zarzadzenie

ZARZĄDZENIE 39/11/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH
z dnia 30 listopada 2020r.

 

o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w Zespole Szkół I Placówek Nr 2
w Katowicach.

Dyrektor ZSiP02 na podstawie

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn.zm.)

 • Rozporządzenia MEiN z 30 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U Dz.U.2020.1389)

Statutu Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§1

 1. Od dnia 30.11.2020r. do 23.12.2020r. na mocy Rozporządzenie MEiN z 30 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. poz. 1960 ze zm.), zajęcia w Szkole Podstawowej nr 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach odbywać się będą nadal w formie zdalnej.

 2. Każdy z uczniów SP 20 przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu (platforma Teams/Deaskord).

 3. Praca na platformie Teams trwać będzie:

35 minut -dotyczy to następujących przedmiotów, w klasach IV-VIII: matematyka,
j. polski, j. angielski
,
30 minut - dotyczy – pozostałych przedmiotów, zaś pozostały czas do 45 minut będzie przeznaczony na samodzielne wykonanie wskazanych przez nauczyciela zadań;

 1. System nauczania zdalnego uwzględnia obowiązkową pracę uczniów na zasadach opisanych w Statucie i Strategii bezpieczeństwa obowiązującej w ZSiP02 i Zarządzeniu nr 34/11/2020.

 2. Nauczyciele wszystkich zajęć przedstawiają (przypomną) swoim uczniom zgodne ze Strategią zasady współpracy.

 3. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa „Strategia funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej”

 4. Nauczyciele SP20 są zobowiązani do systematycznego uzupełniania wpisów w dzienniku elektronicznym, zaś po przywróceniu pracy stacjonarnej zobowiązani są do pisemnego uzupełnienia dzienników lekcyjnych bądź dzienników zajęć.

 5. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy ZSiP02 pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora ZSiP02 harmonogramem.

 6. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego informowania o ewentualnym przebywaniu w izolacji bądź na kwarantannie

 

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020r.

Podpis dyrektora

………………………………..