regulamin

Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji
i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2
w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz. 1389),

 • Rozporządzenia MEiN z 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. poz. 1960)

 • Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu

§ 1.

Celem regulaminu jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów/wychowanków i pracowników.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie placówki w danym przedziale czasowym
  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Poniższe procedury są wytycznymi do postępowania, jednak wszelkie działania w sytuacji nieprzewidzianych okoliczności wymagają postępowania z zachowaniem racjonalnej oceny rzeczywistości, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz innymi pracownikami przedszkola.

§ 2.

Zakres regulaminu

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników placówki, uczniów, wychowanków
a także rodziców/opiekunów prawnych oraz innych osób, które będą przebywały na terenie szkoły w związku z pełnioną funkcją.
Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły a w szczególności pracownicy pedagogiczni, którzy powinni przed przystąpieniem do pracy zaznajomić się z obowiązującymi w placówce procedurami epidemiologicznymi i ustosunkować się do nich pod kątem zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.

Procedura rozszerza zakres zadań i obowiązków pracowników odpowiednio do powierzonego stanowiska lub pełnionej funkcji.

 

§ 3.

Zasady szczegółowe

 

1. W związku z organizacją wybranych zajęć na terenie placówki, uczniowie/wychowankowie zostają zapoznani przez wychowawców klas z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi organizowania zajęć na terenie placówki.

2. Wszelkie dokumenty wynikające pośrednio lub bezpośrednio z procedur należy dostarczać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć bezpośrednio do szkoły.

3. Rodzice uczniów lub wychowankowie są zobowiązani do złożenia oświadczeń przewidzianych procedurami.

4. Dyrektor oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze są zobowiązane do kontrolowania przestrzegania zasad określonych w zarządzeniu.

5. Pracownik Zespołu a w szczególności pracownik pedagogiczny w czasie pełnienia swoich obowiązków szczególnie na terenie szkoły, zobowiązany jest do oceny ryzyka podejmowanych działań w oparciu o informacje zawarte w:

a) wytycznych i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego ( GIS)

b) komunikatach Ministerstwa Zdrowia

c) komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

d) wytycznych Ministerstwa Zdrowia

e) niniejszej procedury.

6.W sytuacji, w której pracownik Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach posiadzie wiedzę lub zauważy, że łamane są postanowienia niniejszej procedury jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora szkoły lub innej osoby pełniącej funkcję kierowniczą.

§ 4.

Zachowanie zasad higieny

1. Nauczyciel w porozumieniu z dyrekcją zadba o częste przeprowadzanie dezynfekcji sprzętu, stolików, biurek, klamek, poręczy, dozowników na preparaty do higieny, pojemników na odpady przez personel sprzątający.

2. Jeśli będzie to możliwe, ucznia/wychowanka należy wyposażyć w maseczkę ochronną
na czas kontaktu z nauczycielem/personelem/, jeżeli jej nie posiada .
Pracownicy zostają wyposażeni w maseczki oraz środki dezynfekcyjne przez dyrektora szkoły.

3.Pracownicy po zdjęciu środków ochrony indywidualnej musi wykonać higieniczną dezynfekcję rąk, a środki umieścić w wyznaczonym do tego miejscu.

5. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia powinny być dezynfekowane i wietrzone każdorazowo po zakończeniu pracy z uczniem lub grupą uczniów, jednak nie rzadziej niż raz na godzinę.

6. Dodatkowe zapisy dotyczące zachowania bezpiecznych i higienicznych zasad postępowania na terenie placówki zawarte są w załącznikach do niniejszej procedury.

 


§ 5.

Obowiązki dyrektora placówki

 1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego.

 2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego
  w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 4. Zapewnia pomieszczenie lub miejsce do izolacji (gabinet pielęgniarki) w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

 5. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:
  1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski medyczne, co najmniej 10 par rękawiczek jednorazowych.

 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice lub maseczki, fartuchy oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 7. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.

 8. Dopilnuje, aby w przy wejściu do obydwu obiektów umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.

 9. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła i środków dezynfekcyjnych.

 

§ 6.

Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.

 2. Każdy pracownik Zespołu zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.

 3. Do placówki pracownicy, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

 4. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

 5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

 6. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają do minimum kontakt z dziećmi
  i nauczycielami.

 7. Nauczyciele prowadzą lekcje/zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 8. Nauczyciele dyżurują zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 9. Do obowiązków nauczyciela prowadzącego lekcje/zajęcia należy w szczególności:

   1. wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone;

   2. w klasach instruowanie techniki właściwego mycia rąk;

   3. zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na placu zabaw;

   4. wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;

   5. organizowanie wyjścia poszczególnych grup na teren boiska lub placu zabaw, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą;

   6. unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw;

   7. kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 1. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich obowiązków należy w szczególności:

  1. usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;

  2. bieżąca dezynfekcja toalet i ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem powierzchni dotykowych tj. klamek poręczy parapetów, desek klozetowych, klamek, wyłączników światła;

  3. wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;

  4. dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. włączniki światła, uchwyty
   i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł, sprzęt sportowy po każdej zmianie grupy w pomieszczeniu;

  5. dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom i osobom wchodzącym przy wejściu do szkoły;

  6. pełnienie dyżuru w szatni w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom
   ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego;

  7. odizolowanie dziecka do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 1. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:

  1. rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia;

  2. utrzymywanie odległości dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy, bądź pozostawanie w maskach czy przyłbica;

  3. stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek;

  4. szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;

  5. gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni po zakończonej pracy;

  6. dochowanie dbałości o czystość magazynu spożywczego, do którego wstęp do magazynu mają tylko upoważnione osoby;

  7. dochowanie dbałości o higieniczny odbiór towaru od dostawców i zwracanie uwagi,
   by dostawca nie wchodził na teren stołówki.

§ 7.

Obowiązki rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

 1. zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do placówki;

 2. przekazywanie telefonicznie lub drogą mailową informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły;

 3. nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
  w izolacji;

 4. zapewniają dziecku, osłonę ust i nosa;

 5. przyprowadzania do placówki tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;

 6. zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do placówki,
  a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37,5 ºC, pozostanie w domu.

 7. regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 8. nie pozwalają dzieciom lub wychowankom MDK na przynoszenie do placówki zabawek, kocyków, przytulanek, itp;

 9. zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

 10. bezzwłoczne informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;

 11. niezwłoczne odbieranie telefonów z ZSiP nr 2 i natychmiastowe przybycie do placówki jeżeli zaistnieje taka konieczność.

 

§ 8.

Praca Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w podwyższonym reżimie sanitarnym

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dzieci wchodzą do obiektów w określony sposób:
  a) uczniowie klas I – II/wychowankowie MDK obydwu obiektów wchodzą i wychodzą wejściem głównym i kierują się do szatni, wychowankowie MDK z obiektu przy ul. Zarębskiego 2 nie korzystają z szatni.
  b) uczniowie klasy III wchodzą i wychodzą wejściem od strony boiska i kierują się do szatni.

 2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dzieci z szatni do klas przechodzą
  w określony sposób:
  a) uczniowie klas II – III/wychowankowie MDK wchodzą i wychodzą klatką środkową,
  b) uczniowie klasy Ia wchodzą klatką przy sekretariacie, a wychodzą klatką od strony Sali gimnastycznej,

c) uczniowie klasy Ib wchodzą klatką przy Sali gimnastycznej.

 1. Przerwy poszczególne klasy spędzają na ustalonych piętrach:
  a) uczniowie klas I – II piętro,
  b) uczniowie klas II – I piętro,
  c) uczniowie klasy III – III piętro.

 2. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

 3. Stoliki w salach zostają rozmieszczone w taki sposób aby odległość między osobami była bezpieczna.

 4. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem placówki z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, również ma założoną maseczkę.

 5. Na teren budynku wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje w wydzielonej przy wejściu do placówki strefie).

 6. Rodzic dziecka odbieranego od pracownika Zespołu musi stosować się do określonych zasad (między pracownikiem, a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe).

 7. Po przejęciu dziecka pracownik mierzy mu temperaturę. Uczniowie/ wychowankowie ma obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie i podlegają mierzeniu temperatury.

 8. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli temperatura dziecka jest wyższa niż 37,5 ºC zabiera je ze sobą do domu.

 9. Rodzic odbierający dziecko oczekuje w wydzielonej strefie a pracownik Zespołu informuje wychowawcę świetlicy o przybyciu rodzica. Wychowawca organizuje odprowadzenie dziecka do szatni.

 10. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci mogą korzystać z boiska placu zabaw.

 11. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa dzieci.

 12. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw, boiska są dezynfekowane po każdej grupie dzieci.

§ 9.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

  1. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I -III mają możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych w formie stacjonarnej.

  2. Decyzję o formie i ilości zajęć pozalekcyjnych podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

  3. Celem zajęć dodatkowych jest stworzenie możliwości rozwijania uzdolnień i pasji bądź wyrównywania braków edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem braków wynikających z nauczania na odległość, czy objęcie uczniów pomocą psychologiczno -pedagogiczną.

  4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem po zakończeniu lekcji, z którym zostają zapoznani uczniowie i rodzice. Harmonogram przedstawia rodzicom wychowawca.

  5. Wymiar zajęć zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków placówki.

  6. Zajęcia dodatkowe są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice.

  7. Wychowawcy klas pozyskują od rodziców informacje, którzy uczniowie będą brali udział w zajęciach.

  8. Szczegółową procedurę organizacji zajęć w formie stacjonarnej oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie placówki stanowi załącznik nr 1, 2.


§ 10.

Zasady organizacji zajęć MDK.

  1. Zajęcia realizowane w ramach MDK mogą rozpocząć się od tylko po zapewnieniu warunków sanitarnych.

  2. Zajęcia mogą być realizowane w formie zajęć stacjonarnych lub ze względu na sytuację epidemiologiczną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć po uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, Organem Prowadzącym, Organem Nadzoru Pedagogicznego. Dyrektor Zespołu ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób realizacji zadań.

  3. Szczegółową procedurę organizacji zajęć stanowi załącznik nr 2.

 

 

§ 12.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Ustala się procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia. Dokument stanowi załącznik nr 3.§ 13.

Zasady korzystania z biblioteki

   1. Uczniowie/wychowankowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

   2. Zaleca się, aby podczas korzystania z księgozbioru używać jednorazowych rękawic.

   3. Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, ustala godziny pracy biblioteki, uwzględniając potrzeby uczniów, wychowanków i nauczycieli.

   4. Obowiązuje regulamin korzystania z biblioteki, opracowany przez nauczyciela bibliotekarza. Regulamin uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania
    z księgozbioru i multimediów.

   5. W bibliotece obowiązuje odległości między pracownikami oraz osobami korzystającymi co najmniej 2 m.

   6. Ogranicza się liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych biblioteki.

   7. Zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej.

   8. W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego oraz jednorazowych rękawic dla pracowników.

   9. Umieszcza się w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie przebywać w bibliotece.

   10. Konieczne jest przestrzeganie zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.

   11. Należy ograniczyć dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.

   12. Szczegółową procedurę organizacji biblioteki określa załącznik nr 4.

§ 14.

Zasady bezpiecznego zachowania w przypadku nauczania indywidualnego w domu

Jeśli dziecko pobiera naukę w domu należy pamiętać aby:

 1. nauczyciel zachowywał bezpieczną odległość od ucznia (min. 2 m.), a gdy nie jest to możliwe nosił maskę,

 2. nauczyciel mył ręce wodą z mydłem / dezynfekował ręce po przyjściu do domu ucznia,

 3. przed i po wizycie nauczyciela wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się nauka oraz myć/ dezynfekować powierzchnie dotykowe,

 4. w pomieszczeniu, w którym odbywa się nauka nie przebywały inne osoby, jeśli nie jest to konieczne,

 5. na wniosek rodzica nauczanie indywidualne może być organizowane zdalnie

§ 15.

Instrukcje higieniczno-sanitarne

 1. Ustala się graficzne plansze zwierające instrukcje:

  1. mycia rąk,

  2. dezynfekcji rąk,

  3. nakładania i zdejmowania maseczki,

  4. nakładania i zdejmowania rękawic.

 1. Instrukcje wywieszane są w miejscach widocznych dla użytkowników, w szczególności w toaletach, przy wejściu do wyznaczonych pomieszczeń.

Załącznik nr 1

Procedura organizacji lekcji/zajęć dodatkowych

  1. Warunki sanitarne

  1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

  1. Wszyscy pracownicy i uczniowie powinni posiadać i używać na terenie placówki własnych środków ochrony, w tym maseczek lub przyłbic. W razie niezbędnej potrzeby (wejście i wyjście ze szkoły, dyżury na korytarzu, przerwy na korytarzu, przebywanie w pokoju nauczycielskim) w placówce zapewnia się środki ochrony indywidualnej (maski lub przyłbice, rękawiczki) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.

  2. Wchodząc do sali wszystkie osoby zobowiązane są do dezynfekcji dłoni, bądź umycia rąk wodą z mydłem.

  3. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia dłoni, szczególnie przed i po posiłkach

  4. Zakazane jest pożyczanie sobie przez uczniów/ wychowanków jakichkolwiek przedmiotów.

  5. Przed korzystaniem z kredy dokonują dezynfekcji rąk.

  6. Wszystkich pracowników, w szczególności przed zajęciami i podczas ich trwania obowiązuje:

 1. higiena rąk (mycie i dezynfekcja),

 2. higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę
  do zamkniętego kosza i umyć ręce).

  1. Zasady, o których mowa w pkt 3 lit a, b obowiązują:

 1. przed i po kontakcie z każdą grupą dziećmi i młodzieży,

 2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

 3. po usunięciu środków ochrony osobistej.

  1. Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie placówki – na rękach poniżej łokcia, pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

  2. W budynku placówki zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki papierowe),
   a przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji.

  3. Osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony ust i nosa oraz informować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

  4. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

  5. Na każdym korytarzu i w sanitariatach są umieszczone specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej”.

  6. Pracownicy oraz uczniowie wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy.

  7. Nauczyciele prowadzący zajęcia informują dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego
   w powyższym zakresie.

  8. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.

  9. Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

 1. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

 2. dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur(folie ochronne na klawiaturach muszą być zmieniane po zmianie każdej grupy w pracowniach informatycznych i świetlicy) i myszek, włączników świateł po każdej zmianie grupy uczniów.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez grupę uczniów/wychowanków (w przypadku zajęć indywidualnych) i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników.

  1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłocznie podjąć kroki, mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce (izolatorium – przy gabinecie pielęgniarki). Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

  2. Dziecko izolowane ma pozostawać pod opieką pracownika obsługi, który będzie zachowywał bezpieczny dystans i będzie wyposażony w maseczkę i rękawice ochronne.

  3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać
   w domu, powiadamiając pracodawcę, a następnie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  4. Zaleca się, aby każdy pracownik na bieżąco śledził informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/
   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

  5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przemieszczanie się dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
   i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Następnie powiadomić Organ Prowadzący i Organ Nadzoru.

  6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu - izolatorium, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

  7. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w pkt 20, należy niezwłocznie ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować powierzchnię dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  8. Dyrektor placówki tworzy listę osób, które miały kontakt bezpośredni
   z pracownikiem, o którym mowa w pkt 20. Lista zawiera imiona i nazwiska osób oraz datę zajęć (kontaktu) z pracownikiem a także numery telefonu rodziców uczniów, którzy mieli kontakt z osobą podejrzaną zakażeniem koronawirusem.

  9. W przypadku zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, należy się do nich stosować oraz ustalić, czy jest zasadne, aby wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

 1. W zakresie organizacji placówki:

 1. Na terenie placówki obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna.

 2. W miejscu widocznym przy wejściu do placówki zamieszcza się informację skierowaną do rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu
  i skorzystanie z teleporady medycznej.

Szanowni Rodzice, uprasza się, aby w razie stwierdzenia u dziecka lub rodzica niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej pozostać
w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Dbajmy o zdrowie własne i innych!”

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną
  o zakażenie.

 2. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej
  i niepedagogicznej jest możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody.
  W przypadku pracowników zgoda ma formę ustną a w przypadku rodziców uczniów pisemnego oświadczenia.

 3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku placówki są zobowiązane do dezynfekowania rąk. Przy wejściu głównym dostępny jest płyn dezynfekujący.

 4. W przypadku złego samopoczucia dzieci i młodzieży, nauczyciel prowadzący zajęcia lub dyrektor Zespołu albo pracownik sekretariatu niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców.

 5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor Zespołu lub nauczyciel prosi
  o pomoc policję, straż miejską a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia ucznia, wzywa się pogotowie.

 6. Wszystkim pracownikom zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

 

3. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami obowiązują następujące zasady:

 1. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi
  i młodzieżą, uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

 2. Na zajęciach może przebywać jeden uczestnik.

 3. W przypadku zajęć grupowych, grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę grupach
  o stałym składzie.

 4. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

 5. Zaleca się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). Czynności te wykonują pracownicy obsługi podczas przerw pomiędzy zajęciami przy zmianie grup.

 6. Nauczyciele lub inne osoby prowadzące zajęcia informują dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

 8. Sale, w których przebywają dzieci wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje się używania klimatyzacji.

Załącznik nr 2

Procedura organizacji lekcji, szkolnych zajęć świetlicowych zajęć w ramach MDK
w placówce

 1. Szkoła jest zobowiązana zorganizować na terenie szkoły zajęcia dla dzieci, które mają problem ze sprzętem komputerowym lub dostępem do internetu co uniemożliwia im naukę na odległość.

 2. Wychowawcy klas są zobowiązani do zdiagnozowania środowiska uczniów pod kątem wyposażenia w sprzęt komputerowy lub dostęp do internetu co uniemożliwia im naukę na odległość.

 3. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.

 1. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w wyznaczonej stałej Sali, w której prowadzone są zajęcia.

 2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów/wychowanków w sali musi zapewniać bezpieczny dystans społeczny na 4 m2 osobę (uczniów i nauczycieli).

 3. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe.

 4. W miarę możliwości w salach odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów/wychowanków powinny wynosić min. 1,5 m(1 uczeń/wychowanek – 1 ławka szkolna).

 5. Uczeń/wychowanek posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia/wychowanka, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli placówka posiada szafki. Uczniowie/wychowankowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 6. W sali gimnastycznej po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Czynności te wykonują pracownicy obsługi.

 7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb ściśle według ustalonego harmonogramu, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy na wyznaczonym piętrze pod nadzorem nauczyciela. Podczas przerw uczniowie/wychowankowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. Nauczyciele monitorują zachowania uczniów/wychowanków podczas przerw, zwracając szczególną uwagę na odległość pomiędzy nimi.

 9. Przerwy będą zorganizowane dla każdej grupy uczniów/wychowanków według określonego harmonogramu.

 10. Uczniowie/wychowankowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

 11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Za nadzór nad dezynfekcją sprzętu lub jego zabezpieczenia odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia(wykonuje czynności woźny).

 12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami/wychowankami.

 13. W placówce zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów/wychowanków (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku, różne wejścia).

 14. Ustala się następującą procedurę korzystania z szatni:

 1. W szatni ze względów organizacyjnych lub kadrowych, opiekę sprawuje pracownik obsługi.

 2. Pracownik monitoruje liczbę osób korzystających z szafek w tym samym czasie.

 3. Z szatni korzystają tylko uczniowie szkoły i wychowankowie MDK z obiektu Tysiąclecia 5.

 4. Po zakończonych zajęciach uczniowie/wychowankowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia z zachowaniem odstępu 1,5m.

 5. W jednym czasie nie powinno korzystać z szatni więcej niż dwie grupy uczniów/ wychowanków.

 6. W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie pierwsze grupy korzystające. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy uczniów.

 7. Nauczyciel pozostaje z uczniami/wychowankami do czasu opuszczenia szatni.

 1. Ustala się następującą procedurę organizacji zajęć świetlicowych:

   1. Placówka organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają
    z informacji zebranych od rodziców. Harmonogram pracy świetlicy podaje się do wiadomości na stronie internetowej oraz wywiesza na terenie placówki w miejscu dostępnym dla uczniów i rodziców.

   2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady bezpiecznego dystansu społecznego.

   3. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w różnych pomieszczeniach w celu zapewnienia zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

   4. Z pomieszczeń świetlicy należy usunąć lub ograniczyć do nich dostęp wszystkie przedmioty, w stosunku do których utrudniona jest możliwość dezynfekcji
    (np. dywany, zabawki pluszowe itp.)

   5. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub wyznaczone przez nich osoby przy wyjściu ze szkoły.

   6. Pracownik obsługi jest zobowiązany do weryfikowania tożsamości osób odbierających dzieci w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

   7. Rekomenduje się częste zajęcia świetlicowe na świeżym powietrzu
    (z uwzględnieniem warunków pogodowych).

 1. Nauczyciele i inni pracownicy placówki powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni obiektu, wynoszący min. 1,5 m.

 2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami/wychowankami oraz nauczycielami.

 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów lub wychowanków do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych uczniów lub wychowanków i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub
  w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 5. Wejścia na teren placówki powinny być monitorowane przez pracowników obsługi,
  a w razie możliwości także przez nauczycieli dyżurujących.

 6. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

 7. Do placówki może uczęszczać wyłącznie uczeń/wychowanek zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 8. Uczniowie/wychowankowie do placówki są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Osoby odbierające uczniów/wychowanków zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem placówki, z zachowaniem odstępu 1,5 m. W tym celu przed budynkiem placówki wywiesza się komunikat o treści:


KOMUNIKAT

OSOBY ODBIERAJĄCE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW ZOBOWIĄZANE SĄ DO OCZEKIWANIA NA NICH W WYZNACZONEJ STREFIE, Z ZACHOWANIEM ODSTĘPU 1,5 METRA. DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ!”

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia/wychowanka do placówki. W przypadku pozyskania przez pracownika placówki informacji, że uczeń/wychowanek przebywa w obiekcie, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.

 2. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. W tym celu przy wejściu głównym zamieszcza się komunikat:

KOMUNIKAT

W przypadku przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz, należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe.”

 1. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do ustalenia sposobów szybkiej komunikacji
  z rodzicami ucznia/wychowanka. Sprawy załatwia się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozmowa z rodzicem może odbyć się na terenie placówki, z zachowaniem przez każdą osobę biorącą udział w rozmowie środków ochrony indywidualnej, w szczególności maseczek ochronnych oraz przy zachowaniu odpowiedniej odległości 1,5 m. pomiędzy osobami.

 2. Jeśli wykorzystywany jest termometr bezdotykowy, dezynfekuje się go po użyciu
  w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

 3. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia/wychowanka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Zgodę może mieć formę ustną, po uprzednim powiadomieniu rodziców. Zgoda może być również przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 4. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia/wychowanka z placówki.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do:

   1. właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej: …………………………………,

   2. oddziału zakaźnego szpitala: ……………………………………………………,

   3. służb medycznych (zakład opieki zdrowotnej): ……………………………….,

 2. Przed wejściem do budynku placówki umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki.

KOMUNIKAT

W ZWIAZKU Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTRA ZDROWIA PRZYPOMINAM WSZYSTKIM OSOBOM WCHODZĄCYM DO PLACÓWKI O OBOWIĄZKU DEZYNFEKOWANIA RĄK ORAZ ZAKRYCIU UST I NOSA.”

 1. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do placówki dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Monitorowanie wejść prowadzi pracownik obsługi.

 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby czynności te wykonywali uczniowie/wychowankowie, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 3. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek
  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu można wprowadzić: „Kartę monitorowania codziennych prac porządkowych”

KARTA MONITOROWANIA CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

Dzień tygodnia

Czystość sal (wskazać numery sal …..)

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Ciągi komunikacyjne

Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów, włączniki)

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie/wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie środków do dezynfekcji oraz pracownicy korzystający z nich są zobowiązani do zapoznania się
  z zaleceniami producenta i zachowania wszelkich zalecanych środków ostrożności.

 2. Wszyscy pracownicy placówki w razie konieczności powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej
  jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Pracownicy mogą posiadać własne środki ochrony.

 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje (plakaty).

 4. Pracownicy obsługi na bieżąco dezynfekują toalety.

Gastronomia

 1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów/wychowanków pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

 2. Przy organizacji żywienia w placówce (kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności:

    1. Pracownicy kuchni, stołówki jadalni, zobowiązani są do zachowania odległość stanowisk pracy (co najmniej 1, 5 m).

    2. Pracownicy, o których mowa w pkt 1. stosują środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice w razie potrzeby także rękawiczki jednorazowe), płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

    3. Każdy pracownik dba o utrzymanie wysokiej higieny, dokonuje mycia
     i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

    4. Odpady materiałów służących do dezynfekcji oraz zbędne opakowania niezwłocznie po dokonaniu dezynfekcji wyrzucane są specjalne wyznaczonego zamkniętego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.

    5. Pracownicy wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się poza kuchnią.

 1. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. Posiłki będą wydawane na zmianę według ustalonego harmonogramu .

 2. W jadalni wszystkie osoby spożywające posiłki zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości.

 3. Przy stolikach zachowuje się odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami spożywającymi posiłki. O ile to możliwe zapewnia się możliwość spożywania posiłków uczniów z jednej klasy przy jednym stoliku.

 4. W jadalni, o ile to możliwe, powinni przebywać uczniowie tylko z jednej klasy
  z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 6.

 5. Dyrektor placówki wprowadza harmonogram godzin i grup korzystających z jadalni.

 6. Pracownicy obsługi podają posiłki wraz ze sztućcami uczniom bezpośrednio.

 7. Pracownicy obsługi dokonują czyszczenia blatów stołów i poręczy krzeseł w jadalni po każdej grupie.

 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 9. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.

 

Załącznik nr 3

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Pracownicy placówki zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem, a o całej sytuacji niezwłocznie powiadomić dyrektora Zespołu.

 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
  a także obowiązujących przepisów prawa.

 4. W miarę możliwości nie angażuje się do wykonywania pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

 5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 stosuje się następującą procedurę:

    1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, utrata węchu lub smaku osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu; powinna zostać poinstruowana
     o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

    2. Incydent zgłasza się niezwłocznie dyrektorowi placówki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

    3. Wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
     w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych gabinet pielęgniarki.

    4. Pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

    5. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od pozostałej grupy pracowników, a w przypadku nauczyciela, także uczniów/wychowanków.

    6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

    7. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów/wychowanków, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

    8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
     oraz zastosować się do indywidualnych
     zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. Osoba wykonująca te czynności winna być wyposażona w środki ochrony osobistej.

    9. Dyrektor Zespołu lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku placówki, w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie.

LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRACOWNIKA PODEJRZANEGO O ZAKAŻENIE

Dane osoby podejrzanej o zakażenie: …………………………………………..

Data zdarzenia: …………………………………….

Lp.

Imię i nazwisko osoby przebywającej
w sąsiedztwie osoby podejrzanej
o zakażenie

Status
(uczeń, wychowanek,nauczyciel, pracownik administracji, obsługi, rodzic)

Sposób kontaktu (telefon, adres poczty elektronicznej, inny)

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     
    1. Dyrektor Zespołu kontaktuje się z powiatową stacja sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań.

    2. W przypadku wskazania przez powiatowego inspektora sanitarnego określonej procedury, należy stosować się do niej.

 1. W sekretariacie placówki, w pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do budynku placówki umieszcza się numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

   1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: …………………………………,

   2. Oddziału zakaźnego szpitala: ……………………………………………………,

   3. służb medycznych (zakład opieki zdrowotnej): ……………………………….,

   4. lekarz szkolny, pielęgniarka: …………………………………………………….

 1. Wszystkim pracownikom zaleca się stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 2. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Załącznik nr 4

Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.

 1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m).

 2. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne lub przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. Pracownicy mogą posiadać własne środki ochrony indywidualnej.

 3. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 2 wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.

 4. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.

 5. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami.

 6. Do pracy w bibliotece nie należy angażować pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne, o ile to możliwe.

 7. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do placówki obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

 8. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami/wychowankami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.

 9. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

 10. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie
  z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 11. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 12. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 13. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

 14. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 15. Umieścić w widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, informacji
  o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

 16. Zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).

 17. Ogranicza się liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

 18. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

 19. Za zgodą dyrektora placówki można ograniczyć godziny otwarcia biblioteki.

 20. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

 21. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 22. W bibliotece umieszcza się w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 23. Księgozbiór oddawany pozostaje w kwarantannie w wyznaczonym miejscu przez okres 3 dni.

 24. Lektury wyznaczone przez nauczycieli polonistów, będą dostarczane przez nauczycieli bibliotekarzy bezpośrednio do sal w których uczniowie mają lekcje.