zarzadzenie

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH 28/10/2020

z dnia 26 października 2020r.

 

o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w Zespole Szkół I Placówek Nr 2
w Katowicach.

Dyrektor ZSiP02 na podstawie

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn.zm.)

Statutu Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

 1. Od dnia 27.10.2020r. do dnia 8.11.2020r. wychowankowie Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach będą brali udział w zajęciach online:
  - zajęcia w obiekcie przy ul. Tysiąclecia 5 w całości
  - zajęcia "Klubu Dzieci Ciekawych Świata" w obiekcie przy ul. Zarębskiego.

 2. Każdy z wychowanków MDK przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem(strona facebook, WhatsApp, Messenger, Teams).

 3. System nauczania zdalnego uwzględnia chętnych wychowanków MDK.

 4. Nauczyciele wszystkich zajęć przedstawiają (przypominają) swoim wychowankom zasady współpracy.

 5. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa „Strategia funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej”

 6. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy ZSiP02 pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 

ZARZĄDZENIE 28/10/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH

z dnia 23 października 2020r.

 

w sprawie wprowadzenia organizacji pracy właściwej dla strefy czerwonej zagrożenia epidemicznego.

Dyrektor szkoły na podstawie

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

Rozporządzenie MEiN z 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 i Młodzieżowego Domu Kultury,

zarządza co następuje:

§1

Od dnia 24 października 2020r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 obowiązują rozwiązania organizacyjne dostosowujące funkcjonowanie szkoły do wymogów bieżącego zagrożenia epidemicznego.

§2

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie opisuje „Strategia funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zobowiązuje wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia wraz z załącznikiem i stosowania przyjętych rozwiązań począwszy od dnia 24 października 2020 r.

§4

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020r.

 

Podpis dyrektora

………………………………..