PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:
rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019r.  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Statutu Zespołu Szkół.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są  po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

Ustalenia ogólne.

1) Ocena zachowania powinna uwzględniać:

  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

Ocena z zachowania zostaje wystawiona po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych.

2) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.

3) Zachowanie ucznia ocenia się następująco – kryteria punktowe:

zachowanie skrót literowy liczba punktów
 wzorowe  wz  250p i powyżej(*)
 bardzo dobre bdb  176p – 249p
 dobre  db  90p – 175p
 poprawne  popr  51p – 89p
 nieodpowiednie  ndp  1p – 50p
 naganne  nag  0p i poniżej

* Osoba, która uzyskała 40 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania w danym semestrze roku szkolnego. 

Osoba, która uzyskała 50 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z  zachowania w danym semestrze roku szkolnego.

W celu ujednolicenia wystawiania ocen z zachowania w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 zostaje wprowadzony punktowy system oceny zachowania uczniów. Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego 100 punktów, których liczba może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu każdego semestru. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na koniec każdego półrocza punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże odpowiednią ocenę zachowania ucznia. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez nauczycieli zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoich zachowaniem.

I. Cele wprowadzenia punktowego systemu oceny zachowania:

1. Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli.

2. Wzmocnienie samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena i samokontrola).

3. Wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy pozytywnego wykazania się.

II. Ogólne zasady:

1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie na początku roku szkolnego.

2. Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

3. Uczeń rozpoczyna II semestr z nowym kredytem 100 punktów, punkty uzyskane w I semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza.

4. Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu.

5. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

6. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do dziennika klasowego lub indywidualnego zeszytu ucznia z punktami zachowania .

7. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele (wychowawcy na wniosek pracownika administracji i obsługi szkoły) lub osobiście pracownicy administracji i obsługi szkoły w indywidualnym zeszycie ucznia z punktami z zachowania.

8. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:

a) datę wpisu,

b) krótką informację o zdarzeniu,

c) liczbę punktów,

d) czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.

9. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, a rodzice (prawni opiekunowie) – podczas zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych.

10. Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna.

11. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami)
40 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych.

12. Nauczyciele uczący przed zakończeniem semestru/roku szkolnego przyznają każdemu uczniowi punkty
od 0 do 10. Wychowawca oblicza średnią arytmetyczną i zaokrągla ją zgodnie z zasadami do pełnej liczby.

13. Podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego. Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wychowawca wpisuje czerwonym kolorem do dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej wpis oceny półrocznej/rocznej.

14. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

15. Uczeń, który otrzymał  5  upomnień Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

16. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała uwagę i (lub) dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

18. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń:

a) znieważanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

b) wyłudzenia

c) kradzież,

d) picie alkoholu na terenie szkoły,

e) palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły,

f) używanie lub rozpowszechnianie środków odurzających,

g) udział w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowanie przemocy wobec innych osób,

h) używanie na lekcjach urządzeń elektronicznych służących do zapisywania, przesyłania, odtwarzania obrazu i dźwięku, bez polecenia nauczyciela

i) posiadanie, rozpowszechnianie niedozwolonych materiałów w formie elektronicznej i papierowej
(np. fotografie, gazety, rysunki itp.), uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od ilości uzyskanych punktów).

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

20. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli nie zgadzają się z ustaloną oceną. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.

III. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły;

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej;

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7. Okazywanie szacunku innym osobom.

PUNKTY DODATNIE 

Lp Kryteria oceny Osoby oceniające Liczba punktów Częstotliwość
1 Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim nauczyciel przedmiotu 100  

każdorazowo

2 Finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim nauczyciel przedmiotu 75 każdorazowo
3 Udział w etapie konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim (kangur, przyrodnicze, kuratoryjne) z widocznym wkładem pracy dziecka (np. uczestniczyli w zajęciach przygotowujących, rozwijających, ) nauczyciel przedmiotu 20 każdorazowo
4 Zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie pozaszkolnym, międzyszkolnym nauczyciel przedmiotu 30-20-15 każdorazowo
5 Udział w konkursie pozaszkolnym, między-szkolnym z widocznym wkładem pracy dziecka nauczyciel przedmiotu 10 każdorazowo
6 Zajęcie I, II, III miejsca w konkursie szkolnym nauczyciel przedmiotu 20-15-10 każdorazowo
7 Udział w konkursie szkolnym,  z widocznym wkładem pracy dziecka nauczyciel przedmiotu 5 każdorazowo
8 Udział w pozaszkolnych konkursach sportowych i plastycznych z widocznym wkładem pracy dziecka nauczyciel przedmiotu 5 każdorazowo
9 Udział w szkolnym konkursie sportowym lub plastycznym nauczyciel przedmiotu 5 każdorazowo
10 Funkcja w szkole (aktywne działanie) Opiekunowie sekcji szk. 5-20 jednorazowo
11 Wysoka Kultura osobista- wygląd ucznia zgodny z zapisem w Statucie Szkoły-ZAWSZE, właściwe zachowanie wobec innych osób (Uczeń godny naśladowania) wychowawca  10 raz w semestrze
12 Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą wychowawca grono pedag. 10-15 raz w semestrze
13 Funkcja w klasie (aktywne działanie) wychowawca 10 jednorazowo
14 Udział w uroczystościach szkolnych:

–  chór, prowadzący, artyści

– porządkowi, dekoracje, rekwizyty

osoba odp. za organizację  

5

2

każdorazowo
15 Rozwijanie umiejętności poprzez aktywny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, i innych także poza szkołą (za całe półrocze) opiekun koła 5 jednorazowo
16 Praca na rzecz klasy i szkoły

– wolontariat (akcje charytatywne)

– dbanie o wystrój i porządek sal

– gazetki tematyczne

– udział w poczcie sztandarowym:

– na terenie szkoły

– podczas uroczystości dzielnicowych, miejskich

wychowawca i grono pedagogiczne 5 – 20
5
5 – 10515
każdorazowo
17 Pomoc kolegom w nauce,  łagodzenie konfliktów koleżeńskich, właściwa reakcja na agresję innych uczniów wychowawca i grono pedagogiczne 5 -10 każdorazowo
18 Najlepsza frekwencja w klasie wychowawca 5 jednorazowo
19 Brak punktów ujemnych w półroczu wychowawca 50 jednorazowo
W PRZYPADKU NAUKI ZDALNEJ
20 Systematyczne logowanie się na platformie OFFICE 365 i udział w zdalnym nauczaniu wychowawca 5 raz w tygodniu
21 Terminowe wywiązywanie się z zadań stawianych przez nauczycieli i odsyłanie ich do oceny. wychowawca 5 raz w tygodniu
22 Pomoc koleżankom i kolegom w przekazywaniu informacji. wychowawca 5 raz w tygodniu
23 Podejmowanie własnych dodatkowych działań edukacyjnych. wychowawca 5 raz w tygodniu
24 Dzielenie się (drogą elektroniczną) zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi. wychowawca 5 raz w tygodniu

Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, tylko wyróżnienia, to traktuje się to na równi z zajęciem I miejsca.

 

  1. Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów ujemnych 

 

PUNKTY UJEMNE 

Lp Kryteria oceny Osoby oceniające Liczba punktów Częstotliwość
1 Bójka:

–  z uszkodzeniem ciała

– szarpanina (popychanie, kopanie)

Nauczyciel,

wychowawca

– 50

– 15

każdorazowo
2 Namawianie innych do łamania norm i zasad współżycia społecznego, regulaminu szkoły nauczyciel

wychowawca

 

– 10

 

każdorazowo

3 Bierne uczestniczenie w aktach agresji nauczyciel

wychowawca

– 10 każdorazowo
4 Kradzież nauczyciel

wychowawca

– 50 każdorazowo
5 Wyłudzanie nauczyciel

wychowawca

– 50 każdorazowo
6 Podrobienie podpisu rodzica, nauczyciela lub napisanie usprawiedliwienia nauczyciel

wychowawca

– 50 każdorazowo
7 Próba oszustwa (ściąganie), plagiat nauczyciel

wychowawca

– 10 każdorazowo
8 Przeszkadzanie i nie wykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji nauczyciel

wychowawca

-5 każdorazowo
9 Aroganckie zachowanie, odzywanie się do nauczyciela lub pracowników szkoły nauczyciel

wychowawca

– 20 każdorazowo
10 Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki (także w relacjach z dziećmi) nauczyciel

wychowawca

– 10 każdorazowo
11 Używanie przezwisk nieakceptowanych przez ucznia, prześladowanie, znęcanie się nauczyciel

wychowawca

 -10 każdorazowo
12 Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, podczas apelu, na wycieczce

– zagrażające bezpieczeństwu

nauczyciel

wychowawca

– 10

 

-20

każdorazowo
13 Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych (szatnia)

– teren poza szkołą

nauczyciel

wychowawca

– 10

 

– 20

każdorazowo
14 Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji np. petardy nauczyciel

wychowawca

– 50 każdorazowo
15 Korzystanie z  telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela nauczyciel

wychowawca

– 10 każdorazowo
16 Umyślne niszczenie:

– mienia szkolnego

– rzeczy kolegów, pracowników szkoły

nauczyciel

wychowawca

 

-20 -30

 

każdorazowo
17 Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela nauczyciel

wychowawca

– 20 każdorazowo
18 Spóźnianie się na lekcje

 

nauczyciel

wychowawca

– 1 każdorazowo
19 Godziny nieusprawiedliwione 1 h wychowawca – 2 każdorazowo
20 Niestosowny wygląd niezgodny z zapisem w statucie szkoły (makijaż, biżuteria, strój )

– farbowanie włosów

nauczyciel

wychowawca

– 5

 

-25

każdorazowo

 

21 Samowolne jedzenie, picie oraz żucie gumy na lekcji

 

nauczyciel

wychowawca

– 5 każdorazowo
22 Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań i funkcji nauczyciel

wychowawca

 -5 każdorazowo
23 Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie w trakcie lekcji, rzucanie papierkami, notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki, rozmowy z kolegami, itp.) nauczyciel

wychowawca

-5 każdorazowo
24 Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wychowawca

pedagog

-20-100 każdorazowo
25 Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowanie ucznia itp… wychowawca – 50 – 100 każdorazowo
W PRZYPADKU NAUKI ZDALNEJ
26 Brak logowanie się do platformy OFFICE 365 lub innych form pracy zdalnej wychowawca -20 raz w tygodniu
27 Sporadyczne ( mniej niż 1 raz dziennie) logowanie się do platformy OFFICE 365 lub innych form pracy zdalnej wychowawca -10 raz w tygodniu
28 Brak wywiązywania się z obowiązku nauczania zdalnego, nie wykonywanie zadanych prac zdalnych. wychowawca -10 raz w tygodniu
29 Udowodniony plagiat w zadaniach/ pracach zdalnych. wychowawca -10 raz w tygodniu
30 Unikanie kontaktu elektronicznego i współpracy z nauczycielami. wychowawca -10 raz w tygodniu
31 Niewłaściwe, aroganckie odpowiedzi na konieczność nauki zdalnej. wychowawca -10 raz w tygodniu
Skip to content