zarzadzenie1

Zarządzenie nr 2/01/2021

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji zajęć w ramach półkolonii - Akcji Zima w Mieście
w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1.09.2020 r.

  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

  • Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury

Zarządzam co następuje

§ 1

Wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji zajęć

w ramach półkolonii - Akcji Zima w Mieście w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 2

Zobowiązuję pracowników ZSiP2 do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w Zespole Szkół
i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3

Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji w klasach I – III
i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest dostępny w sekretariacie zespołu i na stronie internetowej.

§ 4

Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji w klasach I – III
i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem podpisania.