zarzadzenie

Zarządzenie nr 35/11/2020

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji zajęć i konsultacji w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2
w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Działając na podstawie

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenia MEiN z 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. poz. 1960)

 • Wytyczne MEiN, GIS, MZ

 • Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzenie zmian Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2
w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się ze zmianami Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w trybie stacjonarnym
w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

.§3

Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 jest dostępna w sekretariacie zespołu i na stronie internetowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r,

 

...................................................

(pieczątka i podpis dyrektora placówki)

Zarządzenie nr 36/11/2020

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji pracy pracowników administracji i obsługi
w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Działając na podstawie

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenia MEiN z 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. poz. 1960)

 • Wytyczne MEiN, GIS, MZ

 • Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzenie zmian w organizacji pracy pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 2

.§3

Pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest dostępna w sekretariacie zespołu i na stronie internetowej, zobowiązuję do zapoznania się ze zmianami zawartymi w harmonogramie i stosowanie się do nich.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r,

 

...................................................

(pieczątka i podpis dyrektora placówki