PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 

ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII 

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:

  • rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019r.  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów isłuchaczy w szkołach publicznych
  • Statutu Zespołu Szkół.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są  po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

Ustalenia ogólne.

1) Ocena zachowania powinna uwzględniać:

  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

Ocena z zachowania zostaje wystawiona po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych.

2) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.

3) Zachowanie ucznia ocenia się następująco - kryteria punktowe:

zachowanie skrót literowy liczba punktów
 wzorowe  wz  250p i powyżej(*)
 bardzo dobre bdb  176p – 249p
 dobre  db  90p – 175p
 poprawne  popr  51p – 89p
 nieodpowiednie  ndp  1p – 50p
 naganne  nag  0p i poniżej


Osoba, która uzyskała 40 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania w danym semestrze roku szkolnego. 

Osoba, która uzyskała 50 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z  zachowania w danym semestrze roku szkolnego.

W celu ujednolicenia wystawiania ocen z zachowania w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 zostaje wprowadzony punktowy system oceny zachowania uczniów. Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego 100 punktów, których liczba może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu każdego semestru. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne. Na koniec każdego półrocza punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże odpowiednią ocenę zachowania ucznia. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez nauczycieli zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoich zachowaniem. 

I. Cele wprowadzenia punktowego systemu oceny zachowania: 

1. Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli. 

2. Wzmocnienie samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena i samokontrola). 

3. Wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy pozytywnego wykazania się. 

II. Ogólne zasady: 

1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie na początku roku szkolnego. 

2. Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania

3. Uczeń rozpoczyna II semestr z nowym kredytem 100 punktów, punkty uzyskane w I semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza. 

4. Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu. 

5. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. 

6. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do dziennika klasowego lub indywidualnego zeszytu ucznia z punktami zachowania .

7. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele (wychowawcy na wniosek pracownika administracji i obsługi szkoły) lub osobiście pracownicy administracji i obsługi szkoły w indywidualnym zeszycie ucznia z punktami z zachowania.

8. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy: 

a) datę wpisu, 

b) krótką informację o zdarzeniu, 

c) liczbę punktów, 

d) czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.

9. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, a rodzice (prawni opiekunowie) – podczas zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych. 

10. Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna. 

11. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami)  
40 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych. 

12. Nauczyciele uczący przed zakończeniem semestru/roku szkolnego przyznają każdemu uczniowi punkty 
od 0 do 10. Wychowawca oblicza średnią arytmetyczną i zaokrągla ją zgodnie z zasadami do pełnej liczby.

13. Podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego. Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wychowawca wpisuje czerwonym kolorem do dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej wpis oceny półrocznej/rocznej. 

14. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów. 

15. Uczeń, który otrzymał  5  upomnień Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia. 

16. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała uwagę i (lub) dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

18. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń: 

a) znieważanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

b) wyłudzenia

c) kradzież, 

d) picie alkoholu na terenie szkoły, 

e) palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły, 

f) używanie lub rozpowszechnianie środków odurzających, 

g) udział w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowanie przemocy wobec innych osób, 

h) używanie na lekcjach urządzeń elektronicznych służących do zapisywania, przesyłania, odtwarzania obrazu i dźwięku, bez polecenia nauczyciela

i) posiadanie, rozpowszechnianie niedozwolonych materiałów w formie elektronicznej i papierowej  
(np. fotografie, gazety, rysunki itp.), uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od ilości uzyskanych punktów). 

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

20. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli nie zgadzają się z ustaloną oceną. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły. 

III. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

 

PUNKTY DODATNIE 

Lp 

Kryteria oceny 

Osoby oceniające 

Liczba punktów 

Częstotliwość 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

nauczyciel przedmiotu 

100 

każdorazowo 

Finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

nauczyciel przedmiotu 

75 

każdorazowo 

Udział w etapie konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim (kangur, przyrodnicze, kuratoryjne) z widocznym wkładem pracy dziecka (np. uczestniczyli w zajęciach przygotowujących, rozwijających, ) 

nauczyciel przedmiotu 

20 

każdorazowo 

Zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie pozaszkolnym, międzyszkolnym 

nauczyciel przedmiotu 

30-20-15 

każdorazowo 

Udział w konkursie pozaszkolnym, między-szkolnym z widocznym wkładem pracy dziecka 

nauczyciel przedmiotu 

10 

każdorazowo 

Zajęcie I, II, III miejsca w konkursie szkolnym 

nauczyciel przedmiotu 

20-15-10 

każdorazowo 

Udział w konkursie szkolnym,  z widocznym wkładem pracy dziecka 

nauczyciel przedmiotu 

każdorazowo 

Udział w pozaszkolnych konkursach sportowych i plastycznych z widocznym wkładem pracy dziecka 

nauczyciel przedmiotu 

każdorazowo 

Udział w szkolnym konkursie sportowym lub plastycznym 

nauczyciel przedmiotu 

każdorazowo 

10 

Funkcja w szkole (aktywne działanie) 

Opiekunowie sekcji szk. 

5-20 

jednorazowo 

11 

Wysoka Kultura osobista- wygląd ucznia zgodny z zapisem w Statucie Szkoły-ZAWSZE, właściwe zachowanie wobec innych osób (Uczeń godny naśladowania) 

wychowawca 

 10  

raz w semestrze 

12 

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą 

wychowawca grono pedag. 

10-15 

raz w semestrze 

13 

Funkcja w klasie (aktywne działanie) 

wychowawca 

10 

jednorazowo 

14 

Udział w uroczystościach szkolnych: 

-  chór, prowadzący, artyści 

- porządkowi, dekoracje, rekwizyty 

osoba odp. za organizację 

5  

każdorazowo 

15 

Rozwijanie umiejętności poprzez aktywny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych, i innych także poza szkołą (za całe półrocze) 

opiekun koła 

jednorazowo 

16 

Praca na rzecz klasy i szkoły 

- wolontariat (akcje charytatywne) 

- dbanie o wystrój i porządek sal 

- gazetki tematyczne 

- udział w poczcie sztandarowym: 

- na terenie szkoły 

- podczas uroczystości dzielnicowych, miejskich 

wychowawca i grono pedagogiczne 

5 – 20

5 – 10 

15 

każdorazowo 

17 

Pomoc kolegom w nauce,  łagodzenie konfliktów koleżeńskich, właściwa reakcja na agresję innych uczniów 

wychowawca i grono pedagogiczne 

5 -10 

każdorazowo 

18 

Najlepsza frekwencja w klasie 

wychowawca 

jednorazowo 

19 

Brak punktów ujemnych w półroczu 

wychowawca 

50 

jednorazowo 

W PRZYPADKU NAUKI ZDALNEJ 

20 

Systematyczne logowanie się na platformie OFFICE 365 i udział w zdalnym nauczaniu 

wychowawca 

raz w tygodniu 

21 

Terminowe wywiązywanie się z zadań stawianych przez nauczycieli i odsyłanie ich do oceny. 

wychowawca 

raz w tygodniu 

22 

Pomoc koleżankom i kolegom w przekazywaniu informacji. 

wychowawca 

raz w tygodniu 

23 

Podejmowanie własnych dodatkowych działań edukacyjnych. 

wychowawca 

raz w tygodniu 

24 

Dzielenie się (drogą elektroniczną) zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi. 

wychowawca 

raz w tygodniu 

Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, tylko wyróżnienia, to traktuje się to na równi z zajęciem I miejsca.

 

  1. Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów ujemnych 

PUNKTY UJEMNE 

Lp 

Kryteria oceny 

Osoby oceniające 

Liczba punktów 

Częstotliwość 

Bójka: 

-  z uszkodzeniem ciała 

- szarpanina (popychanie, kopanie) 

Nauczyciel, 

wychowawca 

- 50 

- 15 

każdorazowo 

Namawianie innych do łamania norm i zasad współżycia społecznego, regulaminu szkoły 

nauczyciel 

wychowawca 

  

- 10 

każdorazowo 

Bierne uczestniczenie w aktach agresji 

nauczyciel 

wychowawca 

- 10 

każdorazowo 

Kradzież 

nauczyciel 

wychowawca 

- 50 

każdorazowo 

Wyłudzanie  

nauczyciel 

wychowawca 

- 50 

każdorazowo 

Podrobienie podpisu rodzica, nauczyciela lub napisanie usprawiedliwienia 

nauczyciel 

wychowawca 

- 50 

każdorazowo 

Próba oszustwa (ściąganie), plagiat 

nauczyciel 

wychowawca 

- 10 

każdorazowo 

Przeszkadzanie i nie wykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji 

nauczyciel 

wychowawca 

-5  

każdorazowo 

Aroganckie zachowanie, odzywanie się do nauczyciela lub pracowników szkoły 

nauczyciel 

wychowawca 

- 20 

każdorazowo 

10 

Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki (także w relacjach z dziećmi) 

nauczyciel 

wychowawca 

- 10 

każdorazowo 

11 

Używanie przezwisk nieakceptowanych przez ucznia, prześladowanie, znęcanie się 

nauczyciel 

wychowawca 

 -10 

każdorazowo 

12 

Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, podczas apelu, na wycieczce  

- zagrażające bezpieczeństwu 

nauczyciel 

wychowawca 

- 10 

-20 

każdorazowo 

13 

Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych (szatnia)  

- teren poza szkołą 

nauczyciel 

wychowawca 

- 10 

- 20 

każdorazowo 

14 

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji np. petardy 

nauczyciel 

wychowawca 

- 50 

każdorazowo 

15 

Korzystanie z  telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela 

nauczyciel 

wychowawca 

- 10 

każdorazowo 

16 

Umyślne niszczenie:  

- mienia szkolnego 

- rzeczy kolegów, pracowników szkoły 

nauczyciel 

wychowawca 

-20 -30 

każdorazowo 

17 

Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela 

nauczyciel 

wychowawca 

- 20 

każdorazowo 

18 

Spóźnianie się na lekcje 

nauczyciel 

wychowawca 

- 1 

każdorazowo 

19 

Godziny nieusprawiedliwione 1 h 

wychowawca 

- 2 

każdorazowo 

20 

Niestosowny wygląd niezgodny z zapisem w statucie szkoły (makijaż, biżuteria, strój ) 

- farbowanie włosów  

nauczyciel 

wychowawca 

- 5 

-25 

każdorazowo 

21 

Samowolne jedzenie, picie oraz żucie gumy na lekcji 

nauczyciel 

wychowawca 

- 5 

każdorazowo 

22 

Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań i funkcji 

nauczyciel 

wychowawca 

 -5  

każdorazowo 

23 

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie w trakcie lekcji, rzucanie papierkami, notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki, rozmowy z kolegami, itp.) 

nauczyciel 

wychowawca 

-5 

każdorazowo 

24 

Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy 

wychowawca 

pedagog 

-20-100 

każdorazowo 

25 

Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowanie ucznia itp… 

wychowawca 

- 50 - 100 

każdorazowo 

W PRZYPADKU NAUKI ZDALNEJ 

26 

Brak logowanie się do platformy OFFICE 365 lub innych form pracy zdalnej 

wychowawca 

-20 

raz w tygodniu 

27 

Sporadyczne ( mniej niż 1 raz dziennie) logowanie się do platformy OFFICE 365 lub innych form pracy zdalnej 

wychowawca 

-10 

raz w tygodniu 

28 

Brak wywiązywania się z obowiązku nauczania zdalnego, nie wykonywanie zadanych prac zdalnych. 

wychowawca 

-10 

raz w tygodniu 

29 

Udowodniony plagiat w zadaniach/ pracach zdalnych. 

wychowawca 

-10 

raz w tygodniu 

30 

Unikanie kontaktu elektronicznego i współpracy z nauczycielami. 

wychowawca 

-10 

raz w tygodniu 

31 

Niewłaściwe, aroganckie odpowiedzi na konieczność nauki zdalnej. 

wychowawca 

-10 

raz w tygodniu