Obrazek przedstawiający nową wiadomość

 

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci do zapisów dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy, poza typową, również klasę sprofilowaną:

Klasa artystyczna

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

REKRUTACJA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna lub artystyczna)

Od dnia 22.03.2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl 

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i  złożyć w placówce w terminie od 22 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

 

REKRUTACJA POZA OBWODOWA (klasa ogólnodostępna lub artystyczna)

Od dnia 10.05.2021 r. rusza rekrutacja dla dzieci zamieszkałych
poza obwodem naszej szkoły. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.elemento.pl

 Wniosek należy wydrukować z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami w placówce w terminie od 10 maja 2021 r. do 19 maja 2021r.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. ), które mają jednakową wartość.

Kryteria ustawowe mające jednakową wartość:

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

wskazane kryterium Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
kryterium nr 1 OŚWIADCZENIE Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
kryterium nr 2,3,4,5 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).
kryterium nr 6 PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
kryterium nr 7 DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

Z UWAGI NA STAN EPIDEMICZNY WYDRUKOWANY, PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK można przesłać NA ADRES:

sp20@o2.pl

LUB dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach
od 7:00 do 15:00.

Informacja dotycząca wymogu podpisania zgłoszenia/wniosku przez obojga rodziców:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z  rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do  wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do  uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 10.05.2021 r. do 19.05.2021 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Skip to content