1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Katowic.
1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
1.4. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest w budynku Organizatora oraz na jego stronie internetowej: https://sp20.katowice.pl/
1.5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

2. CEL KONKURSU I ZADANIE KONKURSOWE
2.1. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego oraz pokazanie ciekawych form utrwalania wiedzy językowej.
2.2. Uczniowie w 3-osobowych zespołach będą rywalizowali w 3 zadaniach konkursowych: w pierwszym zadaniu poza wiedzą gramatyczną, sprawdzany będzie również refleks, w drugim strategiczne i logiczne myślenie, a w trzecim podzielność uwagi.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terytorium Katowic.

4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1. Szkoła może zgłosić do konkursu jeden zespół 3-osobowy.
4.2. Zgłoszenie Konkursu musi zawierać: wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), zgodę opiekuna prawnego każdego uczestnika na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 2).
4.3. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10.02.2023r. Dopuszcza się zmianę osobową w drużynach w sytuacjach losowych. Każdy uczestnik najpóźniej do dnia konkursu musi dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica zgodę na udział w konkursie.

5. OCENA PRAC I NAGRODY
5.1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca.
5.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu organizacji konkursu (03.03.2023roku). Po wszystkich konkurencjach konkursowych odbędzie uroczyste wręczenie nagród.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
6.1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w formularzu zgłoszenia). Dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”) w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu; w zakresie ochrony praw własności intelektualnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Organizatora zapewnienia możliwości udowodnienia swoich uprawnień do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw.
6.2. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w Konkursie.
6.3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
7.2. Informacji na temat konkursu udziela: p. Milena Dudzik (e-mail: dudzik.milena@gmail.com ). Wiadomości powinny zawierać w tytule nazwę konkursu.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy

Skip to content