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 3. Dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców organizuje powstanie rady szkoły.

§10.

 1. Radę pedagogiczną stanowią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i w oddziale zerowym oraz Dyrektor szkoły.

 2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania
  w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 4. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

 5. W Radzie funkcjonują dwa rodzaje zespołów: stałe i doraźne, które tworzy się
  w zależności od celów i zadań szkoły. Zapisy dotyczące szczegółowych zasad tworzenia zespołów i ich funkcjonowania znajdują się w Regulaminie Rady Pedagogicznej.

 6. Do zadań zespołów nauczycielskich należy m.in.:

    1. dobór i modyfikowanie zestawów programów dla danego oddziału;

    2. diagnozowanie i usprawnianie Wewnątrzszkolnego Oceniania, w tym Przedmiotowych Zasad Oceniania, Szkolnego Programu wychowawczo – profilaktycznego;

    3. opracowywanie indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zdolnych;

    4. ustalanie ocen uczniom z danego oddziału przed posiedzeniem klasyfikacyjnym;

    5. analizowanie postępów i osiągnięć uczniów;

    6. zespołowe diagnozowanie wybranych obszarów wynikających z wewnętrznej diagnozy pracy szkoły;

    7. wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego;

    8. Wychowawca oddziału zerowego planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej jakość;

    9. Wychowawca oddziału zerowego jest odpowiedzialny za prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

  2. projekt planu finansowego szkoły;

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

  5. szkolnego zestawu programów nauczania;

  6. szkolnego zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

  7. wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić
  o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 2. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 5. Rada pedagogiczna działa według przyjętego przez siebie regulaminu.

 6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu.

§11.

 1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców i uczniów.

 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 4. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz do rady rodziców.

 1. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 3. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe;

 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

 4. opiniowanie szkolnego planu nauczania oraz propozycji dyrektora dotyczących wprowadzenia do szkolnego planu nauczania zajęć dodatkowych;

 5. organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających realizację celów i zadań szkoły;

 6. inicjowanie wszelkich działań sprzyjających partnerskim kontaktom pomiędzy rodzicami i nauczycielami , opartym na wzajemnym szacunku, otwartości, zaufaniu i wspólnej trosce o dobro uczniów;

 7. opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

 8. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w Ustawie Prawo Oświatowe,

 9. występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły podstawowej z wnioskiem o niedzielnie oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 2. Rada rodziców w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

 3. Rada rodziców działa według przyjętego przez siebie regulaminu.

§12.

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. 6.Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin.

 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 4. Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności:

 1. rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

 2. zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;

 3. przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;

 4. umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

 5. prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

 6. pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

 7. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;

 8. ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

 9. promowanie życia bez uzależnień;

 10. wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

 1. W skład rady wolontariatu wchodzą po jednym przedstawicielu z poszczególnych poziomów oddziałów.

 2. Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.

 3. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

 4. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

 5. Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.

 6. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

 7. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

 

§13.

 1. Informacje pomiędzy organami szkoły przekazywane są:

1) pisemnie – księga zarządzeń i komunikatów wewnątrzszkolnych oraz tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim, tablica dla rodziców w korytarzu szkolnym,

2) podczas narad, zebrań, spotkań i apeli.

§14.

 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając działania i podejmowanie decyzji w zakresie swoich kompetencji.

 2. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 3. Przedstawiciele jednego organu mogą brać udział w zebraniach innych organów, za ich zgodą.

 4. Organy Szkoły rozwiązują spory za pośrednictwem swoich mediatorów:

  1. przewodniczący każdego z organów wybiera dwóch mediatorów i powiadamia
   o tym Dyrektora Szkoły,

  2. Dyrektor Szkoły po konsultacji z mediatorami wyznacza termin spotkania, celem, którego jest rozwiązanie konfliktu,

  3. w spotkaniu uczestniczą mediatorzy zainteresowanych stron i Dyrektor Szkoły,

  4. o wyniku spotkania Dyrektor Szkoły powiadamia zainteresowane organy podczas:

 1. zebrań Rady Pedagogicznej,

 2. zebrań Rady Rodziców,

 3. spotkania z Radą Samorządu Uczniowskiego

 1. W przypadku braku porozumienia między organami Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą
  o pomoc w rozwiązaniu konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – zgonie z tematyką sporu.

 2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole:

 1. pomiędzy nauczycielem a uczniem orzekają w pierwszej instancji: wychowawca klasy i pedagog szkolny – dla nauczycieli uczących w danej klasie, Dyrektor – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole; od orzeczenia Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego; odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być jednak ono wniesione po upływie 14 dni od daty wydania orzeczenia,

 2. pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły, w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę,

 3. pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę,

 4. rodzicami a innymi organami Szkoły postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły, w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę.

 1. Trybu, o którym mowa wyżej, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

  1. odpowiedzialności dyscyplinarnej,

  2. odpowiedzialności porządkowej,

  3. sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§15.

 1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

 3. Kalendarz nowego roku szkolnego” przygotowany przez Dyrektora Szkoły, podany do wiadomości z początkiem roku szkolnego, a zaopiniowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną powinien zawierać terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy odpracowywanych dodatkowych dni wolnych.

 

§16.

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

  1. plan pracy Szkoły,

  2. arkusz organizacji Szkoły,

  3. tygodniowy rozkład zajęć.

 1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 3. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, opracowany przez dyrektora szkoły oraz zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, o których mowa w art. 110 ust. 2 tej ustawy, dyrektor szkoły przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku szkolnego do organu prowadzącego szkołę.

 4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja 2017 r., po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 5. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.

 

§17.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu szkolnych programów nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.

 2. Liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

 3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

 4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2, na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 5. Liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

 6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy.

 7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4 i 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 18.

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
  z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez trzy lata szkolne w klasach I – III i trzy lata w klasach IV – VIII.

 3. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na dobór bądź zmianę wychowawcy.
  Określa się następujący tryb postępowania w sprawie:

 1. umotywowany wniosek o zmianę bądź powierzenie funkcji wychowawcy klasy składają rady klasowe rodziców uczniów tej klasy;

 2. dyrektor szkoły bada zasadność wniosku i podejmuje decyzję, o której powiadamia rodziców i uczniów w terminie 14 dni od dnia wniesienia wniosku.

 

§ 19.

 1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący
  te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 20.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo-lekcyjnym dla klas I – VIII i zajęcia wychowawcze dla oddziału przedszkolnego.

 2. Oddział przedszkolny realizuje program edukacyjno – wychowawczy oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
  w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć.
  Zajęcia wychowawcze dla oddziałów przedszkolnych trwają 60 min.

 4. Czas trwania zajęć z religii i gimnastyki korekcyjnej, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosi z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.

 5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII organizuje się przerwy międzylekcyjne. Dzienny rozkład pracy oddziałów przedszkolnych ustala wychowawca i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

 6. Do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym należy podać do wiadomości rodziców zestaw podręczników, które będą obowiązywały w następnym roku szkolnym.

 7. W celu zabezpieczenia uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w szkole zainstalowane i aktualizowane są programy chroniące uczniów przed treściami niepożądanymi.

 

§ 21.

 

 1. Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonywany jest z uwzględnieniem wysokości środków budżetowych posiadanych przez szkołę oraz warunków lokalowych. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Zasady podziału uczniów na grupy regulują odrębne dokumenty.

 2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się możliwość tworzenia grup koedukacyjnych. Za zgodą Rady Pedagogicznej dopuszcza się tworzenie oddziałów międzyklasowych na lekcjach wychowania fizycznego zgodnie z zainteresowaniem uczniów w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.

 3. Na zajęciach z informatyki obowiązuje podział na grupy, w taki sposób, aby każdy uczeń miał możliwość pracy przy własnym stanowisku komputerowym.

 4. Na obowiązkowych zajęciach z języka angielskiego dopuszcza się podział na grupy
  z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów.

 5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 27 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 22.

 1. Zajęcia nadobowiązkowe np.:

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 2. nauczanie języków obcych,

 3. sportowe

 4. koła zainteresowań,

 5. inne formy wyjazdowe o charakterze ekologicznym mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym.

 6. zajęcia przygotowujące do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

 1. Czas trwania zajęć wymienionych w ustępie 1 ustala się zgodnie z § 24.

 2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 3. W celu rozpoznawania potrzeb prowadzi się z uczniami następujące formy sondażu: ankieta, rozmowa, analiza frekwencji.

 4. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej powinna wynosić od 8 do 12 uczniów.

 5. Na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej co do udziału
  w zajęciach.

 6. Religia jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

   1. życzenie wyrażone w formie pisemnej, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

   2. uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi lub zajęciami z etyki, jeśli takie zajęcia są prowadzone w szkole

   3. nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej.

 

§ 23.

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 

§ 24.

 

 1. W szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Zasady korzystania ze świetlicy
  i stołówki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

 2. Dla uczniów przebywających w szkole dłużej niż określa to tygodniowy rozkład zajęć, szkoła organizuje pracę świetlicy.

 3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

 4. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w godz. od 700 do 1700, organizując zajęcia plastyczne i ruchowe na świeżym powietrzu, organizuje pomoc w odrabianiu zadań domowych i inne zajęcia w zależności od potrzeb uczniów.

 5. W godzinach 1600 – 1700 świetlica prowadzi specjalistyczne zajęcia dla chętnych dzieci np. kółko plastyczne, taneczne itp.

 6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 dzieci.

 7. Rekrutacja dzieci do świetlicy odbywa się w następujący sposób:

 1. informacja o zapisach do świetlicy zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych do szkoły w okresie od 30 sierpnia każdego roku szkolnego,

 2. dyrektor szkoły przekazuje informację na temat zapisów do świetlicy na zebraniu
  z rodzicami przyszłych klas pierwszych (kwiecień / maj)

 3. wychowawcy świetlicy przekazują rodzicom do wypełnienia deklarację zawierającą następujące informacje:

a) dane osobowe dziecka

b) miejsce pracy matki i ojca / prawnych opiekunów dziecka

c) wykaz dni tygodnia oraz godzin, w których rodzice pozostawiają dziecko pod opieką świetlicy oraz zasady opuszczania świetlicy po zajęciach (samodzielnie lub pod opieką wskazanych osób)

d) dodatkowe informacje o dziecku np. choroby, alergie.

 1. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 2. Za właściwy przebieg zajęć w świetlicy oraz bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są wychowawcy.

 3. Wychowawca świetlicy odpowiada za dziecko od momentu przekazania go pod jego opiekę.

 4. Wychowawcy świetlicy są członkami Rady Pedagogicznej.

 5. Świetlica szkolna posiada własne pomieszczenie umożliwiające organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

 6. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek stosowania się do jej regulaminu.

 7. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna przygotowująca posiłki (obiady) zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

 8. Obiady są odpłatne, z tym, że uczniowie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej mogą uzyskać zwolnienie z opłat, jeśli uzyskają refundację kosztów posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Radę Szkoły lub inne instytucje pozaszkolne albo osoby prywatne.

§ 25.

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy
  o regionie. Biblioteka:

 1. służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i rodziców,

 2. prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;

 3. umożliwia prowadzenie pracy twórczej;

 4. rozwija kompetencje czytelnicze uczniów;

 5. stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci (na podstawie legitymacji szkolnej) i studenci odbywający praktyki szkolne.

 2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w oddziałach klasowych.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
  i po ich zakończeniu.

 2. Nauczyciel bibliotekarz zapewnia dostęp czytelnika do zbiorów bibliotecznych przestrzegając zasad, że:

 1. przynajmniej raz w tygodniu biblioteka jest otwarta do godziny 16,

 2. jeden raz w tygodniu nauczyciel nie udostępnia zbiorów, a pięć godzin pracy poświęca sprawom organizacyjno-technicznym biblioteki.

 1. Za zniszczone lub zagubione książki materialnie odpowiada wypożyczający. W razie zgubienia lub zniszczenia książki należy przynieść (w przypadku lektur )nową książkę
  o tym samym tytule lub inną o tej samej wartości. Decyzję co do przydatności książki podejmuje bibliotekarz.

 2. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami i ośrodkami kultury poprzez:

 1. współorganizowanie oraz udział w różnorodnych formach rozwijania czytelnictwa np. konkursy, imprezy czytelnicze, przedstawienia, spotkania autorskie,

 2. prowadzenie wspólnych zajęć ( lekcji ) z zakresu realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej,

 3. wymianę księgozbioru w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

 4. udział w cyklicznych spotkaniach integrujących bibliotekarzy w dzielnicy – wymiana doświadczeń.

 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:

 1. zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,

 2. zapewnia środki finansowe,

 3. obserwuje i ocenia pracę bibliotekarza.

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

 2. Ilekroć mowa o:

 1. Podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

 2. Materiale edukacyjnym – należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

 3. Materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.

 3. Biblioteka nieodpłatnie:

 1. Wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

 2. Zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

 3. Przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 1. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest karta biblioteczna.

 

§ 26.

 

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

 2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.

 3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół. .

 4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

 1. sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych;

 2. rynku pracy;

 3. trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

 4. instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

 5. programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

 1. udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

 2. prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

 3. koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

 4. tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

 5. organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy;

 6. organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców;

 7. stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

 8. przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

 9. wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

 10. współpracy z instytucjami wspierającymi:

 1. kuratorium oświaty,

 2. urzędem pracy,

 3. centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

 4. poradnia psychologiczno-zawodową,

 5. komendą OHP oraz innymi.

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

 1. zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych;

 2. godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

 3. spotkań z rodzicami;

 4. indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;

 5. udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych;

 6. udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe.

§ 27.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie
  pomieszczenia:

  1. 16 sal lekcyjnych,

  2. bibliotekę z czytelnią,

  3. salę gimnastyczną z zapleczem,

  4. zastępczą salę gimnastyczną,

  5. salkę do gimnastyki korekcyjnej,

  6. pomieszczenie świetlicy szkolnej,

  7. gabinet pielęgniarki szkolnej,

  8. gabinet pedagoga,

  9. pomieszczenia kancelaryjne,

  10. jadalnię,

  11. archiwum,

  12. szatnie.

  13. pracownię komputerową,

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

§ 28.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1określają odrębne przepisy.

 3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, a organ prowadzący szkołę
  i dyrektor są zobowiązani z urzędu występować w ich obronie.

 

 

§ 29.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

 2. organizacja prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, a w szczególności:

 1. wybór i realizację obowiązujących programów nauczania i podręczników, który zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 2. stosowanie właściwych metod nauczania,

 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

 4. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

 5. właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

 1. poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów;

 2. kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;

 3. dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

 4. wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

 5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

 6. udzielanie pomocy uczniom uzdolnionym, przygotowywanie do udziału w konkursach;

 7. tworzenie warunków do aktywnego twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia;

 8. kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej;

 9. organizowanie niezbędnej opieki profilaktycznej i ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji;

 10. systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

 11. bezstronne, obiektywne traktowanie wszystkich uczniów oraz sprawiedliwe ocenianie;

 12. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

 13. sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów i odnotowanie nieobecności;

 14. kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska i kraju;

 15. współpraca z wychowawcami klas, wychowawcami świetlicy i nauczycielem bibliotekarzem;

 16. opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz imprez i konkursów;

 17. pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole według harmonogramu dyżurów;

 18. informowanie uczniów klas IV – VIII na 7 dni przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie śródrocznej (rocznej), a w przypadku oceny negatywnej – informowanie uczniów i rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego);

 19. informowanie uczniów klas I – III oraz ich rodziców na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego o planowanym pozostawieniu ucznia w tej samej klasie na drugi rok;

 20. planowanie swojej pracy i przedstawienia Dyrektorowi do akceptacji planów wynikowych bądź rozkładu materiału. Plany wynikowe są do wglądu u Dyrektora szkoły;

 21. w dzienniku lekcyjnym nauczyciele odnotowują obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych lekcji, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych przedmiotów, oceny zachowania;

 22. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

 23. W szkole nauczyciele wpisują bieżące oceny ucznia do wiadomości rodziców lub prawnych opiekunów w dzienniczku elektronicznym. Możliwość sprawdzenia ocen mają tylko uprawnione osoby. Dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów” w dzienniczku elektronicznym przy czym „+” powoduje podniesienie oceny o 0,5, natomiast „-” obniżenie oceny o 0,25 w dół;

 24. W klasach I – III opisowe oceny roczne i oceny zachowania , sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego;

 25. nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego składając wniosek do dyrektora szkoły o dopuszczenie tego programu do użytku szkolnego;

 26. nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Nauczyciel zobowiązany jest złożyć wniosek do dyrektora szkoły o dopuszczenie do użytku szkolnego programu;

 27. Nauczyciela obowiązuje 40 – sto godzinny tydzień pracy.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale zerowym jest odpowiedzialny za pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci, a w szczególności:

 1. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;

 2. wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;

 3. w pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem i logopedą w celu uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 4. prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne (szczegóły określone są odrębnymi przepisami);

 5. ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej;

 6. zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości;

 7. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz systematycznie zapoznaje ich ze zdrowym stylem życia, realizuje programy profilaktyczne szkoły;

 8. dostosowuje metody, formy i organizację do pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności;

 9. odpowiada za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw;

 10. ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzi z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo wychowankom;

 11. stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza przed każdym zajęciem;

 12. zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach;

 13. udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

 14. współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych, poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz włączenia rodziców w działalność przedszkola;

 15. przestrzega podstawowych zasad BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;

 16. w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych wykonuje inne polecenia dyrektora związane z organizacją pracy w placówce;

 17. w sytuacji szczególnej podczas krótkotrwałego wyjścia nauczyciela z sali, zastępuje go inny pracownik szkoły.

 1. Odpowiedzialność nauczycieli:

 1. nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom o których mówi art. 6 KN (zgodnie z art. 75 KN);

 2. za uchybienie przeciwko porządkowi pracy ( art. 108 Kodeksu pracy) wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy;

 3. nauczyciel odpowiada służbowo za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz w klasach, stosownie do realizowanego programu;

 4. odpowiedzialny jest również za stan swojego warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń,
  a także środków dydaktycznych, które posiada;

 5. cywilnie lub karnie za:

 1. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych podczas wycieczek,

 2. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

 3. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

 1. wyboru metod pracy, podręczników i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu;

 2. doboru treści programowych w przypadku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, ścieżek edukacyjnych itp.;

 3. ustalania i wystawiania ocen zgodnie ze Statutem;

 4. współdecydowania o ocenie zachowania ucznia;

 5. wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz konsekwencji statutowych dla uczniów;

 6. czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły;

 7. przejęcia w depozyt do czasu odebrania przez Rodziców przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz telefonów komórkowych i innych urządzeń używanych niezgodnie z postanowieniami Statutu;

 8. wnioskowania o wszczęcie procedur sądowych wobec ucznia, który dopuścił się zniewagi jego osoby.

 

§ 29.

 

 1. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zaopiniowaniu jego kandydatury przez radę pedagogiczną i powiadomieniu organu prowadzącego szkołę.

 2. W szkole jest jeden wicedyrektor.

 3. Do zakresu obowiązków wicedyrektora należy:

 1. nadzorowanie prawidłowego przebiegu realizacji programów nauczania;

 2. dbanie o doskonalenie procesu dydaktycznego;

 3. przygotowywanie projektów dokumentów programowo-organizacyjnych
  w zakresie dydaktyki;

 4. pełnienie nadzoru pedagogicznego;

 5. zastępowanie dyrektora szkoły w razie jego nieobecności;

 6. nadzorowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole (między innymi świetlica, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, rada rodziców);

 7. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami:

 1. wychowawcami świetlicy,

 2. pedagogiem szkolnym,

 3. nauczycielami bibliotekarzami,

 4. szkolną służbą zdrowia,

 1. prowadzenie całokształtu spraw administracyjno – gospodarczych szkoły;

 2. planowanie i nadzorowanie realizacji planu finansowego szkoły;

 3. kontrolowanie dokumentacji szkoły;

 4. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

 5. rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli;

 6. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 1. Dyrektor szkoły ustala na piśmie szczegółowy zakres czynności wicedyrektora.

 2. Uprawnienia wicedyrektora szkoły:

 1. pod nieobecność dyrektora jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły i ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń pracownikom szkoły oraz reprezentowania szkoły;

 2. ma prawo wydawać służbowe polecenia podległym nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

 3. ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy
  i oceny dorobku zawodowego podległych mu nauczycieli;

 4. ma prawo do wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli;

 5. ma prawo do używania pieczęci osobowej z tytułem wicedyrektor szkoły, podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

 

§ 30.

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
  a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

 2. planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami:

 1. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy,

 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

 2. zapoznaje rodziców i uczniów ze Statutem, obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zachowania, sposobów oceniania, możliwości odwołania się od oceny i poprawy oceny, oraz innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły;

 3. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

 2. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach,

 3. włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły,

 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

 2. wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej

 1. Wychowawca kontroluje realizację obowiązku szkolnego, szczególnie w zakresie regularnego uczęszczania ucznia do szkoły.

 2. W przypadku 50 % nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w miesiącu, wychowawca informuje o sytuacji pedagoga szkolnego. Dalsze postępowanie pedagoga określają odrębne przepisy.

 3. Wychowawca prowadzi dokumentację działalności wychowawczej i opiekuńczej, tzw. teczkę wychowawcy.

 4. Wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach
  i konsultacjach organizowanych w terminie ustalonym i podanym do wiadomości na początku roku szkolnego.

 5. Wychowawca może zorganizować dodatkowe spotkania z rodzicami w miarę potrzeb, po uprzednim poinformowaniu Dyrektora.

 6. W zebraniach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 7. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci określa Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 8. Organizację i formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 9. Nauczyciele wychowawcy kl. I-III realizują zadania w oparciu o plan pracy wychowawcy klasowego uwzględniającego potrzeby klasy.

 10. Nauczyciele wychowawcy kl. IV – VIII realizują zadania podczas lekcji do dyspozycji wychowawcy klasowego zgodnie z rozkładem tych godzin oraz w oparciu o plan pracy wychowawczej opracowany przy udziale samorządu klasowego.

 11. Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów muszą uwzględniać zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w stosunku do uczniów, którzy byli badani.

§ 30.

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół samokształceniowy.

 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

 3. Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują:

  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia wyboru programu nauczania;

  2. sposobów realizacji programów;

  3. korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

  4. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;

  5. sposoby badania efektów nauczania;

  6. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

  7. przygotowywanie organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych;

  8. przygotowywanie i przeprowadzanie testów wiedzy i umiejętności uczniów oraz opracowywanie wyników. Omawianie wyników testów na posiedzeniach rady pedagogicznej;

  9. współdziałanie w organizowaniu klasopracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

  10. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym poziomie tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności :

 1. ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

 2. dokonywanie korelacji treści programowych realizowanych na różnych przedmiotach w danym zespole klasowym;

 3. Nauczyciele w/w zespołów zbierają się kilka razy w roku szkolnym;

 4. wymiana informacji na temat postępów edukacyjnych uczniów, ich ewentualnych problemów;

 5. planowanie wspólnej pracy dydaktyczno – wychowawczej w celu uzyskania optymalnych wyników nauczania i eliminowania problemów wychowawczych.

 1. W szkole działa zespół wychowawczy powołany do rozpatrywania ważnych spraw

wychowawczych dotyczących uczniów.

 1. członków zespołu powołuje się na konferencji organizacyjnej przed rozpoczęciem roku szkolnego;

 2. zespół pracuje wg ustalonego harmonogramu spotkań;

 3. w przypadkach wymagających nagłej interwencji zwoływane są spotkania nadzwyczajne;

 4. wychowawcy klas i inni nauczyciele mają prawo zgłosić problem dotyczący ucznia pod obrady zespołu;

 5. na zebrania zespołu zapraszani są rodzice uczniów, mogą być również przedstawiciele policji i innych instytucji z którymi szkoła współdziała;

 6. z zebrań zespołu wychowawczego sporządza się protokoły;

 7. zespół wychowawczy składa sprawozdanie ze swojej działalności na posiedzeniach rady pedagogicznej ( 2 razy w roku ).

 1. Zespoły samokształceniowe analizują zgodność treści zawartych w programach z obowiązującą podstawą programową i przekazują informacje dyrektorowi szkoły wraz z wnioskami.

 

§ 31.

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez, uwzględniających wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów;

 2. odpowiadanie za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki;

 3. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;

 4. udostępnianie zbiorów oraz udzielanie informacji: bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;

 5. rozpoznawanie potrzeb czytelniczych uczniów i wspomaganie uczniów w rozwijaniu zaciekawień, zainteresowań i uzdolnień;

 6. realizowanie zajęć przysposobienia informacyjno-czytelniczego w każdym
  z oddziałów, zgodnie z programem nauczania;

 7. systematyczne współdziałanie z nauczycielami języka polskiego w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej;

 8. współpraca z nauczycielami pozostałych przedmiotów oraz wychowawcami klas
  w sprawie tematyki lekcji bibliotecznych, konkursów czytelniczych, wystaw;

 9. informowanie rady pedagogicznej o zakresie i poziomie czytelnictwa uczniów;
  o stanie księgozbioru, o działaniach wzbogacających księgozbiór, o nowościach pedagogicznych i metodycznych, poprzez :

 1. składanie półrocznych sprawozdań dotyczących stanu czytelnictwa,

 2. regularne wywieszanie miesięcznych i kwartalnych tabel czytelnictwa klas,

 3. prowadzenie gazetki nowości bibliotecznych w pokoju nauczycielskim.

 1. utrzymywanie ścisłego kontaktu z organami szkoły i organizacjami uczniowskimi, a w miarę potrzeby służenie fachową pomocą;

 2. inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań poprzez liczne wystawki, w miarę możliwości – spotkania z ludźmi kultury;

 3. wzbogacanie warsztatu pracy poprzez tworzenie pomocy dydaktycznych ( kartotek, wycinków artykułów prasowych itp.);

 4. zorganizowanie, co najmniej raz w półroczu ciekawej formy pracy ukierunkowanej na ogół uczniów szkoły;

 5. prowadzenie działalności organizacyjno-technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 6. prowadzenia katalogu alfabetycznego i rzeczowego oraz działalności informacyjnej
  i propagującej korzystanie z zasobów biblioteki;

 7. sporządzania okresowej i rocznej sprawozdawczości oraz rocznej inwentaryzacji majątkowych składników biblioteki w ramach powoływanej przez Dyrektora Szkoły komisji inwentaryzacyjnej;

 8. utrzymywania ładu i porządku oraz konserwacja księgozbioru i środków audiowizualnych;

 9. rozprowadzanie wśród uczniów uprawnionych bezpłatnych podręczników.

 

§32.

 1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych, rodzinnych i psychofizycznych ucznia;

 2. rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych;

 3. zapobieganie niewłaściwym zachowaniom uczniów oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

 4. realizowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie;

 5. podejmowanie działań na rzecz opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i losowej;

 6. podejmowanie działań do stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki możliwości uczestnictwa w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 7. współdziałanie z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla dzieci
  i rodziców;

 8. inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym;

 9. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów, zgodnie z orzeczeniami oraz wspieranie nauczycieli
  w ich realizacji;

 10. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 11. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  i konfliktowych;

 12. pełni funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa tzn:

 1. upowszechnia wśród społeczności szkolnej zasady zachowania i jednolitego reagowania na przejawy agresji oraz dba o aktualizację tych zasad i o ich konsekwentne przestrzeganie,

 2. wspomaga radę pedagogiczną poprzez wskazywanie różnych form integracji, dobór szkoleń ukierunkowanych na doskonalenie komunikacji interpersonalnej,

 3. nadzoruje kontrolę realizacji obowiązku szkolnego,

 4. monitoruje oraz weryfikuje efekty działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawców, w szczególności działań wobec uczniów przejawiających zachowania o charakterze przemocowym,

 5. zapoznaje pracowników szkoły z procedurami interwencyjnymi i kontroluje przebieg interwencji.

 1. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 2. Pod koniec każdego półrocza pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

 3. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 4. W ramach realizacji swoich zadań, pedagog szkolny w szczególności:

 1. może korzystać z dokumentów pozostających w gestii szkoły,

 2. współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądem, policją; stosownie do potrzeb z innymi podmiotami.

 1. Uprawnienia pedagoga szkolnego:

 1. współdecyduje w sprawach wychowawczo-opiekuńczych szkoły;

 2. wnioskuje do dyrektora szkoły o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów rodzinnych i nieletnich;

 3. wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej;

 4. wnioskuje do wychowawców, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły w sprawach nagradzania, wyróżniania i karania uczniów;

 5. używa pieczątki osobowej oraz podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem zadań.

 1. Pedagog odpowiada za:

 1. sprawność organizacyjną pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 2. prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 3. prowadzenie dokumentacji w zakresie pomocy rzeczowej;

 4. efekty współpracy z wychowawcami i nauczycielami w zakresie podnoszenia poziomu wychowawczego szkoły;

 5. efekty współpracy szkoły z instytucjami wymienionymi w ust 2 pkt 5.;

 6. realizację zadań wynikających z pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa.

 

§33.

 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicach jest integralnie związana z pracą szkoły. Opierając się na innych nieco metodach, może być wykorzystana do pogłębiania i rozwinięcia tych cech charakteru i umiejętności dziecka, na których kształtowanie szkoła wywiera niniejszy wpływ.

 2. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

 1. organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej;

 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka;

 3. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie;

 4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

 5. rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów;

 6. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb również z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku;

 7. stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami;

 8. zaspokojenie uczestnikom zajęć potrzeby bezpieczeństwa.

§34.

 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:

 1. posiadanie wyspecjalizowanej wiedzy w dziedzinie swojej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb swojego podopiecznego;

 2. poznanie środowiska życia dziecka i jego rodzinę;

 3. stały kontakcie z rodziną, a także ze specjalistami pracującymi z podopiecznym tak, aby zachować zgodny kierunek pracy;

 4. wspieranie podopiecznego w trakcie lekcji oraz przerw;

 5. pobudzanie ucznia do kreatywnego działania;

 6. organizowanie otocznia tak, aby umożliwić uczniowi samodzielne realizowanie potrzeb oraz funkcjonowanie w społeczeństwie;

 7. ocenić, jaki powinien być jego zakres ingerencji;

 8. w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym przygotowanie odpowiednich metod oraz pomocy do pracy z danym uczniem;

 9. przygotowanie wskazań dla innych nauczycieli do pracy ze swoim podopiecznym;

 10. ścisły kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz koordynatorem ds. nauczania indywidualnego;

 11. projektowanie tygodniowego planu pracy z uczniem;

 12. ustalenie celów do pracy z uczniem;

 13. formułowanie kryteriów oceny pracy ucznia;

 14. planowanie zadań niezbędnych do osiągnięcia celów;

 15. współtworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego;

 16. dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy.

 

§35.

 1. Głównym celem zajęć logopedycznych jest usprawnianie komunikacji językowej uczniów poprzez wprowadzanie działań profilaktycznych, poprawianie zrozumiałości wymowy (dotyczy szczególnie substytucji i redukcji grup spółgłoskowych), estetyki mówienia (dotyczy deformacji), a także innych nieprawidłowych artykulacji, zwracających uwagę swoją odmiennością.

 2. Zajęcia logopedyczne prowadzi specjalista logopeda.

 3. Do głównych zadań logopedy należy w szczególności:

 1. dokonywanie diagnoz logopedycznych;

 2. tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów;

 3. działania w zakresie profilaktyki logopedycznej;

 4. prowadzenie terapii logopedycznej;

 5. motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne;

 6. wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;

 7. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy;

 8. prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej;

 9. utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych;

 10. utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem;

 11. kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, chirurg).

§36.

 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne):

 1. intendent;

 2. sekretarz.

 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

 1. woźny;

 2. konserwator;

 3. sprzątaczka;

 4. kucharz,

 5. pomoc kuchenna.

 1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska niż wymienione w ust. 1 i ust. 2, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 3 ustala się na dany rok szkolny
  w arkuszu organizacyjnym
  .

 3. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 8 należy w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjno – biurowa szkoły;

 2. prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;

 3. reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich dyrektora i nauczycieli;

 4. przestrzeganie statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń dyrektora.

 1. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 9 należy w szczególności:

 1. zabezpieczanie przed pożarem, kradzieżą i dewastacją,

 2. przegląd gniazdek, kontaktów, oświetlenia i zgłaszanie wszelkich usterek w tym zakresie odpowiedniemu inspektorowi w CUW, a także powiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły,

 3. dokonywanie stałego przeglądu pomieszczeń:

 1. zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,

 2. naprawa i konserwacja mebli,

 3. uzupełnianie zniszczonych wykładzin podłogowych,

 4. drobna naprawa sprzętów, zabawek,

 5. naprawa uszkodzonych urządzeń sanitarnych, w koniecznych wypadkach wymiana,

 6. w sytuacjach gwałtownych opadów śniegu odśnieżanie placu przed szkołą,

 7. wspólnie z woźną utrzymywanie czystości kontenerów na śmieci i pomieszczeń magazynu,

 8. wykonywanie drobnych prac tynkarsko-malarskich,

 9. okresowe czyszczenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

 1. kontrola i podejmowanie niezbędnych środków doraźnych dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń;

 2. prowadzenie prostych prac ślusarskich, stolarskich i konserwatorskich;

 3. zakup dostępnych części, kontrola i w miarę możliwości naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarczego;

 4. konserwacja zamków drzwiowych, zawiasów w budynku szkoły;

 5. utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy;

 6. dbanie o powierzony sprzęt;

 7. konserwacja ogrodzenia szkolnego, koszenie trawnika przed szkołą;

 8. prowadzenie wszystkich napraw i remontów zgodnie z przepisami BHP i p.poż.;

 9. zgłaszanie każdej poważnej usterki dyrektorowi placówki;

 10. alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora szkoły w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia i mienia na terenie placówkii terenie przyległym;

 11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły lub szkolnego inspektora BHP i inspektorów pracy związanych z organizacją pracy w szkole.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.

 2. Obowiązki, poza wymienionymi w ust. 5, ust. 6 określa regulamin pracy obowiązujący w szkole.

§36a.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań nauczycieli, specjalistów, wychowawców, nauczyciela bibliotekarza oraz innych pracowników szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do działań zapewniających uczniom bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im materiałów, źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi.

Rozdział 6

Uczniowie szkoły.

 

§37.

Obwód szkoły ustala organ prowadzący szkołę uchwałą rady Miasta.

§38.

 1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 lat ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, nie później niż do 18 roku życia.

 2. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 3. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.

 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. Dyrektor określa dla ucznia zakres egzaminów klasyfikacyjnych i przedstawia harmonogram terminów egzaminów klasyfikacyjnych.

 5. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły sprawuje Dyrektor.

 6. Dyrektor Szkoły prowadzi ewidencję obowiązku szkolnego oraz nadzoruje jego wykonanie przez rodziców.

 7. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na:

  1. przyjęcie do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej jeżeli dziecko wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, a szkoła posiada warunki umożliwiające dziecku w tym wieku spełnianie obowiązku szkolnego.

  2. odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nie dłużej niż
   o rok, a w przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

§39.

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.

§40.

W szkole upowszechnia się wiedzę nt. wymienionych praw w szczególności poprzez:

 1. organizowanie zajęć z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem dotyczących praw ucznia i dziecka.

 2. umieszczanie informacji związanych z prawami ucznia i dziecka na tablicy informacyjnej
  w korytarzu szkolnym.

 3. organizowanie apeli i spotkań z policjantem, przedstawicielami straży miejskiej.

 4. spotkania z przedstawicielami rodziców i uczniów mające na celu wymianę uwag dotyczących funkcjonowania w szkole zagadnień związanych z prawami dziecka i ucznia.

 5. organizowanie konkursów

 6. powoływanie uczniowskiego rzecznika praw dziecka i ucznia.

 7. szkolenie rady pedagogicznej w zakresie przestrzegania praw dziecka i ucznia.

 8. uwzględnienie zagadnień związanych z realizacją w/w form w szkole.

 

§ 41.

 

1. Uczeń ma prawo:

 1. do zdobywania wiedzy w sposób ciekawy i mądry, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. do posiadania informacji czego będzie się uczył, po co, w jaki sposób i jakie

wymagania będzie stawiał nauczyciel;

 1. do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

 2. do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 3. do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 4. do egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

 5. do rzetelnej, obiektywnej oceny zachowania;

 6. do pomocy w przypadku trudności w nauce;

 7. do rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

 8. do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

 9. do ochrony przed ingerencją w życie prywatne oraz do ochrony jego honoru i godności jego i rodziny;

 10. korzystania z pomocy szkoły w przypadku zaniedbywania bądź złego traktowania ze strony rodziców lub prawnych opiekunów;

 11. do znajomości przysługujących mu praw i posiadania wiedzy- co robić w sytuacji, gdy prawa te są łamane;

 12. zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebuje i otrzymać ją;

 13. do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

 14. do korzystania z doraźnej pomocy materialnej z funduszu rady rodziców na wniosek rodziców i wychowawcy;

 15. do reprezentowania własnej szkoły na zawodach sportowych, turniejach, konkursach itp. zgodnie z regulaminami tych zawodów i konkursów;

 16. do organizowania w szkole, w porozumieniu z dyrektorem, różnego rodzaju zabaw, konkursów, zawodów sportowych i imprez kulturalnych;

 17. do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczycieli;

 18. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
  w organizacjach działających w szkole.

 1. Jeżeli uczeń uważa, że jego prawa nie są przestrzegane, to informację o tym może złożyć:

1) u uczniowskiego rzecznika praw ucznia,

2) wychowawcy klasy,

3) pedagoga szkolnego,

4) opiekuna samorządu uczniowskiego.

 1. W przypadku braku zainteresowania sprawą lub nie zadawalającego rozstrzygnięcia uczeń może wnieść sprawę do dyrektora szkoły (na piśmie).

 2. Dyrektor w ciągu tygodnia rozpatruje i wyjaśnia sprawę oraz przekazuje zainteresowanemu uczniowi jej rozstrzygnięcie.

 3. Od wyjaśnienia dyrektora przysługuje uczniowi odwołanie do instytucji wspomagających

dziecko i rodzinę.

6. Do obowiązków ucznia należy:

 1. aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach dydaktycznych objętych planem nauczania (zwolnienie z zajęć dydaktycznych jest dopuszczone wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodziców),

 2. systematyczna praca nad własnym rozwojem

 3. punktualne przychodzenie na zajęcia, nie wcześniej niż 10 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć, z wyjątkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej,

 4. systematyczne przygotowywanie się do lekcji,

 5. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

 6. poddawanie się wszelkim formom kontroli wiadomości i umiejętności poprzez odpowiedzi ustne, prace klasowe, kartkówki, dyktanda, testy,

 7. poinformowanie wychowawcy (może być telefonicznie) o nieobecności spowodowanej chorobą lub np. wyjazdem najpóźniej w drugim dniu nieobecności,

 8. dostarczenie wychowawcy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w szkole bezpośrednio po powrocie do szkoły ( najpóźniej w ciągu trzech dni); za usprawiedliwienie uznaje się zwolnienie lekarskie lub pisemne zaświadczenie rodzica (opiekuna) o niezdolności dziecka do odbycia zajęć szkolnych,

 9. nadrabianie zaległości spowodowanych nieobecnością w terminie określonym
  w przedmiotowym systemie oceniania,

 10. przestrzeganie statutu szkoły i zarządzeń dyrektora szkoły,

 11. podporządkowywanie się zaleceniom wychowawcy i innych nauczycieli oraz pracowników obsługi,

 12. godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

 13. poszanowanie przekonań innych ludzi, ich godności i nietykalności osobistej,

 14. przestrzeganie form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych

 15. pomaganie słabszym i młodszym,

 16. dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów,

 17. poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o powierzoną salę lekcyjną poprzez: dekorowanie, porządkowanie, usuwanie drobnych usterek w uzgodnieniu z wychowawcą i rzemieślnikiem szkolnym,

 18. stosowne ubieranie się,

 1. podczas uroczystości szkolnych i państwowych obowiązuje strój galowy: biała bluzka (koszula), granatowa lub czarna spódnica (spodnie), dniami, w których obowiązuje strój galowy są: Dzień Nauczyciela, Święto Odzyskania Niepodległości, Święta Majowe, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz uroczystości rocznicowe szkoły.

 1. zmienianie obuwia zgodnie z zarządzeniem porządkowym dyrektora.

 2. noszenie jednolitego stroju na lekcje wychowania fizycznego – obowiązującym strojem jest biała koszulka i ciemne spodenki.

 3. właściwe zachowanie się w trakcie zajęć edukacyjnych.

 4. dbanie o schludny wygląd i strój ( dziewczynkom zabrania się noszenia zbyt krótkich spódniczek, bluzek odsłaniających brzuch, farbowania włosów, malowania paznokci, robienia makijażu, noszenia przesadnej biżuterii; chłopcom zabrania się farbowania włosów i noszenia jakiejkolwiek biżuterii oraz chodzenia w nakryciu głowy w budynku szkolnym),

 1. W szkole bezwzględnie zakazuje się:

 1. palenia tytoniu;

 2. picia alkoholu pod każdą postacią, (również na wycieczkach);

 3. posiadania i używania narkotyków i środków odurzających, dopalaczy;

 4. przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, m in. pałek, noży, środków wybuchowych, petard, paralizatorów, zapałek, zapalniczek, gazów obezwładniających. W przypadku złamania zakazu w/w przedmioty zostaną odebrane i przetrzymywane w sekretariacie szkoły do momentu odebrania przez rodziców;

 5. bójek i znęcania się nad kolegami i koleżankami w tym fizycznego i psychicznego;

 6. wymuszania pieniędzy i innych przedmiotów;

 7. znęcania się nad zwierzętami;

 8. wagarowania;

 9. opuszczania terenu szkoły w czasie trwania planowanych zajęć lekcyjnych i przerw

(za teren szkoły uważa się budynek szkolny i boisko szkolne) samowolnego oddalania się od grupy w czasie wycieczek oraz zorganizowanych wyjść poza teren szkoły;

 1. niszczenia wspólnej i cudzej własności: w szkole – wyposażenia budynku, zamków, szyb, pomocy naukowych, roślin, ubrań, teczek, itp., poza szkołą – wind, tynków, środków lokomocji, itp.;

 2. używania wulgarnych słów;

 3. zaczepiania, przezywania, słownego obrażania kolegów i ich rodzin;

 4. wcześniejszego niż przewiduje plan zajęć przychodzenia do szkoły i pozostawania po zajęciach bez zgody nauczyciela. (nie dotyczy to uczniów objętych opieką świetlicy);

 5. używania telefonów komórkowych podczas lekcji, aparaty powinny być wyłączone
  i schowane

 1. poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany jedynie w trybie „milczy”,

 2. nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,

 3. zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, lub dyrektorowi szkoły,

 4. pracownicy szkoły nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenie telefonu ucznia, lub innych drogocennych rzeczy przynoszonych do szkoły

 5. naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” u Dyrektora szkoły – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

 1. przynoszenia do szkoły emblematów, symboli i barw klubów sportowych.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń ma prawo do takiej organizacji kształcenia, która umożliwi mu w równym stopniu co innym uczniom realizację podstawy programowej oraz uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkołę z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę.

 2. Uczeń ma obowiązek stosować się do zasad wynikających z organizacji kształcenia na odległość określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w tym szczególnie do przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.

 3. W sytuacji losowej, za zgodą dyrektora szkoły, na podstawie umowy, uczniowi lub jego rodzicom może zostać wypożyczony sprzęt elektroniczny, który umożliwi mu naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod nauczania na odległość.

§ 42.

 

 1. Uczeń może być nagradzany za:

 1. wysokie wyniki w nauce;

 2. osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

 3. wzorowe zachowanie;

 4. odwagę godną naśladowania;

 5. przeciwstawianiu się złu;

 6. udzielaniu pomocy innym osobom;

 7. zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;

 8. sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

 9. inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.

 1. W stosunku do uczniów wyróżniających się w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz w dowolnej pracy na rzecz szkoły stosuje się następujące formy nagród:

 1. udzielenie pochwały przez nauczyciela na forum klasy;

 2. udzielenie pochwały przez dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej;

 3. nieodpłatny udział w nadprogramowych imprezach np. wycieczki, wyjścia do kina lub teatru;

 4. dyplomy, nagrody książkowe i inne wręczane przez dyrektora szkoły, wychowawców lub innych nauczycieli;

 5. list pochwalny dla rodziców.

 1. Uczeń i jego rodzice maja prawo odwołania od przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych.

 2. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia odwołania złożonego w sekretariacie szkoły.

 3. Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.

 4. Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, niewłaściwe zachowanie w szkole i poza nią, oraz niszczenia mienia szkolnego uczeń może być ukarany:

 1. upomnieniem nauczyciela potwierdzonym wpisaniem do klasowego zeszytu uwag;

 2. wpisaniem uwagi do dzienniczka ucznia;

 3. upomnieniem przez wychowawcę na forum klasy;

 4. upomnieniem przez dyrektora szkoły przy klasie;

 5. zakazem korzystania z przywileju wylosowanego „szczęśliwego numerka”;

 6. zakazem udziału w imprezach szkolnych, np. dyskotekach, wycieczkach, imprezach sportowych;

 7. przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole na podstawie decyzji rady pedagogicznej,

 1. Za szczególne naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, chuligaństwo i notoryczne nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, jeśli wyczerpane zostaną wszystkie możliwości z ust. 2 uczeń może na wniosek dyrektora (poparty decyzją rady pedagogicznej) skierowany do kuratora oświaty zostać przeniesiony do innej szkoły (zmiana środowiska może pozytywnie wpłynąć na postępowanie ucznia).

 2. W ocenie zachowania śródrocznej i rocznej uwzględniane będą wszelkie informacje dotyczące ust. 1 i 2, które mogą mieć na nią wpływ.

 3. Wnioskować o zastosowanie kary mogą:

 1. nauczyciele i pracownicy szkoły;

 2. samorząd uczniowski;

 3. rodzice;

 4. osoby poszkodowane spoza szkoły lub świadkowie zaistniałych incydentów, których uczestnikiem był uczeń.

 1. Ukarany uczeń lub jego rodzice mogą odwoływać się pisemnie od kar:

 1. do wychowawcy klasy – w tym samym lub następnym dniu po wymierzeniu kary (wychowawca zobowiązany jest rozpatrzyć skargę i udzielić odpowiedzi pisemnej w ciągu 3 dni);

 2. do szkolnego rzecznika praw ucznia w ciągu 3 dni od wymierzonej kary (uczniowski rzecznik praw ucznia w porozumieniu z opiekunem samorządu rozpatruje i udziela odpowiedzi);

 3. w przypadku nie zadawalającego załatwienia sprawy przez wychowawcę do dyrektora szkoły; dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni udzielając pisemnej odpowiedzi;

 4. do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku kar zastosowanych przez dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
  o zastosowaniu kary.

 1. Decyzja dyrektora szkoły wyczerpuje tryb odwoławczy w postępowaniu wewnątrzszkolnym.

 2. Za szkody wyrządzone przez ucznia na terenie szkoły odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).

§ 43.

  1. Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych.

  2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:

 1. na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;

 2. w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców
  przez ucznia, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub pielęgniarkę i odebraniu ucznia przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

  1. Zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby rodziców podpisanej
   w dzienniczku lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły rodzica
   i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
   W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony
   do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. Zwolnienie dziecka rodzic wpisuje do księgi.

  2. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej, która
   po stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się
   do szkoły i odebranie dziecka.

  3. Ucznia odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe.

  4. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, wzywa się policję.

  5. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel
   za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali lekcyjnej wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem.

  6. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.

  7. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły w szkole i na terenie przyszkolnym zainstalowany jest monitoring wizyjny z funkcją nagrywania.

Rozdział 7

Wewnątrzszkolne Ocenianie

 

§44.

 1. Ocenianiu podlegają.

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 1. ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 1. w przypadku uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego;

 2. zachowanie ucznia

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

 3. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej w szkole skali;

 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Oceny bieżące i oceny śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne wyraża się

w stopniach zgodnych ze skalą stopni szkolnych:

 1. stopień celujący – 6 cel

 2. stopień bardzo dobry – 5 bdb

 3. stopień dobry – 4 db

 4. stopień dostateczny – 3 dst

 5. stopień dopuszczający – 2 dop

 6. stopień niedostateczny – 1 ndst

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w podpunktach 1 do 5, negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w podpunkcie 6.

 2. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania są wyrażane za pomocą cyfr.

 3. W odniesieniu do ocen bieżących, cząstkowych w klasach IV – VI można stosować przy stopniu z przodu lub tyłu znaki: „+” – więcej niż , „- „ – mniej niż oceny powinny być wpisane do dziennika lekcyjnego z dopuszczalnymi, odpowiednimi skrótami (na przykładzie oceny „dobrej”):
  +4 więcej niż dobry
  4 dobry
  -4 mniej niż dobry

 4. W celu uzyskiwania dogłębnej informacji na temat postępów ucznia w nauce, nauczyciel może wpisywać w dzienniku inne znaki: np. – nieprzygotowanie, bz – brak zadania oraz stosować zapisy w rożnych kolorach.

 5. W klasach I – III śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Roczna ocena opisowa zawiera informację na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazuje na potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocenianie bieżące w klasach I – III może być ocenianiem opisowym lub ocenianiem zapisanym w formie cyfry.

 6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane będą na zasadzie oceny ważonej

szczegółowo określonej w każdym PO.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły

podstawowej, ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe;

 2. bardzo dobre;

 3. dobre;

 4. poprawne;

 5. nieodpowiednie;

 6. naganne,

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Dopuszcza się możliwość stosowania „plusów” i „minusów” przy ocenach bieżących

i klasyfikacyjnych śródrocznych.

 1. Oceny z poszczególnych przedmiotów winny być wystawiane zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania będących składnikiem WO.

 2. Ocenianiu podlegać będą najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego. Należą do nich:

 1. Czytanie ze zrozumieniem,

 2. Myślenie matematyczne,

 3. Myślenie naukowe,

 4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,

 5. Umiejętność komunikowania się w języku obcym,

 6. Umiejętność posługiwania się TIK,

 7. Umiejętność uczenia się,

 8. Umiejętność pracy zespołowej.

 

 1. Przedmiotowe zasady oceniania uwzględniają następujące kryteria:

 

 

 

OCENA

OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

I AKTYWNOŚĆ

POSIADANA WIEDZA

CELUJĄCY

1. Uczeń nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela ale

również umie samodzielnie zdobyć wiadomości.

2. Systematycznie wzbogaca swą wiedzę przez czytanie książek i artykułów ( odpowiednich do wieku ).

3.Wykazuje się inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji

jak i pracy pozalekcyjnej.

4. Spełnia jeden z warunków pkt. a lub b

a) bierze aktywny udział w konkursach, w których wymagana jest wiedza z poszczególnych przedmiotów. Odnosi w nich sukcesy

b) jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką
o dużych wartościach poznawczych i
dydaktycznych

5. Wyraża samodzielny, krytyczny ( w stopniu odpowiednim do wieku ) stosunek do określonych

zagadnień. Potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy.

1 .Posiada wiedzę

z zakresu materiału

programowego.

Dodatkowa wiedza jest

owocem samodzielnych

poszukiwań i przemyśleń umiejętnie wykorzystywana w rozwiązywaniu złożonych zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA

 

OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

I AKTYWNOŚĆ

POSIADANA WIEDZA

BARDZO DOBRY

1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji. Potrafi również korzystając ze wskazówek

nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości.

2. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania pozostawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami.

3. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji.

4. Bierze udział w konkursach wymagających zastosowania poznanej wiedzy i umiejętności.

5. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności.

6. Potrafi poprawnie rozwiązać zadania w kategoriach przyczynowo- skutkowych wykorzystując wiedzę

przewidzianą programem różnych przedmiotów.

1. Opanował materiał

przewidziany programem.

DOBRY

1. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.

2. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela.

3. Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności.

4. Poprawnie rozumuje w kategoriach
przyczynowo-skutkowych.

5. Jest aktywny w czasie lekcji.

 

1. Opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym.

 

DOSTATECZNY

 1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciel skorzystać z podstawowych źródeł informacji.

 2. Potrafi wykonać proste zadania.

 3. W czasie lekcji wykazuje się aktywność w stopniu zadowalającym.

 

 

 

1.Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.

 

DOPUSZCZAJĄCY

1. Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.

 

1.Jego wiedza posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu.

NIEDOSTATECZNY

1. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.

2. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności.

 

1.Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.

 

 

 1. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne (pisemna opinia poradni).

 2. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w wywiązywanie się z obowiązków. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarskiej. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 4. Nauczyciel każdego przedmiotu zobowiązany jest do poinformowania uczniów w formie pisemnej (w zeszycie przedmiotowym) o wymaganiach z w/w przedmiotu na poszczególne oceny. Informacje te winny być podpisane przez rodziców. Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania stanowią dokumentację szkoły.

 5. Wypowiedzi ustne oceniane są z zastosowaniem skali ocen szkolnych. Ocena uwzględnia zgodność odpowiedzi z tematem i sprawnością językową ucznia.

 6. Sprawdziany – kartkówki są niezapowiedzianą pracą pisemną obejmującą zakres materiału z trzech ostatnich tematów lekcji. Są one traktowane jak odpowiedzi ustne (nie muszą być zapowiadane kartkówki obejmujące wiedzę z ostatniej lekcji).

 7. Praca klasowa jest całogodzinnym sprawdzianem przeprowadzonym po lekcji powtórzeniowej. Zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 8. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny (w tym pracy klasowej).Termin poprawy musi być uzgodniony z nauczycielem przedmiotu nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania oceny.

 9. Praca klasowa jest obowiązkowa. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł jej napisać z klasą powinien to uczynić w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły w uzgodniony z nauczycielem terminie. Konsekwencją nieusprawiedliwionego nie przystąpienia ucznia do napisania pracy klasowej jest ocena niedostateczna.

 10. Prace klasowe przechowuje nauczyciel przedmiotu przez okres 1 roku.

 11. Poprawione i ocenione prace kontrolne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni (wyjątek stanowią sytuacje losowe np. choroba nauczyciela).

 12. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać jedną pracę klasową, jednak nie więcej niż 3 w ciągu tygodnia.

 13. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 14. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 15. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny negatywnej z zastrzeżeniem spełnienia warunków dotyczących uzyskania pozytywnej oceny z zachowania.

 16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji

rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych oraz religii (etyki) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 2. Nauczyciele mają prawo do decydowania o różnych formach kontroli postępów ucznia.

 3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

 4. Każda ocena, którą otrzyma uczeń musi być uzasadniona. Oceny z dłuższych form wypowiedzi tj. zadania klasowe, prace klasowe, sprawdziany itp. będą uzasadniane pisemnie, natomiast pozostałe oceny będą uzasadniane ustnie.

 5. Oceny są jawne tylko dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 6. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Oświatowe, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.

 7. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 45, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony prze organ prowadzący szkołę.

 8. W przypadku szkól prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje prezydent miasta zarząd powiatu, zarząd województwa.

 9. Dokumentacje dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w przypadkach o których mowa w ust. 45 i 46, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

 10. W przypadku gdy nauczyciel jest nieobecny i nie ma możliwości wystawienia ocen klasyfikacyjnych oceny te wystawia inny nauczyciel danego przedmiotu, jeżeli nie ma takiej możliwości oceny klasyfikacyjne wystawia inny nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły odrębnym zarządzeniem.

 11. Czasowe zawieszenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych nie zwalnia uczniów od obowiązku szkolnego w postaci e – learningu.

 12. Codzienna aktywność i obowiązek uczniów w postaci logowania na platformie OFFICE 365 będą miały wpływ na punktowy system zachowania i ocenę z zachowania na koniec semestru.

 13. W szczególności oceniane i punktowane będą takie działania jak:

  1. systematyczność logowania się i aktywność uczniów na platformie edukacyjnej;

  2. utrzymywanie kontaktu w tym szczególnie kontaktu elektronicznego z nauczycielami wg uzgodnień i przyjętych form np.: e-mail, sms, portale społecznościowe;

  3. bieżące odbieranie poczty elektronicznej i potwierdzanie faktu jej otrzymania;

  4. wykonywanie zaleceń, ćwiczeń i zadań polecanych przez nauczycieli;

  5. samodzielność wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli (udowodnienie plagiatu będzie niosło za sobą konsekwencję w postaci punktów ujemnych)

  6. terminowe wykonywanie zadań i ćwiczeń oraz przesyłanie ich rozwiązań do bieżącej oceny przez nauczyciela;

  7. wykazywanie kreatywności, aktywności, inicjatywy, chęci współpracy, w tym szczególnie podejmowanie działań edukacyjnych z własnej inicjatywy;

  8. wykazywanie się wytrwałością, twórczym podejściem do rozwiązywania problemów, motywacją do pracy;

  9. podejmowanie prób samooceny;

  10. dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi drogą elektroniczną;

  11. stosowanie się do zasad dotyczących zachowania, postępowania i bhp w czasie epidemii zalecanych przez organy państwa.

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów (według ustaleń nauczycieli uczących):

 1. odpowiedzi ustne,

 2. prace pisemne,

 3. aktywność na zajęciach,

 4. terminowość odsyłania prac.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się ocenianie pracy zdalnej uczniów w postaci:

 1. zdalnych sprawdzianów,

 2. zdalnych kartkówek,

 3. kart pracy,

 4. testów on-line,

 5. wypowiedzi pisemnych,

 6. wypowiedzi ustnych,

 7. plików tekstowych,

 8. prac wykonanych przez uczniów,

 9. plików audio-video, w tym prezentacji multimedialnych.

 1. Informacje zwrotne, związane z monitorowaniem postępów uczniów oraz informacje o postępach w nauce i ocenach, przekazywane są uczniom oraz ich rodzicom po zakończeniu określonego ramami czasowymi nauczania zdalnego są umieszczane w dzienniku ocen dostępnym dla każdego ucznia i przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną.

 2. Zasady stosowania oceny w zdalnym nauczaniu:

 1. powinna być przekazywana regularnie i terminowo,

 2. powinna być przekazywana indywidualnie i poufnie, za pomocą komentarza umieszczane w formularzu zadań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w dzienniku elektronicznym,

 3. powinna rozpoczynać się od elementu pozytywnego , a dopiero w następnej kolejności wskazywać błędy i kierunki oraz sposoby ich naprawy,

 4. powinna dotyczyć konkretnych działań, nigdy zaś cech osobowościowych ucznia,

 5. powinna być opisowa, odwoływać się do konkretów,

 6. powinna zawierać informacje o poczynionych postępach ucznia,

 7. powinna być wspierająca i budująca,

 8. powinna dotyczyć elementów pracy, które są możliwe do poprawy.

§44a

 1. Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia

 2. zachowanie ucznia.

 1. Na półrocze i koniec roku szkolnego obowiązuje ocena opisowa z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego w klasie programu nauczania.

 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 4. Bieżące ocenianie poziomu opanowanych przez ucznia wiadomości
  i umiejętności odbywa się przy pomocy:

 1. komentarza pisemnego

 2. znaczków graficznych (np.słoneczek),

 3. pieczątek

 4. nagród (np. naklejek)

 5. dyplomów

 6. puzzli

 7. metod Freineta

 8. punktów:

6 p. – znakomicie

5 p.- bardzo dobrze

4 p. – dobrze

3p.- popracuj

2p. – więcej pracuj

1p.- nie opanowałeś materiału

 1. Powyższe sposoby oceniania są informacją dla rodziców i uczniów na temat: poziomu osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz postępów w tym zakresie.

 2. Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się poprzez:

 1. obserwacje uczniów

 2. karty pracy

 3. sprawdziany

 4. kartkówki

 5. testy

 6. analizę wytworów pracy uczniów

 7. zadania praktyczne

 8. samokontrolę uczniów

 1. Sprawdziany i testy oceniane są następująco:

100% – znakomicie

99% – 90% – bardzo dobrze

89% – 75% – dobrze

74% – 50% – popracuj

49% – 31% – więcej pracuj

30% – 0% – nie opanowałeś materiału

 1. Uczeń po nieobecności w szkole zobowiązany jest do uzupełnienia materiału opracowanego w tym czasie na zajęciach w terminie podanym przez nauczyciela.

 2. Na pierwszych zebraniach należy zaznajomić rodziców z WZO obowiązującym w klasach I-III oraz wymaganiami edukacyjnymi na dany rok kształcenia.

 3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub na podstawie orzeczenia
  o potrzebie indywidualnego nauczania dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 4. Na wniosek wychowawcy, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia. Decyzję tę należy podjąć i poinformować o niej opiekunów prawnych dziecka na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.

 1. Zasady oceniania z języka polskiego.

 1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia: książka, zeszyt ćwiczeń, zeszyt w linie ( min. 60-kart.), przybory do pisania. Podczas omawiania lektur- tekst lektury.

 2. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i starannie, dba o poprawność interpunkcyjną i ortograficzną zapisów. Jeśli z przyczyn losowych był nieobecny na lekcjach, uzupełnia notatki w ciągu tygodnia. Może je zeskanować lub skserować od innego ucznia, pamiętając o tym, by samodzielnie odrobić zadania domowe.

 3. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania. Wskazane jest powtórzenie tych czynności na początku II semestru.

 4. Prace klasowe (sprawdziany, testy) są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.

 5. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany
  gramatyczne, różnego rodzaju testy . Wszystkie prace pisemne (z wyjątkiem kartkówek) zapowiadane są i uzgadniane z uczniami z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz przeprowadza lekcję powtórzeniową przed sprawdzianem.

 6. Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianach, testach jest jednoznaczne z nieotrzymaniem oceny i koniecznością pisania poprawy w innym terminie.

 7. Uczeń musi dokonać korekty wszystkich sprawdzonych przez nauczyciela prac klasowych oraz podać do podpisu przez rodzica/prawnego opiekuna.

 8. Uczeń otrzymuje oceniony sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od jego napisania.

 9. Kartkówki są pracą pisemną niezapowiedzianą i obejmują trzy ostatnie tematy lekcyjne. Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją na lekcji (kiedy są obecni).

 10. Prace domowe, szczególnie wypracowania, powinny być wykonywane
  w terminie i ocenione są dodatkową ocenę.

 11. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji
  bez żadnych sankcji, nie podając przyczyny.
   Fakt ten  będzie odnotowany w dzienniku lekcyjnym za pomocą skrótu np. Przez nieprzygotowanie do lekcji należy rozumieć: brak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń, nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub powtórzenie materiału do sprawdzianu.

 12. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze
  strony nauczyciela lub innego ucznia.

 13. Prace domowe powinny być napisane czytelnie i estetycznie, bez rażących skreśleń
  i śladów korektora.

 14. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego. Niewykonanie jej podlega ocenianiu jak inne zadanie domowe.

 15. Na napisanie dłuższego wypracowania uczeń ma co najmniej dwa dni.

 16. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.

 1. Zasady oceniania z języków obcych.

 1. Oceny śródroczne oraz na koniec roku szkolnego obliczane są metodą średniej ważonej ze wszystkich ocen cząstkowych: sprawdzian – 10 pkt., kartkówka – 5 pkt., odpowiedź – 5pkt., ćwiczenia – 2pkt., zeszyt – 2pkt., projekty, wypracowania i inne zadania domowe na ocenę – 3pkt., aktywność, praca na lekcji – 1 pkt.

 2. Sposoby sprawdzania wiadomości uczniów:

 1. Wypowiedzi ustne( odpowiedzi ucznia na zadawane mu pytania przez nauczyciela – minimum 1 raz w ciągu semestru)

 2. aktywna postawa ucznia w czasie zajęć.

 3. Wypowiedzi pisemne:

 4. testy (sprawdziany), które sprawdzają znajomość gramatyki i słownictwa po każdym rozdziale – minimum 2 razy w ciągu semestru;

 5. kartkówki sprawdzające wiadomości uczniów z bieżącego materiału przeprowadzane są co najmniej 3 razy w ciągu semestru;

 6. projekty, wypracowania, itp. wymagające większej pracy ucznia – do 3 razy w ciągu semestru.

 7. W ciągu semestru nauczyciel kontroluje zarówno zeszyt przedmiotowy (staranność, poprawność językową oraz systematyczność prowadzonego zeszytu) jak i zeszyt ćwiczeń. Obydwa sprawdzane są przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

 1. Przy ocenach semestralnej i końcowej nauczyciel dużą uwagę przywiązuje do systematycznej pracy ucznia, jego aktywności w czasie lekcji i wysiłku jaki wkłada w naukę języka

 2. Nauczyciel może uwzględnić nieprzygotowanie ucznia ( 3 razy w ciągu semestru, a w przypadku nauczania indywidualnego – 1 raz w ciągu semestru) zgłoszone na początku lekcji i decyduje czy jest to uzasadnione okolicznościami.

 3. W przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż l tydzień jegonie przygotowanie do zajęć jest całkowicie usprawiedliwione, jednak uczeń ma obowiązek uzupełnić braki spowodowane nieobecnością do 2 tygodni od powrotu do szkoły.

 4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce ma obowiązek je napisać w terminie późniejszym, po lekcjach, do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Nie wywiązanie się z w/w obowiązku oznacza ocenę niedostateczną.

 5. Nieobecność ucznia w szkole nie dłuższa niż 3 dni nie zwalnia go z obowiązku przygotowania do zajęć.

 6. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed planowanym sprawdzianem wiadomości oraz ustalić jego termin z tygodniowym wyprzedzeniem.

 7. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kartkówkę.

 8. Brak zeszytu przedmiotowego oraz niezbędnego zestawu podręczników oznacza całkowite nie przygotowanie ucznia do zajęć.

 9. Rodzice są zobowiązani do podpisywania wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia (wpisy w zeszycie, ćwiczeniach, dzienniczku). Prace kontrolne z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych są przynoszone terminowo (na następną lekcję) z powrotem do nauczyciela. W przypadku nie dostarczenia podpisanej pracy, nauczyciel nie wydaje uczniowi następnych prac do domu, są one dostępne dla rodziców u nauczyciela podczas konsultacji lub u wychowawcy w czasie zebrań.

 1. Ocenianie z historii.

 1. Na każdej lekcji historii obowiązują :zeszyt przedmiotowy, oraz podręcznik wyd. Nowa Era Wszelkie braki w przygotowaniu do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi bezpośrednio przed lekcją. Trzykrotny brak zeszytu lub ćwiczeń w semestrze oznacza ocenę niedostateczną. Ocena ta jest liczona do średniej ważonej.

 2. Uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie do 2 tygodni od jej otrzymania. Formę poprawy określa nauczyciel.

 3. Nauczyciel w wyjątkowych sytuacjach może uwzględnić nieprzygotowanie ucznia do zajęć (sytuacje losowe) jeżeli został o tym odpowiednio wcześniej poinformowany.

 4. Uczeń ma obowiązek znać materiał z 3 ostatnich tematów lekcyjnych.

 5. Nauczyciel nie zapowiada kartkówki. Ta forma sprawdzenia wiadomości obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji.

 6. Nauczyciel zapowiada sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem, odpowiednio wcześniej jest zobowiązany do przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej z zakresu zrealizowanego materiału i ustalenia terminu sprawdzianu.

 7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce ma obowiązek jenapisać w terminie późniejszym, po lekcjach. W przypadku krótkiej nieobecności w szkole do 1 tygodnia, zaś w przypadku dłuższej nieobecności do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Nie wywiązanie się z w/w obowiązku oznacza ocenę niedostateczną

 8. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisywania wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia(wpisy w zeszycie, ćwiczeniach, dzienniczku).Prace kontrolne z podpisem rodziców lub opiekunów prawnych są przynoszone terminowo z powrotem do nauczyciela historii.

 9. Pierwszego dnia po dłuższej nieobecności [5 dni roboczych] uczeń nie jest pytany, ale ma obowiązek uzupełnić wszystkie zaległości w notatkach do 1 tygodnia.

 10. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za aktywność ,pracę na lekcji, udział w konkursie i kółku historycznym.

 11. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej, którą nauczyciel podaje przed konferencją klasyfikacyjną.

 12. Oceny uzyskiwane na sprawdzianach próbnych są liczone do średniej ważonej.

 13. Na ocenę ucznia wpływ ma jego właściwa postawa (postawa patriotyczna z poszanowaniem wszelkich norm społecznych)

 14. Ocena ustalona przez nauczyciela jest oceną ostateczną. Ocena jest jawna.

 15. Uczniowie o specjalnych potrzebach otrzymują pomoc ze strony nauczyciela, polega ona na wspieraniu ich we właściwym planowaniu pracy.

 16. Uczeń zdolny jest również wspierany przez nauczyciela .O formie pracy takim uczniem decyduje nauczyciel.

 1. Podczas ustalania oceny z plastyki bierzemy pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu i aktywność na zajęciach.

 2. Na ocenę składają się:

 1. pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi

 2. zgodność pracy z tematem lekcji

 3. stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań

 4. oryginalność realizacji danego tematu oraz estetyka pracy

 5. wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków i samodzielność pracy

 6. aktywne uczestnictwo w zajęciach

 7. przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów

 8. przestrzeganie zasad BHP w trakcie zajęć

 9. efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne

 10. zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu

 11. dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych

 12. udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez)

 13. uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

 14. wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł

 15. znajomość teorii z zakresu plastyki (kartkówki, sprawdziany, wypowiedzi ustne, ćwiczenia) oceniane według WZO

 16. zeszyt ucznia – uzupełnione tematy, notatki i prace domowe (systematyczność i estetyka zeszytu)

 17. można zgłosić nieprzygotowanie 2 razy w ciągu semestru na początku lekcji, co oznacza pracę na udostępnionych materiałach przez nauczyciela i uzupełnienie ewentualnych braków do następnych zajęć

 18. uczeń musi zaliczyć zadanie w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (do 2 tygodni od zajęć), jeżeli tego nie zrobi, skutkuje to oceną ndst.

 19. Uczeń może otrzymać minus. Suma 4 minusów i kolejne skutkuje oceną niedostateczną za:

 20. niewłaściwą pracę na lekcji i brak współpracy w zespole, brak chęci pracy;

 21. brak notatek z lekcji;

 22. brak pracy – każdą pracę domową należy uzupełnić;

 23. nieuzupełnione zaległości – uczeń nieobecny zobowiązany jest do uzupełnienia całego materiału przerabianego podczas jego nieobecności. Termin w zależności od ilości nieobecności;

 24. niedokończoną pracę domową;

 25. brak części pracy domowej;

 26. brak zeszytu;

 27. brak materiałów plastycznych niezbędnych do pracy w czasie lekcji.

 28. Uczeń może otrzymać plus. Suma 3 plusów skutkuje oceną bardzo dobrą za:

 29. aktywność na lekcji;

 30. prace o małym stopniu trudności; dodatkowe proste zadania nieobowiązkowe.

 31. dodatkowe prace pisemne i ustne nagradzane są dodatkowymi ocenami (trudniejsze prace, wykraczające poza program = ocena celująca);

 32. pomoc w działaniach przy dekoracjach gazetkach na rzecz szkoły

 1. Ocenianie z muzyki.

 1. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne.

 2. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz i brane są pod uwagę obydwie oceny. Uczeń może poprawić ocenę wykonując ponownie ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją w terminie dwóch tygodni. Poprawa oceny nie może odbywać się kosztem prowadzonych zajęć.

 

 1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz obowiązek

 2. okazania zeszytu na polecenie nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz

 3. skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną.

 4. Ocena z pracy klasowej lub sprawdzianu zawiera pisemny opis osiągnięć ucznia i

 5. wskazówki do dalszej pracy. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, pracy na lekcji, zadań

 6. dodatkowych itp. jest uzasadniana ustnie.

 7. Uczniowi przysługuje prawo jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (w tym braku zadania domowego) w ciągu półrocza. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku („np.” lub „bz”). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, prac pisemnych i pracy na lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze.

 8. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, ten powinien nadrobić przerabiany

 9. materiał w terminie dwóch tygodni a istotne ćwiczenia, piosenki, melodie na flecie

 10. i zadania wykonywane na ocenę na opuszczonych lekcjach wykonać na zajęciach

 11. dodatkowych w terminie dwóch tygodni.

 12. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

 13. odpowiedzi ustne (na bieżąco)

 14. gra na flecie (na bieżąco)

 15. uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco)

 16. sprawdzian umiejętności zapisu nutowego

 17. test wiadomości

 18. sprawdziany wiadomości muzycznych

 19. prace dodatkowe – referaty, prezentacje, zadania domowe

 20. udział w konkursach

 21. Tryb oceniania (oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za)

 1. Sprawdziany – prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres umiejętności i wiedzy. Poprawa sprawdzianów, prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od terminu jego otrzymania. Uczeń pisze ją tylko raz.

 2. Krótkie (kartkówki) nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne,

 3. Zadania domowe zadawane w miarę potrzeb.

 4. Zadania dodatkowe (nieobowiązkowe) zadawane, wyznaczane z terminem ich realizacji.

 5. Aktywność zgłaszanie na lekcji, wykonywanie dodatkowych zadań i prezentacji, udział w przedmiotowych konkursach.

 6. Odpowiedzi ustne odpytywanie na lekcji z przerobionego materiału w miarę potrzeb,

 7. Grę na flecie odpytywanie z chwytów i poznanych melodii.

 1. Ocenianie z techniki.

 1. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne.

 2. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz i brane są pod uwagę obydwie oceny. Uczeń może poprawić ocenę wykonując ponownie ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją w terminie dwóch tygodni. Poprawa oceny nie może odbywać się kosztem prowadzonych zajęć.

 3. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz obowiązek okazania zeszytu na polecenie nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną.

 4. Ocena z pracy klasowej lub sprawdzianu zawiera pisemny opis osiągnięć ucznia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, pracy na lekcji, zadań dodatkowych itp. jest uzasadniana ustnie.

 5. Uczniowi przysługuje prawo jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (w tym braku zadania domowego) w ciągu półrocza. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku („np.” lub „bz”). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, prac pisemnych i pracy na lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze.

 6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, ten powinien nadrobić przerabiany materiał w terminie dwóch tygodni a istotne ćwiczenia, kartkówki, wiadomości, prace wytwórcze i zadania wykonywane na ocenę na opuszczonych lekcjach wykonać na zajęciach dodatkowych w terminie dwóch tygodni.

 7. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

 1. odpowiedzi ustne (na bieżąco)

 2. kartkówki, ćwiczenia na lekcji

 3. uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco)

 4. test wiadomości

 5. sprawdziany wiadomości i umiejętności

 6. prace dodatkowe – referaty, prezentacje, zadania domowe

 7. udział w konkursach

 1. Tryb oceniania (oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za)

 1. Sprawdziany – są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres umiejętności i wiedzy. Poprawa sprawdzianów, prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od terminu jego otrzymania. Uczeń pisze ją tylko raz.

 2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne.

 3. Zadania domowe zadawane w miarę potrzeb

 4. Zadania dodatkowe zadawane z wyznaczonym terminem ich realizacji

 5. Aktywność zgłaszanie na lekcji, wykonywanie dodatkowych zadań i prezentacji,

 6. Odpowiedzi ustne odpytywanie na lekcji z przerobionego materiału

 7. Prace wytwórcze z wybranych materiałów (według potrzeb)

 8. Ćwiczenia wykonywane na lekcji lub samodzielnie w domu

 1. Ocenianie z informatyki.

 1. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne.

 2. Każdą ocenę można poprawić tylko jeden raz. Uczeń może poprawić ocenę wykonując ponownie ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją. Poprawa pracy nie może odbywać się kosztem prowadzonych zajęć.

 3. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz obowiązek okazania zeszytu na polecenie nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną.

 4. Ocena z pracy klasowej zawiera pisemny opis osiągnięć ucznia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, pracy na lekcji, zadań dodatkowych itp. jest uzasadniana ustnie.

 5. Uczniowi przysługuje prawo jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć w ciągu półrocza. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku („np.”). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, prac pisemnych i pracy na lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze.

 6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, ten powinien nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach w ciągu tygodnia.

 7. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

 1. rozwiązywanie problemów za pomocą komputera

 2. posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym

 3. korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania

 4. stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych dziedzin

 5. łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną

 6. znajomość podstawowych metod pracy na komputerze,

 7. znajomość podstawowego słownictwa informatycznego,

 8. świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu,

 9. znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, wiedza i umiejętność jej praktycznego wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas pracy na komputerze

 1. Tryb oceniania (oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za):

 1. Sprawdziany – prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres umiejętności i wiedzy. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od terminu jego otrzymania. Uczeń pisze ją tylko raz.

 2. Krótkie kartkówki, testy nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne.

 3. Zadania domowe zadawane w miarę potrzeb.

 4. Ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć (nauczyciel bierze pod uwagę wartość merytoryczną, stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, dokładność wykonania polecenia oraz staranność i estetykę),

 5. Aktywność (aktywność ucznia na lekcji, wykonywanie dodatkowych zadań i prezentacji, udział w przedmiotowych konkursach),

 1. Ocenianie z matematyki.

 1. Ocenianie jest całościowe, oceniana jest praca ucznia w ciągu całego roku oraz jego stosunek do przedmiotu.

 2. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.

 3. Ocenianie jest jawne dla ucznia i rodzica. Ocenione prace klasowe uczeń może wziąć do domu do pokazania rodzicom. W ustalonym przez nauczyciela terminie 5 dni musi je zwrócić́. W przypadku nie wywiązania się̨ z umowy z nauczycielem uczeń́ traci prawo zabierania prac klasowych do domu. Są one przechowywane przez nauczyciela i udostępniane na życzenie rodzica (np. na zebraniu, konsultacjach). Kartkówki są wklejane do zeszytów przedmiotowych.

 4. W związku ze specyfiką przedmiotu praca z uczniem na lekcjach matematyki jest indywidualizowana, a o formie indywidualizacji decyduje nauczyciel.

 5. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz obowiązek jego okazania na polecenie nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną.

 6. W pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zwolniony z przygotowania do lekcji. W takim przypadku jego nieprzygotowanie nie jest odnotowywane w dzienniku. Każdy uczeń ma możliwość ustalenia terminu nadrobienia zaległości wynikającej z nieobecności, z tym że wzmiankowany termin nie może przekroczyć tygodnia od powrotu ucznia do szkoły. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu (po uzgodnieniu z nauczycielem). Nieprzystąpienie do pisania zaległej pracy klasowej, kartkówki w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 7. Uczniowi przysługuje prawo trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć w ciągu półrocza. Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lub na samym początku zajęć. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku („np.”). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i prac pisemnych. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze.

 8. Praca długoterminowa nie jest obowiązkowa i może być wykonywana w grupach po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

 9. Zadanie domowe jest obowiązkowe i podlega ocenie.

 10. Każda praca klasowa jest zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem

 11. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane.

 12. Każda ocena, w tym z odpowiedzi, kartkówki, pracy klasowej może być poprawiona jeden raz w terminie nie przekraczającym 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dwukrotnej poprawy.

 13. Ocena z pracy klasowej zawiera pisemny opis osiągnięć ucznia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, dodatkowej pracy itp. jest uzasadniana ustnie.

 14. Oceny bieżące są wpisywane do elektronicznego dzienniczka ucznia i zeszytu przedmiotowego

 1. Ocenianie z przyrody.

 1. Ocenianie uczniów na lekcjach przyrody dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy,umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach.

 2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenie się przez cały okres nauki.

 3. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe.

 4. Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.

 5. Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin.

 6. W ciągu semestru uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą daty. Przez nie przygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcję.

 7. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

 8. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 9. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 10. Prace klasowe są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i

 11. Podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, może być poddany sprawdzeniu wiadomości w sposób wybrany przez nauczyciela.

 12. Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela).

 1. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz i brana jest pod uwagę ocena wyższa.

 2. Kartkówki (10–15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech ostatnich różnych tematów lekcji nie muszą być zapowiadane.

 3. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych przypadkach.

 4. Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec zmianie.

 5. Ocenione prace klasowe i kartkówki uczeń ma obowiązek poprawić w domu lub na lekcji (decyduje nauczyciel), zaś rodzice podpisać. Jest to nieodzowny element pracy domowej.

 6. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) spowodowanej chorobą uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień.

 7. Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub “plusami”.

 8. Przez aktywność rozumiemy:

 1. częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,

 2. czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 3 zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę celującą.

 1. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha

 2. ważności ocen cząstkowych jest następująca: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi

ustne, aktywność ucznia, praca domowa, prace długoterminowe.

 1. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

 2. Nauczyciel ma obowiązek uzasadniania każdej oceny. Oceny ze sprawdzianów będą

 3. uzasadniane pisemnie, pozostałe oceny będą uzasadniane ustnie.

 4. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej za brak zadania domowego.

 1. Ocenianie z chemii i fizyki.

 1. Ocenianie uczniów na lekcjach chemii i fizyki dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach.

 2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenie się przez cały okres nauki.

 3. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe.

 4. Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.

 5. Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin.

 6. W ciągu semestru uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą daty. Przez nie przygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcję.

 7. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną.

 8. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 9. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 10. Prace klasowe są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, może być poddany sprawdzeniu wiadomości w sposób wybrany przez nauczyciela.

 11. Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela).

 12. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz..

 13. Kartkówki (10–15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech ostatnich różnych tematów lekcji nie muszą być zapowiadane.

 14. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych przypadkach.

 15. Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec zmianie.

 16. Ocenione prace klasowe i kartkówki uczeń ma obowiązek poprawić w domu lub na lekcji (decyduje nauczyciel), zaś rodzice podpisać. Jest to nieodzowny element pracy domowej.

 17. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) spowodowanej chorobą uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień.

 18. Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub “plusami”. Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 3 zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę celującą.

 19. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha ważności ocen cząstkowych jest następująca: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, praca domowa, prace długoterminowe.

 20. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

 21. Nauczyciel ma obowiązek uzasadniania każdej oceny. Oceny ze sprawdzianów będą uzasadniane pisemnie, pozostałe oceny będą uzasadniane ustnie.

 22. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej za brak zadania domowego.

 1. Ocenianie geografii opisują kolejne ustępy.

 1. Ocenianie uczniów na lekcjach geografii dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach.

 2. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne.

 3. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych przypadkach.

 4. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenie się przez cały okres nauki.

 5. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną.

 6. Uczniowi przysługuje prawo jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć w ciągu półrocza. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku („np.”). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, prac pisemnych i pracy na lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze.

 7. Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.

 8. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz. Uczeń może poprawić ocenę wykonując ponownie ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją. Poprawa pracy nie może odbywać się kosztem prowadzonych zajęć.

 9. Nauczyciel ma obowiązek uzasadniania każdej oceny. Oceny ze sprawdzianów będą uzasadniane pisemnie, pozostałe oceny będą uzasadniane ustnie.

 10. Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia
  w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin.

 11. Tryb oceniania (oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za):

 1. Sprawdziany – prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres umiejętności i wiedzy. Każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu. W razie nieobecności uczeń powinien go napisać w przeciągu dwóch tygodni. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od terminu jego otrzymania. Uczeń pisze ją tylko raz.

 2. Krótkie kartkówki, testy nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne.

 3. Zadania domowe podlegają ocenie, zadawane w miarę potrzeb.

 4. Ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć.

 5. Aktywność (aktywność ucznia na lekcji, wykonywanie dodatkowych zadań i prezentacji, udział w przedmiotowych konkursach).

 1. Ocenianie z biologii.

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 2. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zeszyt przedmiotowy

 3. Prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 4. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

 5. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane. Jeżeli są zapowiedziane mogą obejmować materiał z kilku lekcji wskazanych przez nauczyciela.

 6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub kartkówce musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 7. Każdą ocenę można poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach (w ramach konsultacji dla uczniów), natomiast z kartkówki lub odpowiedzi ustnej można poprawić na najbliższej lekcji po lekcji, na której podana została informacja o ocenach, ale nie wcześniej niż następnego dnia.

 8. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień (nie dotyczy prac klasowych).

 9. Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie.

 10. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (za wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek ). Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji- nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, zanim nauczyciel przystąpi do odpytywania.

 11. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

 12. Na koniec półrocza/ roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 13. Aktywność na lekcji nagradzana jest ,,+”. ,,+” nauczyciel zapisuje w dzienniku. Za trzy zgromadzone ,,+” uczeń otrzymuje ocenę ,,bdb”. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w grupach, przygotowanie pomocy dydaktycznych, dbałość o pracownię, wykonanie doświadczenia itd.

 14. W razie stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas wszelkiego rodzaju pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas kartkówki, na sprawdzianie lub teście wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy. Przez niesamodzielną pracę należy rozumieć min.: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie oraz korzystanie z niedozwolonych pomocy.

 15. Za trzy zgromadzone minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Minusy stosowane są za: brak zeszytu, podręcznika, brak pracy domowej, brak efektywnej pracy w grupie.

 16. Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.

 17. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia udokumentowane badaniami w ,,PPP”, wówczas wymagania zostaną dostosowane zgodnie z zaleceniami.

 18. Nauczyciel zobowiązuje się do oddawania sprawdzonych prac pisemnych w terminie do 2 tygodni (w razie choroby termin zostaje wydłużony na jej czas).

 19. Ocenę półroczną i roczną wystawia nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych.

 20. W przypadku opuszczenia 50 % zajęć uczeń zostaje niesklasyfikowany

 21. Uczeń, który przygotowuje się do konkursów przedmiotowych, może być zwolniony z odpytywania, pisania prac klasowych, kartkówek, odrabiania prac domowych itd. na czas uzgodniony z nauczycielem.

 22. W trakcie lekcji uczeń i nauczyciel ma wyłączony lub wyciszony telefon komórkowy.

 23. Odnosimy się do siebie z szacunkiem.

 24. W toku lekcji uczeń wypowiada się po udzieleniu głosu przez nauczyciela, po uprzednim podniesieniu ręki. Pozostali uczniowie słuchają chyba, ze ustalamy inny sposób udzielania odpowiedzi.

 25. Podczas zajęć uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela i maksymalnie wykorzystywać czas lekcyjny.

 26. Uczeń stosuje się do powszechnie znanych zasad kultury: nie używa wulgaryzmów, nie ocenia innych.

 27. Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia uczniom na każdych zajęciach celów ogólnych lekcji oraz do formułowania celów do poszczególnych etapów zajęć.

 28. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy.

 29. Nauczyciel sprawdza pod koniec lekcji, czy uczniowie osiągnęli zamierzony cel. Dokonuje wspólnie z uczniami podsumowania zajęć.

 1. Ocenianie wiedzy o społeczeństwie.

 1. Uczeń na ocenę pozytywną musi mieć zaliczone wszystkie sprawdziany na min. dopuszczający.

 2. Na ocenę dopuszczającą uczeń musi uczestniczyć w lekcji – posiada za pracę na lekcji oceny min. dopuszczające i musi zaliczyć wszystkie sprawdziany w danym okresie na ocenę min. dopuszczającą. W okresie przypadają 2 sprawdziany. Po zaliczeniu sprawdzianów średnia ważona nie może być niższa od 1,51(średnia jest brana pod uwagę dopiero po zaliczeniu sprawdzianów).

 3. Uczeń na ocenę dostateczną, posiada pozytywne oceny za pracę na lekcji i ma zaliczony jeden sprawdzian na ocenę min. dostateczną i jeden na ocenę min. dopuszczającą. Posiada 2 pozytywne oceny za prasówki i jego średnia ważona w okresie wynosi powyżej 2,51 (średnia jest brana pod uwagę dopiero po zaliczeniu sprawdzianów). Na koniec roku średnia ważona z dwóch okresów również musi wynosić min. 2,51.

 4. Na ocenę dobrą – uczeń zaliczył jeden sprawdzian na min. ocenę dobrą i jeden na min. ocenę dostateczną. Posiada oceny pozytywne za pracę na lekcji i 2 pozytywne oceny za prasówki. Średnia ważona na koniec okresu oraz na koniec roku (średnia ważona z dwóch okresów) musi wynieś min. 3,51 (średnia jest brana pod uwagę dopiero po zaliczeniu sprawdzianów).

 5. Na ocenę bardzo dobrą uczeń musi zaliczyć jeden sprawdzian na min. ocenę bardzo dobrą i jeden na min. ocenę dobrą. Posiada oceny pozytywne za pracę na lekcji i 2 pozytywne oceny za prasówki. Średnia ważona na koniec okresu oraz na koniec roku (średnia ważona z dwóch okresów) musi wynieś min. 4,51 (średnia jest brana pod uwagę dopiero po zaliczeniu sprawdzianów).

 6. Na ocenę celującą uczeń musi zaliczyć wszystkie prace, prasówki i sprawdziany. Sprawdziany muszą być ocenione min. na ocenę bardzo dobrą, a średnia ważona ucznia musi wynosić powyżej 5. Uczeń nie posiada ocen niedostatecznych za pracę na lekcji, zadanie, prasówki czy odpowiedź, a także nie ma materiału nie zaliczonego z powodu np. nieobecności. Wszystkie niedostateczne oceny muszą zostać poprawione, a zadania, odpowiedzi, prasówki zaliczone.

 7. Dodatkowo powinien spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. brać czynny udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych i zakwalifikować się w pierwszej piątce

 2. angażować się w wolontariat szkolny lub poza szkolny

 3. brać udział w akcjach i imprezach, konkursach z zakresu edukacji globalnej, obywatelskiej lub na rzecz ochrony praw człowieka

 4. zaliczyć sprawdziany na ocenę celującą

 1. Ocenianie z edukacji do bezpieczeństwa.

 1. Ocenianie uczniów na lekcjach chemii i fizyki dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach.

 2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenie się przez cały okres nauki.

 3. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe.

 4. Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.

 5. Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin.

 6. W ciągu semestru uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą daty. Przez nie przygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcję.

 7. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną.

 8. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 9. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 10. Prace klasowe są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, może być poddany sprawdzeniu wiadomości w sposób wybrany przez nauczyciela.

 11. Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela).

 12. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz..

 13. Kartkówki (10–15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech ostatnich różnych tematów lekcji nie muszą być zapowiadane.

 14. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych przypadkach.

 15. Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec zmianie.

 16. Ocenione prace klasowe i kartkówki uczeń ma obowiązek poprawić w domu lub na lekcji (decyduje nauczyciel), zaś rodzice podpisać. Jest to nieodzowny element pracy domowej.

 17. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) spowodowanej chorobą uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień.

 18. Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub “plusami”. Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 3 zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę celującą.

 19. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha ważności ocen cząstkowych jest następująca: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, praca domowa, prace długoterminowe.

 20. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

 21. Nauczyciel ma obowiązek uzasadniania każdej oceny. Oceny ze sprawdzianów będą uzasadniane pisemnie, pozostałe oceny będą uzasadniane ustnie.

 22. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej za brak zadania domowego.

 

 1. Ocenianie z wychowania fizycznego

 1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości.

 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 3. Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy czyli czyste obuwie sportowe, najlepiej na jasnej podeszwie (które nie jest wykorzystywane do codziennego użytkowania), koszulkę, spodenki najlepiej ciemnego koloru lub długie spodnie dresowe.

 4. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia:

 1. czynne uczestnictwo w lekcji,

 2. sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu,

 3. zaangażowanie w przebieg lekcji,

 4. przygotowanie do zajęć,

 5. właściwy stosunek do przeciwnika i własnego ciała,

 6. opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami,

 7. dokonywanie samooceny i samokontroli własnej sprawności fizycznej,

 8. aktywności na lekcji,

 9. dział w konkursach sportowych szkolnych i poza szkolnych oraz udział w zajęciach klubu sportowego.

 1. Uczeń ma prawo cztery razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych rozumiane jako brak stroju, co nauczyciel odnotowuje jako wpis „bs” (brak stroju) w rubryce „postawa wobec w-f i zdrowego ciała” w dzienniku lekcyjnym. Każde następne nieprzygotowanie daję ocenę niedostateczną.

 2. Uczeń może (nie musi) dodatkowo raz w miesiącu zdobyć ocenę celującą za każdorazowe całkowite przygotowanie do lekcji (tj. biała zmienna koszulka, sportowe spodenki, zmienne obuwie), bardzo dobrą – 1 raz brak białej koszulki lub „+” – 2 razy brak białej koszulki.

 3. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz ewentualnie, pomocniczo w swoim „zeszycie pracy”.

 4. Testy sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności ruchowych oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 5. Sprawdziany umiejętności ruchowych i wiadomości są zapowiadane z wyprzedzeniem wraz z zakresem materiału jaki będzie oceniany.

 6. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny ze sprawdzianu umiejętności ruchowych i wiadomości w terminie ustalonym z nauczycielem. Poprawioną ocenę odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym obok oceny pierwotnie otrzymanej, przy czym ta ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej i końcowej.

 7. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania (z powodu nieobecności bądź nie brania czynnego udziału w lekcji ), ma obowiązek poddania się tej formie w ciągu jednego tygodnia od dnia ustalonego przez nauczyciela. W tej sytuacji w dzienniku lekcyjnym w rubryce z ocenami wpisuje się ołówkiem „nieobecny” (nb). Jeżeli uczeń skorzystał z możliwości zaliczenia nauczyciel wymazuje zapis „nieobecny” a wpisuje ocenę cząstkową, którą otrzymał. Jeżeli uczeń nie skorzystał z możliwości zaliczenia nauczyciel wpisuje długopisem ocenę niedostateczną.

 8. Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność, zaangażowanie w przebieg lekcji, inwencję twórczą, udział w rozgrywkach uczeń otrzymuje „+”. Trzy takie znaki w ciągu semestru zamienia się na cząstkową ocenę bardzo dobrą. Analogicznie trzy znaki ” – „ w ciągu semestru zamienia się na ocenę niedostateczną. Minusy uczniowie otrzymują za słabą aktywność na zajęciach lekcyjnych, odmowę ćwiczenia na lekcji, nieprzestrzeganie zasad fair play i bezpieczeństwa.

 9. Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.

 10. Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą.

 11. W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 12. Zwolnienia z czynnego uczestnictwa w lekcji wf powyżej 2 tygodni na podstawie zaświadczenia lekarskiego dokonuje Dyrektor szkoły.

 13. Rodzic (opiekun prawny) może jednorazowo pisemnie bądź osobiście zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji zdrowotnej.

 14. Rodzic (opiekun prawny) może również pisemnie zwolnić (usprawiedliwić) z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji zdrowotnej na okres 1 tygodnia, jeżeli niedyspozycja (choroba) trwa ponad tydzień- powinien przedłożyć zwolnienie lekarskie.

 15. Dziewczęta mogą raz w miesiącu zgłosić niedyspozycję.

 16. Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50 % ( mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze ) jest niesklasyfikowany.

 17. Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego: odtwarzaczy, plecaków, telefonów komórkowych oraz artykułów spożywczych i ich spożywania.

 18. Uczniowie, niećwiczący mają obowiązek pomagać w organizacji lekcji nauczycielowi.

 19. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w drugim półroczu oraz oceny śródrocznej.

 20. O proponowanej ocenie semestralne j(śródrocznej) i rocznej rodzice (opiekunowie) i uczniowie są informowani przez wpis do karty z propozycjami ocen najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice są powiadamiani przez wychowawcę klasy i nauczyciela na miesiąc przed terminem klasyfikacji.

 21. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 22. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły oraz prowadzący zajęci a nie odpowiadają.

 23. Pozostałe części niniejszych zasad oceniania tj. min. sposoby oceniania, kryteria i obszary oceniania i kontroli ucznia, wymagania szczegółowe z wychowania fizycznego znajdują się w na stronie internetowej szkoły.

 1. Ocenianie z religii obejmuje:

 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości

 2. Zainteresowanie i stosunek do przedmiotu

 3. Pilność i systematyczność

 4. Umiejętność zastosowania w życiu poznanych wiadomości

 5. Postawa moralna i religijna

 6. Zaangażowanie w życie grup parafialnych dla dzieci ( na zasadzie kółek zainteresowań)

 7. Ocenie nie podlegają praktyki religijne ani stopień wiary ucznia i jego rodziców.

§45.

 1. Uczniowie i rodzice powiadamiani są o postępach w nauce i zachowaniu w następujący sposób:

 1. na pierwszych lekcjach w nowym roku szkolnym nauczyciel każdego przedmiotu przedstawia uczniom kryteria wymagań, sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności, ich zakres oraz częstotliwość oceniania;

 2. podczas pierwszych zebrań / wrzesień / rodzice poinformowani są o wymaganiach dotyczących zachowania ucznia;

 3. nauczyciel w klasach 4 – 6 na bieżąco wpisuje oceny do dzienniczka ucznia oraz internetowego, a rodzice potwierdzają podpisem przyjęcie do wiadomości. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji;

 4. oceniane prace kontrolne uczeń może wziąć do domu do pokazania rodzicom;
  Uczeń musi zwrócić prace do nauczyciela w terminie do 5 dni;
  W przypadku nie wywiązania się z umowy z nauczycielem uczeń traci prawo zabierania pracy do domu. Rodzice mogą mieć do nich wgląd tylko w szkole.

 5. nauczyciele informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu na zebraniach rodzicielskich i podczas konsultacji indywidualnych ( oceny wypisywane na kartkach);

 6. szczegółowe terminy zebrań i konsultacji ustalone są na początku każdego roku szkolnego i przekazane do wiadomości rodziców podczas 1. zebrania oraz zamieszczone na tablicy informacyjnej w korytarzu szkoły na parterze;

 7. o dodatkowym terminie indywidualnych konsultacji nauczyciel uczący bądź wychowawca informuje rodzica pisemnie w dzienniczku ucznia w razie braku podpisu rodzica za potwierdzeniem odbioru;

 8. nauczyciel odnotowuje informację o spotkaniu w dzienniku lekcyjnym;

 9. na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel wystawiający roczną ocenę klasyfikacyjną powinien ją uzasadnić.

 

§ 46.

 

 1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej podawane są pisemnie podczas zebrań z rodzicami.

 2. O zagrażającej uczniowi ocenie negatywnej należy poinformować rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego. Przedmioty zagrożone wpisuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym na stronie ustalonej podczas zebrania organizacyjnej Rady Pedagogicznej. Rodzice potwierdzają podpisem podczas zebrania lub spotkań indywidualnych. W przypadku rodziców uchylających się od zebrań — przesłani informacji za potwierdzeniem odbioru.

 3. Na 1 tydzień przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów z wpisem tematu do dziennika.

 4. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne wychowawca klasy wpisuje na kartkę informacyjną. Przyjęcie do wiadomości informacji o proponowanych ocenach rodzice potwierdzają podpisem na karcie informacyjnej, w razie braku podpisu rodzica wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców za potwierdzeniem odbioru.

 

§ 47.

 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 2. W sytuacji kiedy prawni opiekunowie ucznia nie zgadzają się z przewidywaną oceną mimo wcześniej wykorzystanych możliwości w ciągu okresu, zgłaszają pisemny wniosek do nauczyciela przedmiotu.

 3. Wniosek musi być złożony przez ucznia w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie.

 4. Do ponownego ustalenia klasyfikacyjnej oceny mają prawo ci uczniowie, którzy:

 1. uzyskali oceny ze wszystkich przeprowadzonych w danym okresie sprawdzianów pisemnych, pisząc je w ustalonych przez nauczyciela terminach (dotyczy to też dodatkowego terminu w przypadku nieobecności);

 2. skorzystali z możliwości poprawy konkretnej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności i uzyskali ocenę wyższą, co najmniej taką, o jaką ubiegają się w trybie uzyskiwania wyższej, niż przewidywana oceny;

 3. wykonali wszystkie zlecone przez nauczyciela samodzielne prace;

 4. nie mieli żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych.

 1. Nauczyciele opracowują w zespołach samokształceniowych testy stopniujące wiedzę
  z zakresu całego roku(z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, i wychowania fizycznego formę zadań praktycznych), jako narzędzie służące w trybie odwoływania się od oceny.

 2. Nauczyciel przedmiotu przeprowadza sprawdzian, o którym mowa w punkcie 4.
  W przeciągu 3 dni od daty złożenia wniosku przez prawnych opiekunów ucznia informuje o wyniku sprawdzianu.

 3. Liczba uzyskanych na sprawdzianie punktów decyduje o podwyższeniu lub utrzymaniu przewidywanej oceny. Uzyskana ocena nie może być niższa niż proponowana.

 4. Napisany sprawdzian nauczyciel przedstawia do wglądu przewodniczącemu zespołu samokształceniowego i dyrektorowi i przechowuje w swojej dokumentacji.

 5. Do wyżej wymienionego dokumentu wgląd mają rodzice.

 6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 8. Dyrektor na podstawie dokumentacji orzeka o zasadności przedłożonego zastrzeżenia.

 9. Decyzję podejmuje dyrektor, nie rada pedagogiczna.

 10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 11. Prawni opiekunowie ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dyrektor szkoły. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,

 2. W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,

 2. wychowawca klasy,

 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 4. pedagog,

 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 6. przedstawiciel rady rodziców.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,

 2. termin sprawdzianu,

 3. zadania (pytania) sprawdzające,

 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wynik głosowania,

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza się formę złożenia pisma o egzamin klasyfikacyjny w formie elektronicznej- podpisany skan dokumentu przesłanego do Dyrektora Szkoły na adres poczty elektronicznej szkoły.

 5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza się następujące rozwiązania:

 1. rada pedagogiczna może głosować z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych w sposób określony szczegółowo przez dyrektora szkoły,

 2. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem form i narzędzi elektronicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo lub w przypadku braku takich wytycznych zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły,

 3. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności – w tym również w formie zdalnej jeśli egzamin przeprowadzany jest w warunkach okresowego, ograniczonego, funkcjonowania szkoły, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych , także z użyciem form i narzędzi elektronicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo.

§ 48.

 

 1. Klasyfikacja roczna (śródroczna), począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w rozdziale I.

 2. Klasyfikacja roczna(śródroczna) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania są ocenami opisowymi.

 4. Oceny śródroczne nie są wpisywane do arkusza ocen nauczyciele odnotowują je tylko w dziennikach lekcyjnych.

 5. Utrzymuje się dwa półrocza w ciągu roku szkolnego:

 1. I PÓŁROCZE – od 1 września do daty ustalonej jako koniec półrocza przez radę pedagogiczną na pierwszym posiedzeniu w rozpoczynającym się roku szkolnym(data styczniowa);

 2. II PÓŁROCZE– od zakończenia I semestru do końca zajęć szkolnych.

§ 49.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 4. Uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności ma automatyczne prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

 5. Uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą rady pedagogicznej.

 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 7. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 13. W skład komisji wchodzą:

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 3. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 4. imię i nazwisko ucznia;

 5. zadania egzaminacyjne;

 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego jeżeli nauczyciel naruszył procedury wystawiania ocen zawarte w PO poszczególnych przedmiotów.

 5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,

 8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki i zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania są realizowane w klasie programowo wyższej.

 10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciel egzaminujący – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 3. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym olanie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;

 2. termin egzaminu poprawkowego;

 3. pytania egzaminacyjne;

 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

 2. Istnieje możliwość odwołania się tylko od procedur wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 3. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę klasyfikacyjną na sierpniowej radzie pedagogicznej.

 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem poniższego akapitu.

 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 6. Uczeń kończy szkołę :

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem;

 1. WO podlega ewaluacji po zakończeniu I okresu i na koniec roku szkolnego. Dokonują jej nauczyciele przedmiotów i bloków przedmiotowych oraz powołany do tego celu zespół rady pedagogicznej. Podjęte korekty zatwierdza rada pedagogiczna.

 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszcza się następujące rozwiązania w egzaminach poprawkowych:

 1. egzamin przeprowadza się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej w formie zdalnej, dopuszczonej przez Ministerstwo,

 2. z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w wypadku egzaminu z użyciem form elektronicznych – TIK, inne załączniki dopuszczone przez Ministerstwo/ określone w odrębnych przepisach lub w przypadku braku takich wytycznych skany podpisanych pism, wydruki, oraz inne dokumenty w postaci nagrania na nośniku pamięci zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 50

 

Uchylono

§ 50 a

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać:

 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

 2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

 1. Ocena z zachowania zostaje wystawiona po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych.

 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.

 3. Zachowanie ucznia ocenia się następująco – kryteria punktowe:

zachowanie

liczba punktów

wzorowe

250p. i powyżej(*)

bardzo dobre

176p. – 249p.

dobre

90p. – 175p.

poprawne

51p. – 89p.

nieodpowiednie

1p. – 50p.

naganne

0p. i poniżej

 1. Osoba, która uzyskała 40 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania w danym semestrze roku szkolnego.

 2. Osoba, która uzyskała 50 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania w danym semestrze roku szkolnego.

 3. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie na początku roku szkolnego.

 4. Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

 5. Uczeń rozpoczyna II semestr z nowym kredytem 100 punktów, punkty uzyskane w I semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza.

 6. Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu.

 7. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

 8. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do dziennika klasowego lub indywidualnego zeszytu ucznia z punktami zachowania .

 9. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele (wychowawcy na wniosek pracownika administracji i obsługi szkoły) lub osobiście pracownicy administracji i obsługi szkoły w indywidualnym zeszycie ucznia z punktami z zachowania.

 10. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:

 

 1. datę wpisu,

 2. krótką informację o zdarzeniu,

 3. liczbę punktów,

 4. czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.

 1. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, a rodzice (prawni opiekunowie) – podczas zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych.

 2. Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna.

 3. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 40 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych.

 4. Nauczyciele uczący przed zakończeniem semestru/roku szkolnego przyznają każdemu uczniowi punkty od 0 do 10. Wychowawca oblicza średnią arytmetyczną i zaokrągla ją zgodnie z zasadami do pełnej liczby.

 5. Podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego. Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wychowawca wpisuje czerwonym kolorem do dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej wpis oceny półrocznej/rocznej.

 6. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

 7. Uczeń, który otrzymał 5 upomnień Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

 8. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała uwagę lub dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

 10. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń:

 1. znieważanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

 2. wyłudzenia

 3. kradzież,

 4. picie alkoholu na terenie szkoły,

 5. palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły,

 6. używanie lub rozpowszechnianie środków odurzających,

 7. g) udział w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowanie przemocy wobec innych osób,

 8. używanie na lekcjach urządzeń elektronicznych służących do zapisywania, przesyłania, odtwarzania obrazu i dźwięku, bez polecenia nauczyciela

 9. posiadanie, rozpowszechnianie niedozwolonych materiałów w formie elektronicznej i papierowej (np. fotografie, gazety, rysunki itp.),

 10. uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od ilości uzyskanych punktów).

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli nie zgadzają się z ustaloną oceną. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.

 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. Dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej;

 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. Okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Punkty dodatnie

Lp.

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba punktów

Częstotliwość

1

Laureat konkursu przedmiotowego

o zasięgu wojewódzkim

nauczyciel przedmiotu

100

każdorazowo

2

Finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

nauczyciel przedmiotu

75

każdorazowo

3

Udział w etapie konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim (kangur, przyrodnicze, kuratoryjne) z widocznym wkładem pracy dziecka (np. uczestniczyli w zajęciach przygotowujących, rozwijających, )

nauczyciel przedmiotu

20

każdorazowo

4

Zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie pozaszkolnym, międzyszkolnym

nauczyciel przedmiotu

30-20-10

każdorazowo

5

Udział w konkursie pozaszkolnym, międzyszkolnym z widocznym wkładem pracy dziecka

nauczyciel przedmiotu

5

każdorazowo

6

Zajęcie I, II, III miejsca w konkursie szkolnym

nauczyciel przedmiotu

15-10-5

każdorazowo

7

Udział w konkursie szkolnym, z widocznym wkładem pracy dziecka

nauczyciel przedmiotu

2

każdorazowo

8

Zajęcie I, II, III miejsca w pozaszkolnych konkursach sportowych i plastycznych

nauczyciel przedmiotu

20-15-10

każdorazowo

9

Udział w pozaszkolnych konkursach sportowych i plastycznych z widocznym wkładem pracy dziecka

nauczyciel przedmiotu

2

każdorazowo

10

Zajęcie I, II, III miejsca w szkolnych konkursach sportowych , plastycznych

nauczyciel przedmiotu

15-10-5

każdorazowo

11

Udział w szkolnym konkursie sportowym lub plastycznym

nauczyciel przedmiotu

2

każdorazowo

12

Funkcja w szkole (aktywne działanie)

Opiekunowie sekcji szkolnych

5-20

jednorazowo

13

Wysoka Kultura osobista- wygląd ucznia zgodny z zapisem w Statucie Szkoły, właściwe zachowanie wobec innych osób (Uczeń godny naśladowania)

 

wychowawca

10

raz w semestrze

14

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą

wychowawca i grono pedagogiczne

10-15

raz w semestrze

15

Funkcja w klasie (aktywne działanie)

wychowawca

10

jednorazowo

16

Udział w uroczystościach szkolnych:

– chór, prowadzący, artyści

– porządkowi, dekoracje, rekwizyty

osoba odp. za organizację

5

5

każdorazowo

17

Rozwijanie umiejętności poprzez aktywny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, i innych także poza szkołą (za całe półrocze)

opiekun koła

5

jednorazowo

18

Praca na rzecz klasy i szkoły

– wolontariat (akcje charytatywne)

– dbanie o wystrój i porządek sal

– gazetki tematyczne

– udział w poczcie sztandarowym:

– na terenie szkoły

– podczas uroczystości dzielnicowych, miejsckich

wychowawca i grono pedagogiczne

5 – 20

 

5 – 10

5 pkt.

15 pkt.

każdorazowo

19

Pomoc kolegom w nauce, łagodzenie konfliktów koleżeńskich, właściwa reakcja na agresję innych uczniów

wychowawca i grono pedagogiczne

5 -10

każdorazowo

20

Najlepsza frekwencja w klasie

wychowawca

5

jednorazowo

21

Brak punktów ujemnych w półroczu

wychowawca

50

jednorazowo

22

Systematyczne logowanie się na platformie OFFICE 365 i udział w zdalnym nauczaniu

wychowawca

5

raz w tygodniu

23

Terminowe wywiązywanie się z zadań stawianych przez nauczycieli i odsyłanie ich do oceny.

wychowawca

5

raz w tygodniu

24

Pomoc koleżankom i kolegom w przekazywaniu informacji.

wychowawca

5

raz w tygodniu

25

Podejmowanie własnych dodatkowych działań edukacyjnych.

wychowawca

5

raz w tygodniu

26

Dzielenie się (drogą elektroniczną) zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi.

wychowawca

5

raz w tygodniu

 1. Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, tylko wyróżnienia, to traktuje się to na równi z zajęciem I miejsca.

 1. Punkty ujemne

Lp.

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba punktów

Częstotliwość

1

Bójka:

– z uszkodzeniem ciała

– szarpanina (popychanie, kopanie)

Nauczyciel,

wychowawca

– 50

– 15

każdorazowo

2

Namawianie innych do łamania norm i zasad współżycia społecznego, regulaminu szkoły

nauczyciel

wychowawca

 

– 10

każdorazowo

3

Bierne uczestniczenie w aktach agresji

nauczyciel

wychowawca

– 10

każdorazowo

4

Kradzież

nauczyciel

wychowawca

– 50

każdorazowo

5

Wyłudzanie

nauczyciel

wychowawca

– 50

każdorazowo

6

Podrobienie podpisu rodzica, nauczyciela lub napisanie usprawiedliwienia

nauczyciel

wychowawca

– 50

każdorazowo

7

Próba oszustwa (ściąganie)

nauczyciel

wychowawca

– 10

każdorazowo

8

Przeszkadzanie i niewykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji

nauczyciel

wychowawca

-5

każdorazowo

9

Aroganckie zachowanie, odzywanie się do n-la lub pracowników szkoły

nauczyciel

wychowawca

– 20

każdorazowo

10

Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki (także w relacjach z dziećmi)

nauczyciel

wychowawca

– 10

każdorazowo

11

Używanie przezwisk nieakceptowanych przez ucznia, prześladowanie, znęcanie się

nauczyciel

wychowawca

-10

każdorazowo

12

Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, podczas apelu, na wycieczce

– zagrażające bezpieczeństwu

nauczyciel

wychowawca

– 10

-20

każdorazowo

13

Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych (szatnia)

– teren poza szkołą

nauczyciel

wychowawca

– 10

-20

każdorazowo

14

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji np. petardy

nauczyciel

wychowawca

– 50

każdorazowo

15

Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody n – la

nauczyciel

wychowawca

– 10

 

każdorazowo

16

Umyślne niszczenie:

– mienia szkolnego

– rzeczy kolegów, pracowników szkoły

nauczyciel

wychowawca

 

-20-30

 

każdorazowo

17

Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela

 

nauczyciel

wychowawca

– 20

każdorazowo

18

Spóźnianie się na lekcje

 

nauczyciel

wychowawca

– 3

każdorazowo

19

Godziny nieusprawiedliwione 1 h

wychowawca

– 1

każdorazowo

20

Niestosowny wygląd niezgodny z zapisem w statucie szkoły (makijaż, biżuteria, strój )

– farbowanie włosów

nauczyciel

wychowawca

– 5

-25

Każdorazowo

 

21

Samowolne jedzenie, picie oraz żucie gumy na lekcji

 

nauczyciel

wychowawca

– 5

każdorazowo

22

Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań i funkcji

nauczyciel

wychowawca

-5

każdorazowo

23

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie w trakcie lekcji, rzucanie papierkami, notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki, rozmowy z kolegami, itp.)

nauczyciel

wychowawca

-5

każdorazowo

24

Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy

wychowawca

pedagog

-20-100

każdorazowo

25

Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowanie ucznia itp…

 

wychowawca

– 50 – 100

każdorazowo

26

Brak logowanie się do platformy OFFICE 365 lub innych form pracy zdalnej

wychowawca

-20

raz w tygodniu

27

Sporadyczne ( mniej niż 1 raz dziennie) logowanie się do platformy OFFICE 365 lub innych form pracy zdalnej

wychowawca

-10

raz w tygodniu

28

Brak wywiązywania się z obowiązku nauczania zdalnego, nie wykonywanie zadanych prac zdalnych.

wychowawca

-10

raz w tygodniu

29

Udowodniony plagiat w zadaniach/ pracach zdalnych.

wychowawca

-10

raz w tygodniu

30

Unikanie kontaktu elektronicznego i współpracy z nauczycielami.

wychowawca

-10

raz w tygodniu

31

Niewłaściwe, aroganckie odpowiedzi na konieczność nauki zdalnej.

wychowawca

-10

raz w tygodniu

 

§ 51.

 

Uchylono

 

§ 52.

 

Uchylono

 

 

§ 53.

 

 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 2 tygodni na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.

 3. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację.

 4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 5. Odwołanie się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może mieć miejsce w sytuacji ewidentnego zaniedbania procedury oceniania zachowania ucznia przez wychowawcę.

 6. Wychowawca zobowiązany jest do informowania na bieżąco rodziców
  ( prawnych opiekunów) o wszelkich uwagach dotyczących szczególnie negatywnego zachowania się dziecka.

 7. Rodzic potwierdza swoim podpisem zapoznanie się z wszelkimi uwagami dotyczącymi zachowania dziecka.

 8. Pod pojęciem zaniedbanie rozumie się następujące uchybienia:

 1. nieinformowanie rodziców ( prawnych opiekunów) na bieżąco
  o zachowaniu jego dziecka;

 2. tajenie przed rodzicem (prawnym opiekunem) pozytywnych bądź negatywnych zachowań ucznia;

 3. niewypełnienie trzech kart oceny zachowania ucznia, lecz ocenianie według własnego uznania;

 4. nierespektowanie przez wychowawcę wpisów w zeszycie uwag, zeszycie obserwacji zachowania ucznia dotyczących postawy danego dziecka.

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień lub zastrzeżeń dotyczących przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub rodzic zgłasza pisemny wniosek do wychowawcy klasy o rewizję proponowanej oceny w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie.

 2. Na podstawie złożonego wniosku wychowawca klasy powołuje zespół, tworzący komisję, sprawdzającą procedurę oceniania przez wychowawcę zachowania ucznia.

 3. W skład takiej komisji wchodzą:

 1. przewodnicząca zespołu wychowawczego – jako przewodnicząca komisji;

 2. wychowawca klasy;

 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

 4. pedagog;

 5. uczeń z danej klasy.

 1. Przewodnicząca komisji wyznacza termin posiedzenia, w czasie, którego sprawdzona zostaje procedura oceniania zachowania przez wychowawcę. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze glosowania zwykłą większością głosów.
  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 2. Rozpatrzenie odwołania musi zakończyć się na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej.

 3. Z przeprowadzonego posiedzenia sporządza się protokół, zawierający:

 1. termin posiedzenia;

 2. skład komisji odwoławczej;

 3. sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli oceniania zachowania;

 4. wynik głosowania i ustaloną roczną ocenę zachowania ucznia.

 1. Protokół z rewizji oceny przechowywany jest w dokumentacji wychowawcy klasy.

 2. W przypadku dalszych zastrzeżeń, dotyczących przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uczeń lub rodzic ( prawny opiekun) zgłasza pisemny wniosek do dyrektora szkoły o rewizję proponowanej oceny w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o ocenie.

 3. Na podstawie złożonego wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 4. Skład komisji odwoławczej każdorazowo powołuje dyrektor szkoły.

 5. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 2. wychowawca klasy;

 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

 4. pedagog;

 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

 6. przedstawiciel rady rodziców.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. termin posiedzenia;

 2. skład komisji;

 3. wynik głosowania;

 4. ustaloną roczną ocenę zachowania ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być

niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.

 2. Protokół z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 54.

 

 1. Model ucznia wzorowego opiera się na takich wartościach jak: prawda, uczciwość, systematyczność, poszanowanie godności drugiego człowieka.

 2. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

 1. wykazuje szacunek do symboli ( krzyż, godło państwowe) poprzez godne zachowanie się w szkole i poza nią – nienoszenie czapki na terenie szkoły, postawa „na baczność” w czasie hymnu państwowego;

 2. wykazuje szacunek dla prawdy – zadania odrabia samodzielnie w domu a nie w szkole, nie daje odpisywać zadania innym, lecz pomaga w ich odrobieniu, nie ściąga na klasówkach, nie podpowiada innym w czasie ich odpytywania przez nauczyciela, zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych;

 3. nie jest obojętny na potrzeby innych – podzieli się śniadaniem, bierze udział w akcjach pomocy organizowanych na terenie szkoły ( cegiełki, paczki, symboliczny grosz, zabawka, książka);

 4. wie o nieuchronności kary prawidłowo reaguje na przejawy zagrożenia, wie, gdzie kończy się zabawa, a zaczyna się przemoc; nie stwierdza się u niego żadnych nałogów i uzależnień;

 5. zaangażowany jest w życie szkoły rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań oraz dobrowolnie podjętych prac; godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach, olimpiadach;

 6. prezentuje wysoką kulturę słowa, jest taktowny i życzliwy w stosunku do otoczenia;

 7. ma ubiór dostosowany do sytuacji i miejsca, naturalny kolor włosów, brak makijażu, malowanych paznokci;

 8. aktywnie rozwija swoje zainteresowania ( koła przedmiotowe, zajęcia w różnych ośrodkach niż szkoła).

 

§ 55.

 

 1. WO podlega ewaluacji po zakończeniu I okresu i na koniec roku szkolnego. Dokonują jej nauczyciele przedmiotów i bloków przedmiotowych oraz powołany do tego celu zespół rady pedagogicznej. Podjęte korekty zatwierdza rada pedagogiczna.

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 56.

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych dużej podłużnej i małej okrągłej zgodnie z odrębnym przepisami.

 1. Pieczątka podłużna o treści:


Zespół Szkół i Placówek Nr 2

40-854 Katowice, ul. Zarębskiego 2

tel. 32 254 – 76 – 99

Reg. 368037200 NIP 634 290 36 94

 

 1. Pieczątka okrągła z godłem i napisem w otoku:

 

Zespół Szkół i Placówek Nr 2

w Katowicach

 1. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę szkoły, która umieszczona jest na pieczęci urzędowej


§ 57.

 

 1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

 1. Sztandar szkoły:
  I strona – na niebieskim tle wyhaftowana tarcza z zapalonym kagankiem i napis Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach.

II strona – na czerwonym tle wyhaftowany orzeł biały i napis
Nauka Praca Ojczyzna.

 1. hymn szkoły;

 2. logo szkoły.

 1. Szkoła posiada własny ceremoniał, który obejmuje:

 1. uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego;

 2. uroczystość pasowania na ucznia;

 3. tekst ślubowania uczniowskiego;

 4. uroczystość zakończenia roku szkolnego oddzielnie dla klas I- VII i klas VIII. Dla drugiej grupy uroczystość ma charakter pożegnania absolwentów oraz nauczycieli odchodzących na emeryturę.

§ 58.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają

odrębne przepisy.

 1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan jednostkowy wydatków budżetowych. Dyrektor po zaopiniowaniu przez radę rodziców lub radę pedagogiczną zatwierdza plan i odpowiada za jego realizację.

 

 

 

§ 59.

 

 1. Zasady dostępności do statutu.

 1. Statut znajduje się:

 1. w gabinecie dyrektora,

 2. w pokoju nauczycielskim,

 3. w gabinecie pedagoga szkolnego;

 1. Członkowie rady pedagogicznej, rodzice oraz uczniowie maja dostęp do Statutu na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRYKA STATUTU

Lp.

Numer statutu/nowelizacji

data wejścia w życie

1

Statut Szkoły Podstawowej nr 20

15 listopada 2017r.

2

Nowelizacja Statutu nr 1

03 kwietnia 2019r.

3

Nowelizacja Statutu nr 2

09 października 2019r.

4

Nowelizacja Statutu nr 3

29 kwietnia 2020r.

 

Skip to content