zarzadzenie

ZARZĄDZENIE NR 22/10//2020

DYREKTORA ZSiP02

z dnia 16. października 2020 r.

O PRZYWRÓCENIU STACJONARNEGO TRYBU NAUCZANIA W PLACÓWCE

Dyrektor ZSiP02 na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem,  przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia12 sierpnia  2020 w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1.09.2020 r.

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 • Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 19 października 2020r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przywraca się stacjonarną formę nauczania.

 2. Uczniowie szkoły od dnia19 października 2020r. zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych z prowadzonych w obiektach placówki.

 3. Wychowankowie MDK od 19 października 2020r. mogą bez zmian uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach z prowadzonych w obiektach placówki.

 4. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego.

 5. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów/wychowanków znajdujących się w naszej placówce.

§ 2

 1. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor placówki pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.

 2. Dyrektor ZSiP02 publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronach internetowych placówki i /lub Biuletynie Informacji Publicznej .

 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów/wychowanków za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

 

 

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora ZSiP02 zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom/wychowankom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.


§ 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania(dotyczy szkoły)

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora wdrażającego uczniów i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego, jest również członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkoły i ściśle współpracuje w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

  1. Wychowawca klasy ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;

 4. sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem.

 5. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania,

 6. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa.

 7. Wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 8. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki nauczycieli MDK po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy wychowankiem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania nauczycieli MDK w tym zakresie. Nauczyciele wdrażają wychowanków i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego i ściśle współpracują w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w MDK ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz wychowankom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać wychowankom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie placówki i zobowiązuje wychowanków do ich przestrzegania;

 4. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu wychowanków do tradycyjnej formy nauczania,

 5. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję na swoich zajęciach i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać po każdych zajęciach koordynatorowi bezpieczeństwa.

 6. nauczyciel przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 7. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony sytuacji w grupie , przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 6

Obowiązki pedagoga po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

Rola i zadania pedagoga/psychologa w sytuacji kryzysowej, jaką jest czas COVID-19, są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i wsparcia uczniom. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zakres jego obowiązków został szczegółowo zaplanowany i zrealizowany w tym szczególnym czasie.

 1. Po powrocie uczniów/wychowanków do stacjonarnej formy edukacji pedagog monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.

 2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów/wychowanków do placówki pedagog diagnozuje trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.

 3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje dyrektora placówki.

 4. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów/wychowanków i rodziców zgodnie z harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.

 5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu w placówce, na stronie internetowej placówki.

 6. Pedagog jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego.

§ 7

Zasady współpracy placówki z sanepidem

Jednym z filarów bezpieczeństwa placówki w dobie pandemii COVID-19 jest jej współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej, określa się szczegółowe zasady współpracy placówki i sanepidu.

 1. Dyrektor pisemnie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o przywróceniu nauczania stacjonarnego.

 2. Dyrektor placówki na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do ich zaleceń.

 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor placówki niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów/wychowanków dyrektor placówki niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 5. Dyrektor drogą e-mailową nadal przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji i wydania rekomendacji przez stację.

 6. Dyrektor placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem sanepidu w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 7. Korespondencja z pracownikiem sanepidu odbywa się drogą mailową.

 8. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a sanepidem zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony. Wyżej wymienione zasady współpracy placówki z Sanepidem dotyczą zarówno placówek znajdujących się w strefie zagrożenia czerwonej i żółtej jak i poza nimi.

 9. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązuje w placówce znajdującej się w czerwonej i żółtej strefie określone są w załączniku nr 9.

§ 8

Zasady współpracy dyrektora placówki z organem prowadzącym

Chcąc podjąć decyzję o powrocie do nauki w trybie stacjonarnym dyrektor placówki musi pozostawać w stałym kontakcie z przedstawicielem organu zarządzającego placówką. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej i zachowania ciągłości funkcjonowania placówki określa się szczegółowe zasady współpracy placówki z organem prowadzącym.

 1. Dyrektor placówki pisemnie informuje przedstawiciela organu prowadzącego o przywróceniu stacjonarnego trybu nauki w placówce.

 2. Dyrektor placówki utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z COVID-19.

 3. Wszelka korespondencja obywać się będzie drogą e-mailową lub poprzez epuap.

 4. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między placówką a organem prowadzącym zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony.

 5. Dyrektor drogą e-mailową na bieżąco przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji i wydania rekomendacji przez organ prowadzący.

§ 9

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

W celu uporządkowania zasad współpracy, oraz podniesienia efektywności komunikacji pomiędzy placówką a organem prowadzącym, zwłaszcza w zakresie szybkiego i sprawnego przepływu informacji i pozyskiwania fachowych opinii i rekomendacji, w celu podejmowania trafnych decyzji w zakresie zmiany formy nauczania w dobie pandemii, poniżej określono zasady współpracy placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

1. Dyrektor placówki utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów i form prowadzenia procesu dydaktycznego.

2. Dyrektor placówki w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy placówką i organem nadzoru pedagogicznego (KO).

3. W drodze porozumienia wyznaczany jest konkretny pracownik do bezpośredniego kontaktu z placówką w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej oraz opiniowania stanu zagrożenia będącego podstawą do zmiany formy nauczania.

4. Wszelka korespondencja obywać się będzie drogą e-mailową wspierana rozmowami telefonicznymi.

5. Dyrektor droga e-mailową przekazuje dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji w wydania rekomendacji przez stację w celu podjęcia określonej decyzji przez dyrektora.

6. Korespondencja ta odbywa się drogą e-mailową zapewniającą potwierdzenie odbytej komunikacji pomiędzy stronami.

7. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się w kontakcie telefonicznym z którego sporządza się następnie notatki służbowe.

9. Dyrektor placówki informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania/przywracania nauczania stacjonarnego.

§ 10

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego(dotyczy szkoły)

Zmiana trybu zdalnego na stacjonarny nauki wymaga absolutnego wsparcia nauczycieli względem uczniów w celu identyfikacji problemów, jakie mogły nastąpić w wyniku realizacji podstawy programowej online.

 1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.

 2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.

 3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 4. Organizują pomoc uczniom w celu wyrównania braków, poprzez modyfikacje planów wynikowych uwzględniając dodatkowe godziny na powtórzenia, organizowanie zajęć dodatkowych.

§ 11

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki

Moment powrotu do placówki po odwieszeniu zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – zwłaszcza w pierwszych dniach dyrektor, nauczyciele, pracownicy placówki oraz uczniowie /wychowankowie powinni skoncentrować uwagę na zasadach bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na terenie placówki

 1. Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

 2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom/wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, zachowania dystansu społecznego;

 3. W placówce i na stronach internetowych placówki opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 4. Dyrektor placówki ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.

 5. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

 6. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

 7. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 8. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie placówki od dnia 1 września w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:

 1. Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;

 2. Na teren placówki może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów/wychowanków i pracowników placówki;

 3. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;

 4. Jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego jest niemożliwe, np. w sytuacji apelu, akademii, zawodów sportowych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;

 5. Na terenie placówki nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych, za wyjątkiem osób powyżej 50. r.ż. oraz osób z tzw. grupy ryzyka, np. chorych na cukrzycę lub z niewydolnością naczyniowo-sercową;

 6. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;

 7. W rozkładzie zajęć dla uczniów/wychowanków należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami/zajęciami;

 8. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników placówki objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;

 9. W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów/wychowanków objawów infekcji należy:

 1. natychmiast odizolować go od reszty osób;

 2. zmierzyć mu temperaturę;

 3. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora placówki oraz opiekunów prawnych ucznia/wychowanka;

 4. w przypadku ucznia/wychowanka niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go z placówki;

 5. w przypadku ucznia/wychowanka pełnoletniego odesłać go do domu;

 1. Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf

§ 12

Procedura szybkiego powiadamiania placówki o chorym uczniu/wychowanku

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia/wychowanka a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

  1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  3. Dyrektor placówki powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia/wychowanka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.

  4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora placówki o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

  5. Rodzic/opiekun prawny ucznia/wychowanka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy/nauczyciela MDK na zajęcia którego dziecko uczęszcza, poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.

  6. Wychowawca klasy/nauczyciel MDK przekazuje informację o uczniu/wychowanku

  7. z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

  8. Uczeń/wychowanek z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje
   w domu.

  9. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy/nauczyciela MDK poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

  10. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy/nauczyciel MDK informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Beata Kalinowska - dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2