ZARZĄDZENIE NR 17/05/2021

DYREKTORA Zespołu Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach

z dnia 14 maja 2021r.

W SPRAWIE:  PRZYWRÓCENIA STACJONARNEGO TRYBU NAUCZANIA DLA KLAS IV i VII W PLACÓWCE

 

Dyrektor ZSiP02 na podstawie

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytycznych MEiN, MZ i GIS
 • Statutu Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19em występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§1

 

 1. Z dniem 17.05.2021r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przywraca się stacjonarną formę nauczania w klasach 4a, 4b, 7a, 7b, 7c.
 2. Uczniowie klas I – III (kontynuacja) oraz 4a,4b,7a,7b,7c od dnia 17.05.2021r.zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych.
 3. Wychowankowie MDK mogą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach prowadzonych
  w obiektach placówki.
 4. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku uczniów klas V, VI,VIII, którzy z uwagi na:

1) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, , w miejscu zamieszkania, będą zorganizowane zajęcia w szkole w taki sposób jak do 29.05.2021r

2) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, będą realizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 1. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z ustalonymi planami, harmonogramami i zasadami, o których poinformowani zostali nauczyciele, zaś oni są zobowiązani poinformować swoich uczniów.
 2. System nauczania stacjonarnego uwzględnia uczniów klas I – III oraz klas IV, VII i wychowanków MDK znajdujących się w naszej placówce.
 3. System nauczania zdalnego uwzględnia uczniów klas V, VI,VIII.  

  §2
 1. Dyrektor ZSiP02 publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej placówki.

             §3

 1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora ZSiP02 zarządzenia
  w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki są zobowiązani do przekazania tej informacji rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą
  e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
 2. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania rodziców uczniów z obowiązującym planem zajęć.
 3. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.


                                                                                                                                                 §4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania
(dotyczy szkoły)

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora wdrażającego uczniów i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego, jest również członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkoły i ściśle współpracuje w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

 1. Wychowawca klasy ma obowiązek:
 • przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
 • przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
 • przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;
 • na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania;
 • diagnozować i monitorować problemy psychiczne uczniów związane z pandemią, zdalnym nauczaniem, izolacją;
 • podjąć działania w celu integracji zespołu klasowego po czasie zdalnego nauczania;
 • podejmować natychmiastowe kroki w celu objęcia pomocą dzieci wykazujące problemy natury psychicznej wynikające z sytuacji pandemicznej;
 • koordynować działania związane z organizacją pomocy dydaktycznej i psychologiczno – pedagogicznej w celu niwelowania u dzieci problemów związanych ze zdalnym nauczaniem, odosobnieniem, pandemią
 • na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa;
 • wychowawca przekazuje powyższe informacje dyrektorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową;
 • w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje dyrektorowi, a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.


                                                                                                                                                       §5

Obowiązki pedagoga po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania  

Rola i zadania pedagoga/psychologa w sytuacji kryzysowej, jaką jest czas COVID-19, są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i wsparcia uczniom. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zakres jego obowiązków został szczegółowo zaplanowany i zrealizowany w tym szczególnym czasie.

 

 1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.
 2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów do placówki pedagog diagnozuje trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.
 3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje dyrektora placówki.
 4. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem
  i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.
 5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu
  w placówce, na stronie internetowej placówki.
 6. Pedagog jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego.

                          §7

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego(dotyczy szkoły)

 

Zmiana trybu zdalnego na stacjonarny nauki wymaga absolutnego wsparcia nauczycieli względem uczniów w celu identyfikacji problemów, jakie mogły nastąpić w wyniku realizacji podstawy programowej online.

 

 1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
 2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.
 3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.
 4. Organizują pomoc uczniom w celu wyrównania braków, poprzez modyfikacje planów wynikowych uwzględniając dodatkowe godziny na powtórzenia, organizowanie zajęć dodatkowych.

 

      §8

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki

 

Moment powrotu do placówki po odwieszeniu zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – zwłaszcza w pierwszych dniach dyrektor, nauczyciele, pracownicy placówki oraz uczniowie /wychowankowie powinni skoncentrować uwagę na zasadach bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na terenie placówki

 

 1. Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor placówki.
 2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom/wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, zachowania dystansu społecznego;
 3. W placówce i na stronach internetowych placówki opublikowano regulaminy dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią;
 4. Dyrektor placówki ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
 5. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;
 6. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;
 7. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
 8. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie placówki od dnia
  1 września w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:
 • Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;
 • Na teren placówki może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów/wychowanków i pracowników placówki;
 • Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;
 • Na terenie placówki obowiązuje noszenie maseczek;
 • Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;
 • W rozkładzie zajęć dla uczniów/wychowanków należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami/zajęciami;
 • W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników placówki objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
 • W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów/wychowanków objawów infekcji należy:
 1. natychmiast odizolować go od reszty osób;
 2. zmierzyć mu temperaturę;
 3. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora placówki oraz opiekunów prawnych ucznia/wychowanka;
 4. w przypadku ucznia/wychowanka niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go z placówki;
 5. w przypadku ucznia/wychowanka pełnoletniego odesłać go do domu;

Procedura szybkiego powiadamiania placówki o chorym uczniu/wychowanku

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia/wychowanka a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

 1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor placówki powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia/wychowanka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora placówki o wyzdrowieniu lub
  o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia/wychowanka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy/nauczyciela MDK na zajęcia którego dziecko uczęszcza, poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Wychowawca klasy/nauczyciel MDK przekazuje informację o uczniu/wychowanku
  z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację
  aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Uczeń/wychowanek z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje
  w domu.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy/nauczyciela MDK poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
 9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy/nauczyciel MDK informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Katowice, dn. 14 maja 2021 r.

Podpis dyrektora placówki

banner-ramkowy-szczepimysie.jpg

 

zarzadzenie1

ZARZĄDZENIE NR 1/01/2021

DYREKTORA Zespołu Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach

z dnia 15 stycznia 2021r.

W SPRAWIE: PRZYWRÓCENIA STACJONARNEGO TRYBU NAUCZANIA DLA KLAS I – III W PLACÓWCE

 

Dyrektor ZSiP02 na podstawie

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

Rozporządzenia MEiN z dnia13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytycznych MEiN, MZ i GIS

Statutu Zespołu Szkół i Placówek nr 2, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury

 

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19em występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 18.01.2021r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przywraca się stacjonarną formę nauczania w klasach I - III.

 2. Uczniowie klas I - III od dnia 18.01.2021r.zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych z prowadzonych w obiektach placówki.

 3. Wychowankowie MDK mogą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach prowadzonych w obiektach placówki.

 4. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z ustalonymi planami, harmonogramami i zasadami.

 5. System nauczania stacjonarnego uwzględnia uczniów klas I – III oraz wychowanków MDK znajdujących się w naszej placówce.

 6. System nauczania zdalnego uwzględnia uczniów klas IV – VIII

§ 2

 1. Dyrektor ZSiP02 publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronach internetowych placówki i /lub Biuletynie Informacji Publicznej .

 

§ 3

 1. Wychowawcy klas oraz nauczyciele MDK bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora ZSiP02 zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki są zobowiązani do przekazania tej informacji rodzicom i uczniom/wychowankom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

 2. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania rodziców uczniów z obowiązującym planem zajęć.

 3. Wychowawcy/nauczyciele MDK uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.


§ 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania
(dotyczy szkoły)

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy uczniem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora wdrażającego uczniów i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego, jest również członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkoły i ściśle współpracuje w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

  1. Wychowawca klasy ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;

 4. sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem.

 5. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania,

 6. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa.

 7. Wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 8. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki nauczycieli MDK po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy wychowankiem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania nauczycieli MDK w tym zakresie. Nauczyciele wdrażają wychowanków i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego i ściśle współpracują w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w MDK ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz wychowankom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać wychowankom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie placówki i zobowiązuje wychowanków do ich przestrzegania;

 4. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu wychowanków do tradycyjnej formy nauczania,

 5. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję na swoich zajęciach i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać po każdych zajęciach koordynatorowi bezpieczeństwa.

 6. nauczyciel przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 7. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony sytuacji w grupie , przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 6

Obowiązki pedagoga po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

Rola i zadania pedagoga/psychologa w sytuacji kryzysowej, jaką jest czas COVID-19, są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i wsparcia uczniom. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zakres jego obowiązków został szczegółowo zaplanowany i zrealizowany w tym szczególnym czasie.

 1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.

 2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów/wychowanków do placówki pedagog diagnozuje trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.

 3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje dyrektora placówki.

 4. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.

 5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu w placówce, na stronie internetowej placówki.

 6. Pedagog jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego.

 

§ 7

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego(dotyczy szkoły)

Zmiana trybu zdalnego na stacjonarny nauki wymaga absolutnego wsparcia nauczycieli względem uczniów w celu identyfikacji problemów, jakie mogły nastąpić w wyniku realizacji podstawy programowej online.

 1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.

 2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.

 3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 4. Organizują pomoc uczniom w celu wyrównania braków, poprzez modyfikacje planów wynikowych uwzględniając dodatkowe godziny na powtórzenia, organizowanie zajęć dodatkowych.

§ 8

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki

Moment powrotu do placówki po odwieszeniu zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – zwłaszcza w pierwszych dniach dyrektor, nauczyciele, pracownicy placówki oraz uczniowie /wychowankowie powinni skoncentrować uwagę na zasadach bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na terenie placówki

 1. Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

 2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom/wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, zachowania dystansu społecznego;

 3. W placówce i na stronach internetowych placówki opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 4. Dyrektor placówki ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.

 5. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

 6. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

 7. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 8. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie placówki od dnia 1 września w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:

 1. Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;

 2. Na teren placówki może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów/wychowanków i pracowników placówki;

 3. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;

 4. Na terenie placówki obowiązuje noszenie maseczek;

 5. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;

 6. W rozkładzie zajęć dla uczniów/wychowanków należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami/zajęciami;

 7. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników placówki objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;

 8. W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów/wychowanków objawów infekcji należy:

 1. natychmiast odizolować go od reszty osób;

 2. zmierzyć mu temperaturę;

 3. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora placówki oraz opiekunów prawnych ucznia/wychowanka;

 4. w przypadku ucznia/wychowanka niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go z placówki;

 5. w przypadku ucznia/wychowanka pełnoletniego odesłać go do domu;

 1. Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf

§ 9

Procedura szybkiego powiadamiania placówki o chorym uczniu/wychowanku

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia/wychowanka a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

  1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  3. Dyrektor placówki powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia/wychowanka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.

  4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora placówki o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

  5. Rodzic/opiekun prawny ucznia/wychowanka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy/nauczyciela MDK na zajęcia którego dziecko uczęszcza, poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.

  6. Wychowawca klasy/nauczyciel MDK przekazuje informację o uczniu/wychowanku z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

  7. Uczeń/wychowanek z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.

  8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy/nauczyciela MDK poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

  9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy/nauczyciel MDK informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Katowice, dn. ……………………………

Podpis dyrektora placówki

 

zarzadzenie1

Zarządzenie nr 2/01/2021

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji zajęć w ramach półkolonii - Akcji Zima w Mieście
w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1.09.2020 r.

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 • Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury

Zarządzam co następuje

§ 1

Wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji zajęć

w ramach półkolonii - Akcji Zima w Mieście w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 2

Zobowiązuję pracowników ZSiP2 do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w Zespole Szkół
i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3

Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji w klasach I – III
i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest dostępny w sekretariacie zespołu i na stronie internetowej.

§ 4

Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji w klasach I – III
i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

regulamin

Regulamin bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji zajęć w ramach półkolonii - Akcji Zima w Mieście
w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz. 1389),

 • Rozporządzenia MEiN z 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. poz. 1960)

 • Statutu ZSiP02, Statutu Szkoły Podstawowej nr 20, Statutu Młodzieżowego Domu

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

 • Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452),

§ 1.

Celem regulaminu jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczestników półkolonii, pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników półkolonii i pracowników.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie placówki w danym przedziale czasowym
  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Poniższe procedury są wytycznymi do postępowania, jednak wszelkie działania w sytuacji nieprzewidzianych okoliczności wymagają postępowania z zachowaniem racjonalnej oceny rzeczywistości, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz innymi pracownikami Zespołu Szkół i Placówek nr 2.

§ 2.

Zasady szczegółowe

 

1. W związku z organizacją zajęć w ramach Akcji Zima w Mieście na terenie placówki, uczestnicy półkolonii zostają zapoznani przez opiekunów grup z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi organizowania zajęć na terenie placówki.

3. Rodzice uczestników półkolonii zobowiązani do złożenia oświadczeń przewidzianych procedurami.

4. Dyrektor oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze są zobowiązane do kontrolowania przestrzegania zasad określonych w zarządzeniu.

5. Pracownik Zespołu a w szczególności pracownik pedagogiczny w czasie pełnienia swoich obowiązków szczególnie na terenie placówki, zobowiązany jest do oceny ryzyka podejmowanych działań w oparciu o informacje zawarte w:

a) wytycznych i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego ( GIS)

b) komunikatach Ministerstwa Zdrowia

c) komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

d) wytycznych Ministerstwa Zdrowia

e) niniejszej procedury.

6.W sytuacji, w której pracownik Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach posiadzie wiedzę lub zauważy, że łamane są postanowienia niniejszej procedury jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora ZSiP nr 2 lub innej osoby pełniącej funkcję kierowniczą.

§ 4.

Zachowanie zasad higieny

1. Nauczyciel w porozumieniu z dyrekcją zadba o częste przeprowadzanie dezynfekcji sprzętu, stolików, biurek, klamek, poręczy, dozowników na preparaty do higieny, pojemników na odpady przez personel sprzątający.

2. Jeśli będzie to możliwe, uczestnika półkolonii należy wyposażyć w maseczkę ochronną
na czas kontaktu z nauczycielem/personelem/, jeżeli jej nie posiada .
Pracownicy zostają wyposażeni w maseczki oraz środki dezynfekcyjne przez dyrektora szkoły.

3.Pracownicy po zdjęciu środków ochrony indywidualnej musi wykonać higieniczną dezynfekcję rąk, a środki umieścić w wyznaczonym do tego miejscu.

5. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia powinny być dezynfekowane i wietrzone każdorazowo po zakończeniu zajęć jednak nie rzadziej niż co godzinę.

6. Dodatkowe zapisy dotyczące zachowania bezpiecznych i higienicznych zasad postępowania na terenie placówki zawarte są w załącznikach do niniejszej procedury.

 


§ 5.

Obowiązki dyrektora placówki

 1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego.

 2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego
  w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 4. Zapewnia pomieszczenie lub miejsce do izolacji (gabinet pielęgniarki) w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

 5. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:
  1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski medyczne, co najmniej 10 par rękawiczek jednorazowych.

 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice lub maseczki, fartuchy oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 7. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.

 8. Dopilnuje, aby w przy wejściu do obydwu obiektów umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.

 9. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła i środków dezynfekcyjnych.

 

§ 6.

Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.

 2. Każdy pracownik Zespołu zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.

 3. Do placówki pracownicy, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

 4. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

 5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

 6. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają do minimum kontakt z dziećmi
  i nauczycielami.

 7. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 8. Do obowiązków nauczyciela prowadzącego zajęcia należy w szczególności:

   1. wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone;

   2. instruowanie techniki właściwego mycia rąk;

   3. zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze spaceru lub boiska;

   4. wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;

   5. organizowanie wyjścia poszczególnych grup na teren boiska, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą;

   6. unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu;

   7. kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 1. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich obowiązków należy w szczególności:

  1. usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;

  2. bieżąca dezynfekcja toalet i ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem powierzchni dotykowych tj. klamek poręczy parapetów, desek klozetowych, klamek, wyłączników światła;

  3. wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;

  4. dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. włączniki światła, uchwyty
   i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł, sprzęt sportowy po każdej zmianie grupy w pomieszczeniu;

  5. dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom przy wejściu do placówki;

  6. pełnienie dyżuru w szatni w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom
   ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego;

  7. odizolowanie dziecka do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 1. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:

  1. rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia;

  2. utrzymywanie odległości dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy, bądź pozostawanie w maskach czy przyłbica;

  3. stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek;

  4. szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;

  5. gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni po zakończonej pracy;

  6. dochowanie dbałości o czystość magazynu spożywczego, do którego wstęp do magazynu mają tylko upoważnione osoby;

  7. dochowanie dbałości o higieniczny odbiór towaru od dostawców i zwracanie uwagi,
   by dostawca nie wchodził na teren stołówki.

§ 7.

Obowiązki rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

 1. zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do placówki;

 2. przekazywanie telefonicznie lub drogą mailową informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia;

 3. nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
  w izolacji;

 4. zapewniają dziecku, osłonę ust i nosa w drodze do i z placówki;

 5. przyprowadzania do placówki tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;

 6. zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do placówki,
  a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37,5 ºC, pozostanie w domu;

 7. regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust;

 8. nie pozwalają dzieciom na przynoszenie do placówki zabawek, kocyków, przytulanek, itp;

 9. zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

 10. bezzwłoczne informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;

 11. niezwłoczne odbieranie telefonów z ZSiP nr 2 i natychmiastowe przybycie do placówki jeżeli zaistnieje taka konieczność;

 12. niezwłoczny – do 2 godzin – odbiór dziecka z półkolonii, jeśli wystąpią u niego niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).

 

§ 8.

Praca Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w podwyższonym reżimie sanitarnym

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dzieci wchodzą do obiektów tylko wejściem głównym i kierują się do szatni.

 2. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w placówce powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

 3. Stoliki w salach zostają rozmieszczone w taki sposób aby odległość między osobami była bezpieczna.

 4. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem placówki z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, również ma założoną maseczkę.

 5. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę – rodzica lub wyznaczonego przez niego opiekuna.

 6. Na teren budynku wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje w wydzielonej przy wejściu do placówki strefie).

 7. Rodzic dziecka odbieranego od pracownika Zespołu musi stosować się do określonych zasad (między pracownikiem, a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe).

 8. Po przejęciu dziecka pracownik mierzy mu temperaturę. Uczestnik półkolonii ma obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie i podlegają mierzeniu temperatury.

 9. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli temperatura dziecka jest wyższa niż 37,5 ºC zabiera je ze sobą do domu.

 10. Rodzic odbierający dziecko oczekuje w wydzielonej strefie a pracownik Zespołu informuje opiekuna grupy o przybyciu rodzica. Opiekun grupy organizuje odprowadzenie dziecka do szatni.

 11. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci mogą korzystać z boiska placu zabaw.

 12. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa dzieci.

 13. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw, boiska są dezynfekowane po każdej grupie dzieci.

§ 9.

Zajęcia w ramach Akcji Zima w Mieście

 1. Od 4 do 15 stycznia 2020 r. uczniowie klas I -IV mają możliwość korzystania z zajęć w ramach Akcji Zima w Mieście w formie stacjonarnej.

  1. Decyzję o formie i ilości grup podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

  2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem, w godzinach 9:00 – 14:00.

  3. Szczegółową procedurę organizacji zajęć w formie stacjonarnej oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie placówki stanowi załącznik nr 1.

Decyzję w sprawie udziału dziecka w zajęciach w Ramach Akcji Zima w Mieście podejmuje rodzic. Zajęcia odbywają się na zasadzie dobrowolności.

 1. W grupie może przebywać do 12 dzieci. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika.

 1. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.

 2. Jedna grupa w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 3. Skład grupy nie ulega zmianie.

 4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników w sali musi zapewniać bezpieczny dystans społeczny na 4 m2 osobę (uczestników i nauczycieli).

 5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe.

 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 7. Decyzję w sprawie wyznaczenia nauczycieli do prowadzenia zajęć podejmuje dyrektor.

 8. Harmonogram zajęć, o których mowa w ust. 1 ustala dyrektor, w uzgodnieniu
  z nauczycielami.

 9. Należy ograniczyć do minimum spotykanie się grup uczestników w przestrzeniach wspólnych, np. wprowadzić indywidualny dla każdej grupy plan rozpoczynania półkolonii oraz korzystania z pomieszczeń wspólnych.

 10. W placówce wyznaczono miejsce, które umożliwia zapewnienie izolacji osobom
  z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych (możliwość zachowania 2 m odległości od innych osób).

 11. Podczas korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych obowiązuje dystans społeczny.

 12. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 13. Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej
  dla personelu oraz uczestników półkolonii.

§ 10.

Realizacja programu

 1. Program półkolonii powinien być realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy,
  w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

 2. Wyłączone z programu powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. Można korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych
  z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

 3. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

 4. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty,
  których nie można skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować.

 5. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować
  lub korzystać z przyborów jednorazowych.

 6. Sale do prowadzenia zajęć muszą być często wietrzone oraz regularnie sprzątane
  i dezynfekowane.

 7. Zaleca się taki dobór aktywności dla uczestników, który nie zwiększy ryzyka przenoszenia zarazków drogą kropelkową.


§ 11.

Kadra półkolonii

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik
  i wychowawcy półkolonii, instruktorzy, personel szkoły, nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 1. Organizator jest zobowiązany przygotować i zapoznać kadrę półkolonii z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa (+48 22 25 00 115) w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 2. Organizator jest zobowiązany umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów na infolinię do służb medycznych.

 3. Organizator powinien przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników półkolonii.

 4. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami
  w przypadku absencji z powodu choroby lub izolacji.

 

§ 12.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Ustala się procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia. Dokument stanowi załącznik nr 2.

§ 13.

Instrukcje higieniczno-sanitarne

 1. Ustala się graficzne plansze zwierające instrukcje:

  1. mycia rąk,

  2. dezynfekcji rąk,

  3. nakładania i zdejmowania maseczki,

  4. nakładania i zdejmowania rękawic.

 1. Instrukcje wywieszane są w miejscach widocznych dla użytkowników, w szczególności w toaletach, przy wejściu do wyznaczonych pomieszczeń.

Załącznik nr 1

Procedura organizacji zajęć

  1. Warunki sanitarne

  1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

 1. Wszyscy pracownicy i uczestnicy półkolonii powinni posiadać i używać na terenie placówki własnych środków ochrony, w tym maseczek lub przyłbic. W razie niezbędnej potrzeby (wejście i wyjście ze szkoły, dyżury na korytarzu, przerwy na korytarzu, przebywanie w pokoju nauczycielskim) w placówce zapewnia się środki ochrony indywidualnej (maski lub przyłbice, rękawiczki) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.

 2. Wchodząc do sali wszystkie osoby zobowiązane są do dezynfekcji dłoni.

 3. Wszyscy uczestnicy półkolonii zobowiązani są do częstego mycia dłoni, szczególnie po posiłkach

 4. Zakazane jest pożyczanie sobie przez uczestników półkolonii jakichkolwiek przedmiotów.

 5. Uczestnicy półkolonii w salach i w przestrzeniach wspólnych pozostają w maseczkach.

 6. Wszystkich pracowników, w szczególności przed zajęciami i podczas ich trwania obowiązuje:

 1. higiena rąk (mycie i dezynfekcja),

 2. higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę
  do zamkniętego kosza i umyć ręce).

 1. Zasady, o których mowa w pkt 3 lit a, b obowiązują:

 1. przed i po kontakcie z każdą grupą dziećmi i młodzieży,

 2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

 3. po usunięciu środków ochrony osobistej.

 1. Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie placówki – na rękach poniżej łokcia, pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

 2. W budynku placówki zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki papierowe),
  a przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji.

 3. Osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony ust i nosa oraz informować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. Obowiązek osłony ust i nosa dotyczy osób prowadzących zajęcia i uczestnicy półkolonii.

 4. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

 5. Na każdym korytarzu i w sanitariatach są umieszczone specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej”.

 6. Pracownicy oraz uczestnicy półkolonii wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy.

 7. Nauczyciele prowadzący zajęcia informują dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego
  w powyższym zakresie.

 8. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.

 9. Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

 1. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu sportowego,

 2. dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur(folie ochronne na klawiaturach muszą być zmieniane po zmianie każdej grupy w pracowniach informatycznych i świetlicy) i myszek, włączników świateł po każdej zmianie grupy uczniów.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez grupę uczestników półkolonii i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników.

 1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłocznie podjąć kroki, mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce (izolatorium). Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

 2. Dziecko izolowane ma pozostawać pod opieką pracownika obsługi, który będzie zachowywał bezpieczny dystans i będzie wyposażony w maseczkę i rękawice ochronne.

 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać
  w domu, powiadamiając pracodawcę, a następnie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 4. Zaleca się, aby każdy pracownik na bieżąco śledził informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/
  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przemieszczanie się dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Następnie powiadomić Organ Prowadzący i Organ Nadzoru.

 6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu - izolatorium, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

 7. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w pkt 20, należy niezwłocznie ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować powierzchnię dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 8. Dyrektor placówki tworzy listę osób, które miały kontakt bezpośredni
  z pracownikiem, o którym mowa w pkt 20. Lista zawiera imiona i nazwiska osób oraz datę zajęć (kontaktu) z pracownikiem a także numery telefonu rodziców uczestnicy półkolonii , którzy mieli kontakt z osobą podejrzaną zakażeniem koronawirusem.

 9. W przypadku zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, należy się do nich stosować oraz ustalić, czy jest zasadne, aby wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

 1. W zakresie organizacji placówki:

 1. Na terenie placówki obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna.

 2. W miejscu widocznym przy wejściu do placówki zamieszcza się informację skierowaną do rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu
  i skorzystanie z teleporady medycznej.

Szanowni Rodzice, uprasza się, aby w razie stwierdzenia u dziecka lub rodzica niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej pozostać
w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Dbajmy o zdrowie własne i innych!”

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną
  o zakażenie.

 2. Pomiar temperatury ciała u dzieci oraz kadry pedagogicznej
  i niepedagogicznej jest możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody.
  W przypadku pracowników zgoda ma formę ustną a w przypadku rodziców uczestników półkolonii pisemnego oświadczenia.

 3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku placówki są zobowiązane do dezynfekowania rąk. Przy wejściu głównym dostępny jest płyn dezynfekujący.

 4. W przypadku złego samopoczucia dzieci, nauczyciel prowadzący zajęcia lub dyrektor Zespołu albo pracownik sekretariatu niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców.

 5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor Zespołu lub nauczyciel prosi
  o pomoc policję, straż miejską a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia ucznia, wzywa się pogotowie.

 6. Wszystkim pracownikom zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

 

3. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami półkolonii obowiązują następujące zasady:

 1. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi, uczestniczących w zajęciach, od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

 2. W przypadku zajęć grupowych, grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę grupach
  o stałym składzie.

 3. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

 4. Zaleca się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). Czynności te wykonują pracownicy obsługi podczas przerw pomiędzy zajęciami przy zmianie grup.

 5. Nauczyciele lub inne osoby prowadzące zajęcia informują dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci.

 7. Sale, w których przebywają dzieci wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje się używania klimatyzacji.

 8. W sali gimnastycznej po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Czynności te wykonują pracownicy obsługi.

 9. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Za nadzór nad dezynfekcją sprzętu lub jego zabezpieczenia odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia(wykonuje czynności woźny).

 10. Na boisku mogą przebywać kilka grup przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

 11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami półkolonii .

 12. W placówce zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników półkolonii.

 1. Ustala się następującą procedurę korzystania z szatni:

 1. W szatni ze względów organizacyjnych lub kadrowych, opiekę sprawuje pracownik obsługi.

 2. Pracownik monitoruje liczbę osób korzystających z szafek w tym samym czasie.

 3. Po zakończonych zajęciach uczestnicy półkolonii schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia z zachowaniem odstępu 1,5m.

 4. W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie pierwsze grupy korzystające. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy uczniów.

 5. Nauczyciel pozostaje z uczestnikami półkolonii do czasu opuszczenia szatni.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy placówki powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni obiektu, wynoszący min. 2 m.

 2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami/wychowankami oraz nauczycielami.

 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników półkolonii do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych uczniów lub wychowanków i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub
  w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 5. Wejścia na teren placówki powinny być monitorowane przez pracowników obsługi,
  a w razie możliwości także przez nauczycieli dyżurujących.

 6. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

 7. Do placówki może uczęszczać wyłącznie uczestnik półkolonii zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 8. Uczestnicy półkolonii uczestnicy półkolonii do placówki są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Osoby odbierające uczniów/wychowanków zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem placówki, z zachowaniem odstępu 2 m. W tym celu przed budynkiem placówki wywiesza się komunikat o treści:


KOMUNIKAT

OSOBY ODBIERAJĄCE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW ZOBOWIĄZANE SĄ DO OCZEKIWANIA NA NICH PRZED BUDYNKIEM PLACÓWKI, Z ZACHOWANIEM ODSTĘPU 2 METRÓW. DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ!”

 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika półkolonii do placówki. W przypadku pozyskania przez pracownika placówki informacji, że uczestnik półkolonii przebywa w obiekcie, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.

 2. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. W tym celu przy wejściu głównym zamieszcza się komunikat:

KOMUNIKAT

W przypadku przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz, należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe.”

 1. Wszyscy nauczyciele powinni zadbać o sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników półkolonii. Sprawy załatwia się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozmowa z rodzicem może odbyć się na terenie placówki, z zachowaniem przez każdą osobę biorącą udział w rozmowie środków ochrony indywidualnej, w szczególności maseczek ochronnych oraz przy zachowaniu odpowiedniej odległości 2 m. pomiędzy osobami.

 2. Jeśli wykorzystywany jest termometr bezdotykowy, dezynfekuje się go po użyciu
  w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

 3. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała uczestnika półkolonii, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Zgodę może mieć formę ustną, po uprzednim powiadomieniu rodziców. Zgoda może być również przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 4. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania uczestnika półkolonii z placówki.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do:

   1. właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej: …………………………………,

   2. oddziału zakaźnego szpitala: ……………………………………………………,

   3. służb medycznych (zakład opieki zdrowotnej): ……………………………….,

   4. organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych:

 • organ prowadzący .……………………………,

 • kurator oświaty …………………………..,

 1. Przed wejściem do budynku placówki umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki.

KOMUNIKAT

W ZWIAZKU Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTRA ZDROWIA PRZYPOMINAM WSZYSTKIM OSOBOM WCHODZĄCYM DO PLACÓWKI O OBOWIĄZKU DEZYNFEKOWANIA RĄK ORAZ ZAKRYCIU UST I NOSA.”

 1. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do placówki dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Monitorowanie wejść prowadzi pracownik obsługi.

 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby czynności te wykonywali uczestnicy półkolonii, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 3. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek
  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu można wprowadzić: „Kartę monitorowania codziennych prac porządkowych”

KARTA MONITOROWANIA CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

Dzień tygodnia

Czystość sal (wskazać numery sal …..)

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Ciągi komunikacyjne

Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów, włączniki)

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy półkolonii nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie środków do dezynfekcji oraz pracownicy korzystający z nich są zobowiązani do zapoznania się
  z zaleceniami producenta i zachowania wszelkich zalecanych środków ostrożności.

 2. Wszyscy pracownicy placówki w razie konieczności powinni być zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej
  jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Pracownicy mogą posiadać własne środki ochrony.

 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje (plakaty).

 4. Pracownicy obsługi na bieżąco dezynfekują toalety.

  

Załącznik nr 2

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. Pracownicy placówki zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem, a o całej sytuacji niezwłocznie powiadomić dyrektora Zespołu.

 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
  a także obowiązujących przepisów prawa.

 4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 stosuje się następującą procedurę:

    1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, utrata węchu lub smaku osoba przybywająca nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu; powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

  1. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące
   objawy infekcji dróg oddechowych, kierownik półkolonii lub wskazana przez
   niego osoba niezwłocznie odizoluje tę osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz w przypadku:

 • uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z półkolonii (rekomendowany własny środek transportu);

 • osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej,
  z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).

W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

    1. Incydent zgłasza się niezwłocznie kierownikowi półkolonii, który z kolei informuje dyrektora placówki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

    2. Wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
     w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych gabinet pielęgniarki.

    3. Pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

    4. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od pozostałej grupy pracowników, a w przypadku nauczyciela, także uczniów/wychowanków.

    5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

    6. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczestników półkolonii, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

    7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
     oraz zastosować się do indywidualnych
     zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. Osoba wykonująca te czynności winna być wyposażona w środki ochrony osobistej.

    8. Dyrektor Zespołu lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku placówki, w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie.

LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRACOWNIKA PODEJRZANEGO O ZAKAŻENIE

Dane osoby podejrzanej o zakażenie: …………………………………………..

Data zdarzenia: …………………………………….

Lp.

Imię i nazwisko osoby przebywającej
w sąsiedztwie osoby podejrzanej
o zakażenie

Status
(uczestnik półkolonii, nauczyciel, pracownik administracji, obsługi, rodzic)

Sposób kontaktu (telefon, adres poczty elektronicznej, inny)

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     
    1. Dyrektor Zespołu kontaktuje się z powiatową stacja sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań.

    2. W przypadku wskazania przez powiatowego inspektora sanitarnego określonej procedury, należy stosować się do niej.

 1. Kadra półkolonii jest zobowiązana powiadomić kierownika półkolonii oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika półkolonii.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie i stosowanie się do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 1. W sekretariacie placówki, w pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do budynku placówki umieszcza się numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 2. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.