zarzadzenie1

ZARZĄDZENIE NR 1/01/2021

DYREKTORA Zespołu Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2021r.

W SPRAWIE: PRZYWRÓCENIA STACJONARNEGO TRYBU NAUCZANIA DLA KLAS I – III W PLACÓWCE

 

Dyrektor ZSiP02 na podstawie

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

Rozporządzenia MEiN z dnia13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEiN, MZ i GIS

Statutu Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury

 

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19em występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 18.01.2021r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przywraca się stacjonarną formę nauczania w klasach I - III.

 2. Uczniowie klas I - III od dnia 18.01.2021r.zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych z prowadzonych w obiektach placówki.

 3. Wychowankowie MDK mogą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach prowadzonych w obiektach placówki.

 4. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z ustalonymi planami, harmonogramami i zasadami.

 5. System nauczania stacjonarnego uwzględnia uczniów klas I – III oraz wychowanków MDK znajdujących się w naszej placówce.

 6. System nauczania zdalnego uwzględnia uczniów klas IV – VIII

§ 2

 1. Dyrektor ZSiP02 publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronach internetowych placówki i /lub Biuletynie Informacji Publicznej .

 

§ 3

 1. Wychowawcy klas oraz nauczyciele MDK bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora ZSiP02 zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki są zobowiązani do przekazania tej informacji rodzicom i uczniom/wychowankom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

 2. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania rodziców uczniów z obowiązującym planem zajęć.

 3. Wychowawcy/nauczyciele MDK uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.


§ 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania
(dotyczy szkoły)

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora wdrażającego uczniów i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego, jest również członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkoły i ściśle współpracuje w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

  1. Wychowawca klasy ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;

 4. sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem.

 5. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania,

 6. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa.

 7. Wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 8. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki nauczycieli MDK po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy wychowankiem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania nauczycieli MDK w tym zakresie. Nauczyciele wdrażają wychowanków i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego i ściśle współpracują w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w MDK ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz wychowankom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać wychowankom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie placówki i zobowiązuje wychowanków do ich przestrzegania;

 4. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu wychowanków do tradycyjnej formy nauczania,

 5. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję na swoich zajęciach i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać po każdych zajęciach koordynatorowi bezpieczeństwa.

 6. nauczyciel przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 7. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony sytuacji w grupie , przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 6

Obowiązki pedagoga po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

Rola i zadania pedagoga/psychologa w sytuacji kryzysowej, jaką jest czas COVID-19, są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i wsparcia uczniom. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zakres jego obowiązków został szczegółowo zaplanowany i zrealizowany w tym szczególnym czasie.

 1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.

 2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów/wychowanków do placówki pedagog diagnozuje trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.

 3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje dyrektora placówki.

 4. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.

 5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu w placówce, na stronie internetowej placówki.

 6. Pedagog jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego.

 

§ 7

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego(dotyczy szkoły)

Zmiana trybu zdalnego na stacjonarny nauki wymaga absolutnego wsparcia nauczycieli względem uczniów w celu identyfikacji problemów, jakie mogły nastąpić w wyniku realizacji podstawy programowej online.

 1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.

 2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.

 3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 4. Organizują pomoc uczniom w celu wyrównania braków, poprzez modyfikacje planów wynikowych uwzględniając dodatkowe godziny na powtórzenia, organizowanie zajęć dodatkowych.

§ 8

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki

Moment powrotu do placówki po odwieszeniu zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – zwłaszcza w pierwszych dniach dyrektor, nauczyciele, pracownicy placówki oraz uczniowie /wychowankowie powinni skoncentrować uwagę na zasadach bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na terenie placówki

 1. Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

 2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom/wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, zachowania dystansu społecznego;

 3. W placówce i na stronach internetowych placówki opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 4. Dyrektor placówki ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.

 5. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

 6. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

 7. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 8. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie placówki od dnia 1 września w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:

 1. Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;

 2. Na teren placówki może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów/wychowanków i pracowników placówki;

 3. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;

 4. Na terenie placówki obowiązuje noszenie maseczek;

 5. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;

 6. W rozkładzie zajęć dla uczniów/wychowanków należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami/zajęciami;

 7. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników placówki objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;

 8. W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów/wychowanków objawów infekcji należy:

 1. natychmiast odizolować go od reszty osób;

 2. zmierzyć mu temperaturę;

 3. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora placówki oraz opiekunów prawnych ucznia/wychowanka;

 4. w przypadku ucznia/wychowanka niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go z placówki;

 5. w przypadku ucznia/wychowanka pełnoletniego odesłać go do domu;

 1. Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf

§ 9

Procedura szybkiego powiadamiania placówki o chorym uczniu/wychowanku

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia/wychowanka a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

  1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  3. Dyrektor placówki powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia/wychowanka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.

  4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora placówki o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

  5. Rodzic/opiekun prawny ucznia/wychowanka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy/nauczyciela MDK na zajęcia którego dziecko uczęszcza, poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.

  6. Wychowawca klasy/nauczyciel MDK przekazuje informację o uczniu/wychowanku z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

  7. Uczeń/wychowanek z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.

  8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy/nauczyciela MDK poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

  9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy/nauczyciel MDK informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Katowice, dn. ……………………………

Podpis dyrektora placówki