Od 01.04.2021 r. zgodnie z Zarządzeniem 09/03/2021 Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

Cena za obiad w stołówce szkolnej wynosi:
3,50 zł – dla ucznia
8,25 zł – dla pracownika pedagogicznego
Opłaty za posiłki należy wpłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto :

Bank PKO BP: 41 1020 2313 0000 3802 0573 3110

W tytule płatności należy wpisać:

Nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc np. Kowalski Jan, 1d, obiady za m-c kwiecień 2021r.

Za nieterminowe uregulowania płatności za wyżywienie w stołówce szkolnej będą naliczane i pobierane odsetki zgodnie z art.481 ust. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. (Nota odsetkowa będzie wystawiana za okres trzech miesięcy).

Opłatę za niewykorzystany posiłek zwraca się uczniom lub pracownikom szkoły, których ciągła absencja wynosi POWYŻEJ TRZECH DNI w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

Skip to content